Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0122
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v.

Kapitel 2   Information m.v.

Kapitel 3   Aftalens indhold og sprog m.v.

Kapitel 4   Fortrydelsesret m.v.

Kapitel 5   Tilknyttede aftaler

Kapitel 6   Forskudsbetaling m.v.

Kapitel 7   Logi m.v. under opførelse

Kapitel 8   Særlige bestemmelser om aftaler om længerevarende ferieprodukter

Kapitel 9   Lovvalg

Kapitel 10   Straf

Kapitel 11   Ikrafttræden m.v.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Den fulde tekst

Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v.

§ 1. Loven gælder for forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter, formidling af brugsret til logi på timesharebasis og længerevarende ferieprodukter samt bytte af brugsret til logi på timesharebasis.

Stk. 2. Lovens §§ 5 og 6 gælder endvidere for erhvervsmæssigt udbud af de i stk. 1 nævnte aftaler.

Stk. 3. Loven gælder ikke for aftaler om køb af pakkerejser omfattet af lov om pakkerejser.

Stk. 4. Loven kan ikke ved aftale fraviges til skade for forbrugeren.

§ 2. Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

Stk. 2. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale ikke er en forbrugeraftale.

Stk. 3. Som forbrugeraftale anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere en aftale som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, der er indgået eller formidlet for en forbruger (sælgeren) af en erhvervsdrivende.

§ 3. I denne lov forstås ved:

1) Timeshareaftale: En aftale af mere end 1 års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag erhverver retten til at benytte et eller flere logier med overnatningsmulighed i to eller flere afgrænsede tidsrum.

2) Aftale om længerevarende ferieprodukt: En aftale af mere end 1 års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag primært erhverver retten til at få rabatter eller andre fordele i forbindelse med logi alene eller sammen med transport eller andre tjenesteydelser.

3) Formidlingsaftale: En aftale, hvorved en erhvervsdrivende mod vederlag bistår en forbruger med at sælge eller købe en brugsret på timesharebasis eller et længerevarende ferieprodukt.

4) Bytteaftale: En aftale, hvorved en forbruger mod vederlag tilslutter sig en bytteordning, hvorefter vedkommende får brugsret til et logi med overnatningsmulighed eller adgang til andre tjenesteydelser mod at give andre personer midlertidig adgang til at drage fordel af de rettigheder, som forbrugeren har i henhold til en indgået timeshareaftale.

5) Tilknyttet aftale: En aftale, hvorved forbrugeren erhverver tjenesteydelser, der er knyttet til en timeshareaftale eller en aftale om et længerevarende ferieprodukt, og som leveres af den erhvervsdrivende eller en tredjemand på grundlag af en ordning mellem denne tredjemand og den erhvervsdrivende.

6) Varigt medium: En indretning, som sætter forbrugeren eller den erhvervsdrivende i stand til at lagre oplysninger, der er sendt til den pågældende personligt, på en sådan måde, at de er tilgængelige i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

§ 4. Ved beregning af varigheden af en timeshareaftale eller en aftale om et længerevarende ferieprodukt, jf. § 3, nr. 1 og 2, tages der hensyn til enhver bestemmelse i aftalen, der giver mulighed for stiltiende fornyelse eller forlængelse.

Kapitel 2

Information m.v.

§ 5. Inden der indgås en aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal den erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde give forbrugeren følgende oplysninger:

1) De oplysninger, der er angivet i bilag 1 til loven, når det drejer sig om en timeshareaftale.

2) De oplysninger, der er angivet i bilag 2 til loven, når det drejer sig om en aftale om et længerevarende ferieprodukt.

3) De oplysninger, der er angivet i bilag 3 til loven, når det drejer sig om en formidlingsaftale.

4) De oplysninger, der er angivet i bilag 4 til loven, når det drejer sig om en bytteaftale.

Stk. 2. Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gives vederlagsfrit på papir eller andet varigt medium ved brug af det relevante standardoplysningsskema i lovens bilag 1-4. De oplysninger, som fremgår af del 3 i lovens bilag 1-4, kan dog gives på anden måde end ved brug af det relevante standardoplysningsskemas del 3.

