Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Frøstruplejren

 

Herved bekendtgøres lov om anvendelse af Frøstruplejren, jf. lov nr. 410 af 14. juni 1995 med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 564 af 24. juni 2005 og § 22 i lov nr. 1571 af 20. december 2006.

§ 1. Lovens formål er at muliggøre anvendelse af Frøstruplejren i overensstemmelse med den lokalplan, som miljøministeren tilvejebringer for området.

§ 2. Loven gælder for ejendommen matr.nr. 3 d, Tømmerby by, Tømmerby i Hanstholm Kommune.

§ 3. Miljøministeren kan tillade, at

1) ejendommen anvendes til helårslejrplads for indtil 75 voksne faste beboere og deres børn,

2) der afholdes sommerlejr,

3) bygninger og konstruktioner opføres eller ombygges og

4) skure, skurvogne eller andre genstande placeres på ejendommen.

Stk. 2. Miljøministeren kan stille vilkår for tilladelsen, herunder om ombygning eller nedrivning af bygninger, der ikke må anvendes til beboelse eller andet formål.

Stk. 3. Miljøministeren kan tilbagekalde tilladelsen, hvis vilkår for tilladelsen overtrædes. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

Stk. 4. Miljøministeren kan dispensere fra det i stk. 1, nr. 1, fastsatte maksimum for antallet af voksne beboere i lejren, hvis en dispensation er nødvendig for, at personer med særlig tilknytning til lejren kan bosætte sig i lejren.

Stk. 5. Ansøgning efter stk. 1 skal være indgivet inden 3 måneder efter at den lokalplan, som miljøministeren tilvejebringer for området, er endeligt godkendt og offentliggjort.

§ 4. Reglerne om landzonetilladelse i lov om planlægning og reglerne i byggeloven og bygningsreglementerne finder ikke anvendelse, så længe en tilladelse er gældende.

§ 5. Miljøministeren påser overholdelsen af vilkår i en tilladelse. Miljøministeren kan meddele påbud eller forbud herom.

Stk. 2. Hvis påbud eller forbud ikke efterkommes, kan miljøministeren lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning.

Stk. 3. I tilsynsøjemed har Miljøministeriets og kommunalbestyrelsens personale og personer med bemyndigelse fra de pågældende myndigheder til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommen.

Stk. 4. Politiet yder fornøden bistand ved udøvelsen af beføjelserne efter stk. 2 og 3.

§ 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelsen af lovens regler, herunder om nedsættelse af et lejrudvalg, som forestår kontakten til myndighederne.

Stk. 2. Miljøministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til efter nærmere af ministeren fastsatte retningslinjer at udøve de beføjelser, der i denne lovs § 5, stk. 1 og 2, er tillagt ministeren.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 6 a. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) tilsidesætter vilkår og bestemmelser, som miljøministeren har fastsat efter § 3, stk. 2, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 5, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i henhold til § 6, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 1)

 

Lov nr. 564 af 24. juni 2005 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet), som ændrer § 5 og § 6, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 - 8 . (Udeladt.)

 

Lov nr. 1571 af 20. december 2006 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet), som indsætter ny § 6 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt.)

Miljøministeriet, den 21. juni 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 15. juni 1995.

Redaktionel note
  • Forskriften har grundet fejl ved overførslen til Retsinformations brugersystem været tilgængelig i Retsinformation fra den 5. juli 2007 til den 6. juli 2007. Forskriftens offentliggørelsesdato i Lovtidende A er den 10. juli 2007.