Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov nr. 281 af 29. april 1992 om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven m.v.


I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 281 af 29. april 1992 om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven m.v. bestemmes, at lovens § 1, nr. 13, 17 - 20, 22, 23 og 25 træder i kraft den 1. januar 1994. De gældende bestemmelser i tinglysningslovens § 17, § 18, stk. 2-3, § 19, stk. 2 -3, § 21, stk. 4-5, og § 22, stk. 4-8, finder dog fortsat anvendelse ved de embeder, hvor tingbogen endnu ikke føres på edb. Justitsministeriet meddeler ved bekendtgørelse, hvilke embeder, der fører tingbogen på edb.

Justitsministeriet, den 15. december 1993

Erling Olsen

/ Mikael Sjøberg

Officielle noter

Ingen