§ 6. Brochurer, annoncer og andet markedsføringsmateriale vedrørende aftaler som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal indeholde oplysning om, at det er muligt at få de i § 5, stk. 1, omhandlede oplysninger, og om, hvor oplysningerne kan fås.

Stk. 2. Tilbydes der ved et salgsfremmende arrangement forbrugeren en aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal den erhvervsdrivende i invitationen klart angive det kommercielle formål med arrangementet samt arrangementets art. De oplysninger, som er nævnt i § 5, stk. 1, skal være til rådighed for forbrugeren under hele arrangementet.

Stk. 3. Aftaler som nævnt i § 3, nr. 1 og 2, må ikke markedsføres eller sælges som en investering.

Kapitel 3

Aftalens indhold og sprog m.v.

§ 7. En aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal udfærdiges på papir eller andet varigt medium og underskrives af begge parter, og aftalen skal være affattet på det sprog, der følger af § 8. I modsat fald er aftalen ikke bindende for forbrugeren. Den erhvervsdrivende skal i forbindelse med aftalens indgåelse udlevere en kopi af aftalen til forbrugeren.

Stk. 2. De oplysninger, der er udleveret til forbrugeren i medfør af § 5, stk. 1, udgør en integreret del af aftalen og må kun ændres, hvis

1) det udtrykkeligt er aftalt mellem parterne eller

2) ændringerne skyldes usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som den erhvervsdrivende ikke har haft indflydelse på, og hvis følger det for den erhvervsdrivende ikke har været muligt at undgå.

Stk. 3. Inden der indgås en aftale, skal den erhvervsdrivende på papir eller andet varigt medium underrette forbrugeren om ændringer som nævnt i stk. 2, og ændringerne skal udtrykkeligt fremgå af aftalen.

Stk. 4. Aftalen skal ud over de oplysninger, der er nævnt i § 5, stk. 1, angive navn og fysisk adresse på aftaleparterne samt dato og sted for aftalens indgåelse.

Stk. 5. Inden der indgås en aftale, skal den erhvervsdrivende udtrykkeligt henlede forbrugerens opmærksomhed på fortrydelsesretten, fortrydelsesfristen og forbuddet mod forudbetaling inden fortrydelsesfristens udløb, jf. §§ 9 og 14. Den erhvervsdrivende skal endvidere sikre, at aftalebestemmelserne herom underskrives separat af forbrugeren.

Stk. 6. Aftalen skal indeholde et separat og udfyldt standardfortrydelsesskema i overensstemmelse med lovens bilag 5.

§ 8. Er forbrugeren statsborger i eller har bopæl i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal aftalen, herunder de i § 5, stk. 1, nævnte oplysninger, affattes på sproget eller et af sprogene i det land, hvor forbrugeren har sin bopæl, eller hvor forbrugeren er statsborger. Forbrugeren kan vælge mellem de pågældende sprog, men der kan dog kun vælges et officielt sprog i EU, norsk eller islandsk.

Stk. 2. Hvis en timeshareaftale vedrører en bestemt fast ejendom, der er beliggende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal den erhvervsdrivende i forbindelse med aftalens indgåelse til forbrugeren udlevere en bekræftet oversættelse af aftalen til det officielle sprog eller et af disse sprog i det land, hvor den faste ejendom er beliggende.

Kapitel 4

Fortrydelsesret m.v.

§ 9. Forbrugeren kan inden for en frist på 14 dage træde tilbage fra aftaler som nævnt i § 3, nr. 1-4 (fortrydelsesret).

Stk. 2. Den periode, hvori fortrydelsesretten efter stk. 1 kan udøves, løber fra

1) den dag, hvor aftalen er indgået, eller

2) den dag, hvor forbrugeren modtager aftalen, hvis dette tidspunkt er senere end tidspunktet efter nr. 1.

Stk. 3. Hvis forbrugeren i tilknytning til en timeshareaftale har indgået en bytteaftale og begge aftaler er tilbudt forbrugeren på samme tidspunkt, løber fortrydelsesfristen for begge aftaler fra den dag, hvor timeshareaftalen er indgået, eller, hvis dette tidspunkt ligger senere, fra den dag, hvor forbrugeren har modtaget timeshareaftalen.

Stk. 4. Vil forbrugeren udøve sin fortrydelsesret, skal forbrugeren meddele den erhvervsdrivende dette inden udløbet af fristen efter stk. 1, jf. dog § 10. Meddelelsen skal ske på papir eller andet varigt medium. Forbrugeren kan benytte standardfortrydelsesskemaet i lovens bilag 5. Fristen anses for overholdt, hvis meddelelsen er afsendt inden fortrydelsesfristens udløb. Udløber fristen på en søn- eller helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag.

§ 10. Indeholder aftalen ikke et separat standardfortrydelsesskema, jf. § 7, stk. 6, der er udfyldt af den erhvervsdrivende og givet til forbrugeren på papir eller andet varigt medium, kan forbrugeren gøre den i § 9, stk. 1, nævnte fortrydelsesret gældende, på betingelse af at forbrugeren senest 1 år og 14 dage efter den dag, som er nævnt i § 9, stk. 2, dog senest 14 dage efter den dag, hvor standardfortrydelsesskemaet er kommet frem til forbrugeren, meddeler den erhvervsdrivende, at forbrugeren vil træde tilbage fra aftalen. § 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Hvis de i § 5, stk. 1, nævnte oplysninger, herunder det relevante standardoplysningsskema, ikke er givet til forbrugeren på papir eller andet varigt medium, kan forbrugeren gøre den i § 9, stk. 1, nævnte fortrydelsesfrist gældende, på betingelse af at forbrugeren senest 3 måneder og 14 dage efter den dag, som er nævnt i § 9, stk. 2, dog senest 14 dage efter den dag, hvor de nævnte oplysninger, herunder standardoplysningsskemaet, er kommet frem til forbrugeren, meddeler den erhvervsdrivende, at forbrugeren vil træde tilbage fra aftalen. § 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11. Træder forbrugeren tilbage fra aftalen efter §§ 9 eller 10, kan den erhvervsdrivende ikke gøre krav vedrørende aftalen gældende over for forbrugeren.

Kapitel 5

Tilknyttede aftaler

§ 12. Har forbrugeren efter aftale med den erhvervsdrivende fået henstand med hele eller en del af den aftalte betaling, eller dækkes den aftalte betaling helt eller delvis ved lån indrømmet forbrugeren af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og den erhvervsdrivende, bortfalder kreditaftalen, hvis forbrugeren efter §§ 9 eller 10 træder tilbage fra en aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4.

Stk. 2. Bortfalder kreditaftalen i medfør af stk. 1, kan forbrugeren ikke i den anledning pålægges at betale noget beløb til kreditgiveren bortset fra beløb, som forbrugeren har lånt og modtaget i henhold til kreditaftalen.

§ 13. En bytteaftale eller en tilknyttet aftale bortfalder, hvis forbrugeren efter §§ 9 eller 10 træder tilbage fra den timeshareaftale eller aftale om et længerevarende ferieprodukt, som bytteaftalen eller den tilknyttede aftale vedrører.

Stk. 2. Bortfalder en bytteaftale eller tilknyttet aftale i medfør af stk. 1, kan forbrugeren ikke i den anledning pålægges at betale noget beløb til den erhvervsdrivende.

Kapitel 6

Forskudsbetaling m.v.

§ 14. Før fortrydelsesfristen er udløbet, jf. §§ 9 og 10, må den erhvervsdrivende, en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og den erhvervsdrivende eller en kreditgiver som nævnt i § 12 ikke i forbindelse med aftaler som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, kræve eller modtage nogen form for forudbetaling, sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb på en konto, anerkendelse af gæld eller andet vederlag af forbrugeren.

Stk. 2. Ved formidlingsaftaler, jf. § 3, nr. 3, må den erhvervsdrivende eller en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og den erhvervsdrivende ikke kræve eller modtage nogen form for forudbetaling, sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb på en konto, anerkendelse af gæld eller andet vederlag af forbrugeren, før salget har fundet sted eller formidlingsaftalen på anden vis er bragt til ophør.

Kapitel 7

Logi m.v. under opførelse

§ 15. Er et logi, herunder en bygning eller sådanne fællesfaciliteter, som forbrugeren efter en timeshareaftale skal have adgang til, under opførelse ved aftalens indgåelse, skal den erhvervsdrivende stille en betryggende sikkerhed, der skal dække forbrugerens krav på tilbagebetaling af beløb, som forbrugeren har betalt, hvis aftalen bortfalder som følge af, at logiet ikke bliver færdigopført.

Stk. 2. Før den erhvervsdrivende har stillet den i stk. 1 nævnte sikkerhed, har forbrugeren ikke pligt til at betale noget beløb i forbindelse med aftalen eller til at stille sikkerhed for betaling.

Kapitel 8

Særlige bestemmelser om aftaler om længerevarende ferieprodukter

§ 16. Ved en aftale som nævnt i § 3, nr. 2, skal forbrugerens betaling ske i henhold til en betalingsplan. Betalingerne, herunder et eventuelt medlemskabsgebyr, skal deles op i lige store årlige rater. Den erhvervsdrivende må ikke modtage betalinger i strid med betalingsplanen.

Stk. 2. Den erhvervsdrivende skal sende forbrugeren en skriftlig betalingsanmodning på papir eller andet varigt medium senest 14 dage før forfaldsdagen for den årlige rate, jf. stk. 1. § 9, stk. 4, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Forbrugeren kan opsige en aftale som nævnt i § 3, nr. 2, fra og med betalingen af den anden årlige rate. Vil forbrugeren opsige en aftale efter 1. pkt., skal forbrugeren give meddelelse herom til den erhvervsdrivende senest 14 dage efter forbrugerens modtagelse af en betalingsanmodning efter stk. 2. § 9, stk. 4, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Opsiges en aftale efter stk. 3, kan forbrugeren ikke i den anledning pålægges at betale noget beløb til den erhvervsdrivende.

Kapitel 9

Lovvalg

§ 17. Hvis lovgivningen i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde finder anvendelse på aftalen, kan forbrugeren påberåbe sig bestemmelserne i direktiv 2008/122/EF som gennemført i den medlemsstat, hvor domstolen er beliggende, når

1) den faste ejendom eller en af de faste ejendomme, som aftalen knytter sig til, er beliggende i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller

2) den erhvervsdrivende i forbindelse med en aftale, der ikke er direkte knyttet til en fast ejendom, udøver sine forretnings- eller erhvervsmæssige aktiviteter i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller på en hvilken som helst anden måde retter sine aktiviteter mod et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og aftalen hører ind under disse aktiviteter.

Kapitel 10

Straf

§ 18. Overtrædelse af § 6 straffes med bøde. Det samme gælder grov eller oftere gentagen overtrædelse af § 5, § 7, stk. 1, 3. pkt., § 8, stk. 2, § 14 og § 16, stk. 1, 3. pkt., medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§ 19. Loven træder i kraft den 23. februar 2011. Lovens §§ 1-4 og 7-18 har virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Lov nr. 234 af 2. april 1997 om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis, ophæves. Loven gælder dog fortsat for forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis, hvis aftalen er indgået inden denne lovs ikrafttræden.

§ 20. I lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007, som ændret ved § 19 i lov nr. 1532 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 2, ændres »lov om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis« til: »lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.«

§ 21. I lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler, som ændret ved § 112 i lov nr. 385 af 25. maj 2009, lov nr. 492 af 12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 1553 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) aftaler omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v. og«

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan dog ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 15. februar 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed


Bilag 1

STANDARDOPLYSNINGSSKEMA FOR TIMESHAREAFTALER

Del 1:

Identitet, hjemsted og juridisk status for den eller de erhvervsdrivende, der bliver part i aftalen:
 
 
Kort beskrivelse af produktet (f.eks. beskrivelse af den faste ejendom):
 
 
Den nøjagtige karakter og indholdet af rettigheden/rettighederne:
 
 
Nøjagtig angivelse af, i hvilken periode den rettighed, aftalen giver, kan udøves, og om nødvendigt dens varighed:
 
 
Den dato, fra hvilken forbrugeren kan udnytte den rettighed, aftalen giver:
 
 
Hvis aftalen vedrører en specifik ejendom, der er under opførelse, angives datoen for, hvornår logiet og tjenesteydelser/faciliteter vil stå færdige/være til rådighed:
 
 
Den pris, som forbrugeren skal betale for at erhverve rettigheden/rettighederne:
 
 
Oversigt over de yderligere obligatoriske udgifter, der følger af aftalen; udgifternes type og størrelse (f.eks. årlige gebyrer, andre tilbagevendende gebyrer, særlige afgifter, lokale skatter):
 
 
Sammenfatning af de vigtigste tjenesteydelser, som forbrugeren får adgang til (f.eks. elektricitet, vand, vedligeholdelse, renovation), og angivelse af det beløb, forbrugeren skal betale for dem:
 
 
Sammenfatning af de faciliteter, som forbrugeren får adgang til (f.eks. swimmingpool eller sauna):
 
 
Er disse faciliteter inkluderet i ovennævnte udgifter?
 
 
I benægtende fald angives, hvad der er inkluderet, og hvad der skal betales for:
 
 
Er det muligt at komme med i en bytteordning?
 
 
I bekræftende fald angives bytteordningens navn:
 
 
Omkostninger ved medlemskab/bytte:
 
 
Adfærdskodeks(er), som den erhvervsdrivende har undertegnet, og hvor den(de) i givet fald kan findes:
 
 

Del 2:

Generelle oplysninger:
 
 
Forbrugeren har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indtil 14 kalenderdage efter indgåelsen af aftalen eller en eventuel bindende foreløbig aftale eller fra modtagelsen af disse aftaler, alt efter hvad der indtræder senest.
     
 
Inden for denne fortrydelsesfrist er enhver forudbetaling fra forbrugeren forbudt. Forbuddet vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse, blokering af penge på konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv. Det omfatter ikke kun betaling til den erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.
     
 
Der påhviler ikke forbrugeren andre omkostninger eller forpligtelser end dem, der er angivet i aftalen.
     
 
I overensstemmelse med international privatret kan aftalen indgås i henhold til en anden lov end loven i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl, og eventuelle tvister kan indbringes for andre retter end retterne i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl.
     
Forbrugerens underskrift:
 

Del 3:

Supplerende oplysninger, som forbrugeren er berettiget til at modtage, og præcis hvor de findes (f.eks. i hvilket kapitel i en generel brochure), hvis de ikke anføres nedenfor:
 
1)
OPLYSNINGER OM DE ERHVERVEDE RETTIGHEDER
     
 
Betingelserne for udøvelse af den rettighed, aftalen vedrører, på den eller de medlemsstaters område, hvor ejendommen(e) er beliggende, og oplysninger om, hvorvidt disse betingelser er opfyldt, eller, hvis dette ikke er tilfældet, hvilke betingelser der endnu ikke er opfyldt.
     
 
Hvis aftalen indebærer rettigheder til at benytte et logi, der udvælges fra et udvalg af logier, angives oplysninger om begrænsninger i forbrugerens muligheder for at benytte et hvilket som helst logi i et hvilket som helst tidsrum.
     
2)
OPLYSNINGER OM EJENDOMMENE
     
 
Når aftalen vedrører en bestemt fast ejendom, en nøjagtig og detaljeret beskrivelse af denne og dens beliggenhed. Hvis aftalen vedrører flere ejendomme (multiresorts), en passende beskrivelse af ejendommene og deres beliggenhed. Hvis aftalen vedrører andre former for logi end fast ejendom, en passende beskrivelse af logiet og faciliteterne.
     
 
De tjenesteydelser (f.eks. elektricitet, vand, vedligeholdelse, renovation), som forbrugeren har eller vil få adgang til, og vilkårene herfor.
     
 
I givet fald de fællesfaciliteter, såsom swimmingpool, sauna m.v., som forbrugeren eventuelt har eller vil få adgang til, og vilkårene herfor.
   
3)
SUPPLERENDE KRAV VEDRØRENDE LOGI UNDER OPFØRELSE (hvor dette er relevant)
     
 
Graden af færdiggørelse af logiet og de tjenesteydelser, der er nødvendige for at gøre logiet fuldt funktionsdygtigt (tilslutning til gas, elektricitet, vand og telefon), og af eventuelle faciliteter, som forbrugeren får adgang til.
     
 
Fristen for færdiggørelse af logiet og de tjenesteydelser, der er nødvendige for at gøre det fuldt funktionsdygtigt (tilslutning til gas, elektricitet, vand og telefon), og et rimeligt skøn over, hvor længe det vil vare, før eventuelle faciliteter, som forbrugeren får adgang til, er færdige.
     
 
Nummeret på byggetilladelsen samt navn og fuldstændig adresse på den eller de kompetente myndigheder.
     
 
Garanti for færdiggørelse af logiet eller garanti for tilbagebetaling af enhver foretaget betaling, såfremt logiet ikke færdiggøres, og i givet fald, hvilke vilkår der gælder for indfrielsen af disse garantier.
     
4)
OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGERNE
     
 
En nøjagtig og relevant beskrivelse af alle de udgifter, der knytter sig til timeshareaftalen; hvordan disse udgifter bliver pålagt forbrugeren, og hvordan og hvornår sådanne udgifter kan forhøjes; metoden til beregning af omkostninger i forbindelse med benyttelsen af ejendommen, lovpligtige omkostninger (skatter, afgifter m.v.) og de administrative omkostninger (administration, vedligeholdelse, reparationer m.v.).
     
 
I givet fald oplysninger om, hvorvidt der er faste afgifter, realkreditlån, byrder eller andre hæftelser vedrørende logiet.
     
5)
OPLYSNINGER OM OPHØR AF AFTALEN
     
 
I givet fald oplysninger om reglerne for at bringe tilknyttede aftaler til ophør og konsekvenserne heraf.
     
 
Betingelserne for at bringe aftalen til ophør, konsekvenserne af ophøret og oplysninger om forbrugerens eventuelle hæftelse for eventuelle omkostninger herved.
     
6)
SUPPLERENDE OPLYSNINGER
     
 
Oplysninger om, hvordan vedligeholdelse, reparation, administration og drift af ejendommen er organiseret, herunder om og hvordan forbrugerne kan påvirke og deltage i beslutninger herom.
     
 
Oplysninger om, hvorvidt det er muligt at tilmelde sig en ordning med videresalg af de rettigheder, aftalen giver, oplysning om den pågældende ordning og angivelse af omkostningerne i forbindelse med videresalg som led i en sådan ordning.
     
 
Oplysninger om, hvilket eller hvilke sprog kommunikationen med den erhvervsdrivende vedrørende aftalen kan foregå på, f.eks. vedrørende driftsbeslutninger, udgiftsstigninger og håndtering af forespørgsler og klager.
     
 
I givet fald muligheden for udenretlig bilæggelse af tvister.
 

Kvittering for modtagelse af oplysninger:

Forbrugerens underskrift:


Bilag 2

STANDARDOPLYSNINGSSKEMA FOR AFTALER OM
LÆNGEREVARENDE FERIEPRODUKTER
Del 1:
Identitet, hjemsted og juridisk status for den eller de erhvervsdrivende, der bliver part i aftalen:
 
 
Kort beskrivelse af produktet:
 
 
Den nøjagtige karakter og indholdet af rettigheden/rettighederne:
 
 
Nøjagtig angivelse af, i hvilken periode den rettighed, aftalen giver, kan udøves, og om nødvendigt dens varighed:
 
 
Den dato, fra hvilken forbrugeren kan udnytte den rettighed, aftalen giver:
 
 
Den pris, som forbrugeren skal betale for at erhverve rettigheden/rettighederne, herunder eventuelle tilbagevendende udgifter, som forbrugeren må påregne at afholde som følge af sin ret til at opnå adgang til logi, rejse og eventuelle nærmere angivne, relaterede produkter eller tjenesteydelser:
 
 
Den betalingsplan, der fastsætter lige store afdrag for hvert år af aftalens varighed for betalingen af denne pris, og de datoer, hvor de forfalder til betaling:
 
 
Efter det første år kan de efterfølgende beløb justeres for at sikre, at den reelle værdi af disse afdrag bibeholdes, f.eks. for at tage hensyn til inflationen.
 
 
Oversigt over de yderligere obligatoriske udgifter, der følger af aftalen; udgifternes type og størrelse (f.eks. årlige medlemsgebyrer):
 
 
Sammenfatning af de vigtigste tjenesteydelser, der er til rådighed for forbrugeren (f.eks. rabat på hotelophold og fly):
 
 
Er disse inkluderet i ovennævnte udgifter?
 
 
I benægtende fald angives, hvad der er inkluderet, og hvad der skal betales for (f.eks. tre nætters ophold inkluderet i det årlige medlemsgebyr, al anden indkvartering skal betales særskilt):
 
 
Adfærdskodeks(er), som den erhvervsdrivende har undertegnet, og hvor den(de) i givet fald kan findes:
 
 

Del 2:

Generelle oplysninger:
 
 
Forbrugeren har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indtil 14 kalenderdage efter indgåelsen af aftalen eller en eventuel bindende foreløbig aftale eller fra modtagelsen af disse aftaler, alt efter hvad der indtræder senest.
     
 
Inden for denne fortrydelsesfrist er enhver forudbetaling fra forbrugeren forbudt. Forbuddet vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse, blokering af penge på konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv. Det omfatter ikke kun betaling til den erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.
     
 
Forbrugeren har ret til at bringe aftalen til ophør uden at blive pålagt sanktioner ved meddelelse herom til den erhvervsdrivende senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen om betaling af hvert årligt afdrag.
     
 
Der påhviler ikke forbrugeren andre omkostninger eller forpligtelser end dem, der er angivet i aftalen.
     
 
I overensstemmelse med international privatret kan aftalen indgås i henhold til en anden lov end loven i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl, og eventuelle tvister kan indbringes for andre retter end retterne i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl.
     
Forbrugerens underskrift:
 

Del 3:

Supplerende oplysninger, som forbrugeren er berettiget til at modtage, og præcis hvor de findes (f.eks. i hvilket kapitel i en generel brochure), hvis de ikke anføres nedenfor:
 
1)
OPLYSNINGER OM DE ERHVERVEDE RETTIGHEDER
     
 
En passende og korrekt beskrivelse af de rabatter, der gælder for fremtidige reservationer, illustreret ved eksempler fra aktuelle tilbud.
     
 
Oplysninger om begrænsninger i forbrugerens muligheder for at udnytte rettighederne, som f.eks. begrænset udvalg eller tilbud efter først til mølle-princippet, tidsbegrænsninger på særlige slagtilbud og specialtilbud.
     
2)
OPLYSNINGER OM OPHØR AF AFTALEN
 
 
I givet fald oplysninger om reglerne for at bringe tilknyttede aftaler til ophør og konsekvenserne heraf.
     
 
Betingelserne for at bringe aftalen til ophør, konsekvenserne af ophøret og oplysninger om forbrugerens eventuelle hæftelse for eventuelle omkostninger herved.
     
3)
SUPPLERENDE OPLYSNINGER
 
 
Oplysninger om, hvilket eller hvilke sprog kommunikationen med den erhvervsdrivende vedrørende aftalen kan foregå på, f.eks. vedrørende håndtering af forespørgsler og klager.
     
 
I givet fald muligheden for udenretlig bilæggelse af tvister.
     

Kvittering for modtagelse af oplysninger:

Forbrugerens underskrift:


Bilag 3

STANDARDOPLYSNINGSSKEMA FOR FORMIDLINGSAFTALER

Del 1:

Identitet, hjemsted og juridisk status for den eller de erhvervsdrivende, der bliver part i aftalen:
 
 
Kort beskrivelse af tjenesteydelserne (f.eks. markedsføring):
 
 
Aftalens varighed:
 
 
Den pris, som forbrugeren skal betale for at modtage tjenesteydelserne:
 
 
Oversigt over de yderligere obligatoriske udgifter, der følger af aftalen; udgifternes type og størrelse (f.eks. lokale skatter, notargebyrer, udgifter til annoncering):
 
 
Adfærdskodeks(er), som den erhvervsdrivende har undertegnet, og hvor den(de) i givet fald kan findes:
 
 

Del 2:

Generelle oplysninger:
     
 
Forbrugeren har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indtil 14 kalenderdage efter indgåelsen af aftalen eller en eventuel bindende foreløbig aftale eller fra modtagelsen af disse aftaler, alt efter hvad der indtræder senest.
     
