Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.)

I medfør af § 15, stk. 2, i lov nr. 1384 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.) fastsættes, at elforsyningslovens § 58, stk. 1, nr. 2, som affattet ved § 14, nr. 1, i lov nr. 1384 af 21. december 2009, træder i kraft den 1. juli 2013.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 24. juni 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen