Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

I medfør af § 15, stk. 2, i lov nr. 1384 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love fastsættes, at elforsyningslovens § 58, stk. 1, nr. 1, som affattet ved § 14, nr. 1, i lov nr. 1384 af 21. december 2009, træder i kraft den 1. januar 2010.

Klima- og Energiministeriet, den 21. december 2009

Lykke Friis

/ Ib Larsen