 
Enhver forudbetaling fra forbrugeren er forbudt, indtil selve salget har fundet sted, eller formidlingsaftalen på anden vis er bragt til ophør. Forbuddet vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse, blokering af penge på konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv. Det omfatter ikke kun betaling til den erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.
     
 
Der påhviler ikke forbrugeren andre omkostninger eller forpligtelser end dem, der er angivet i aftalen.
     
 
I overensstemmelse med international privatret kan aftalen indgås i henhold til en anden lov end loven i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl, og eventuelle tvister kan indbringes for andre retter end retterne i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl.
     
Forbrugerens underskrift:
 

Del 3:

Supplerende oplysninger, som forbrugeren er berettiget til at modtage, og præcis hvor de findes (f.eks. i hvilket kapitel i en generel brochure), hvis de ikke anføres nedenfor:
 
 
Betingelserne for at bringe aftalen til ophør, konsekvenserne af ophøret og oplysninger om forbrugerens eventuelle hæftelse for eventuelle omkostninger herved.
     
 
Oplysninger om, hvilket eller hvilke sprog kommunikationen med den erhvervsdrivende vedrørende aftalen kan foregå på, f.eks. vedrørende håndtering af forespørgsler og klager.
     
 
I givet fald muligheden for udenretlig bilæggelse af tvister.
     

Kvittering for modtagelse af oplysninger:

Forbrugerens underskrift:


Bilag 4

STANDARDOPLYSNINGSSKEMA FOR BYTTEAFTALER

Del 1:

Identitet, hjemsted og juridisk status for den eller de erhvervsdrivende, der bliver part i aftalen:
 
 
Kort beskrivelse af produktet:
 
 
Den nøjagtige karakter og indholdet af rettigheden/rettighederne:
 
 
Nøjagtig angivelse af, i hvilken periode den rettighed, aftalen giver, kan udøves, og om nødvendigt dens varighed:
 
 
Den dato, fra hvilken forbrugeren kan udnytte den rettighed, aftalen giver:
 
 
Den pris, forbrugeren skal betale i gebyr for at være medlem af bytteordningen:
 
 
Oversigt over de yderligere obligatoriske udgifter, der følger af aftalen; udgifternes type og størrelse (f.eks. årlige gebyrer, andre tilbagevendende gebyrer, særlige afgifter, lokale skatter):
 
 
Sammenfatning af de vigtigste tjenesteydelser, som forbrugeren får adgang til:
 
 
Er disse inkluderet i ovennævnte udgifter?
 
 
I benægtende fald angives, hvad der er inkluderet, og hvad der skal betales for (udgifternes type og størrelse, f.eks. en skønsmæssig angivelse af den pris, der skal betales for individuelle byttetransaktioner, herunder eventuelle ekstra omkostninger):
 
 
Adfærdskodeks(er), som den erhvervsdrivende har undertegnet, og hvor den(de) i givet fald kan findes:
 
 

Del 2:

Generelle oplysninger:
 
 
Forbrugeren har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indtil 14 kalenderdage efter indgåelsen af aftalen eller en eventuel bindende foreløbig aftale eller fra modtagelsen af disse aftaler, alt efter hvad der indtræder senest. Såfremt bytteaftalen tilbydes sammen med og samtidig med timeshareaftalen, gælder der for begge aftaler kun én enkelt fortrydelsesfrist.
     
 
Inden for denne fortrydelsesfrist er enhver forudbetaling fra forbrugeren forbudt. Forbuddet vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse, blokering af penge på konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv. Det omfatter ikke kun betaling til den erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.
     
 
Der påhviler ikke forbrugeren andre omkostninger eller forpligtelser end dem, der er angivet i aftalen.
     
 
I overensstemmelse med international privatret kan aftalen indgås i henhold til en anden lov end loven i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl, og eventuelle tvister kan indbringes for andre retter end retterne i den medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat eller har sin sædvanlige bopæl.
     
Forbrugerens underskrift:
 

Del 3:

Supplerende oplysninger, som forbrugeren er berettiget til at modtage, og præcis hvor de findes (f.eks. i hvilket kapitel i en generel brochure), hvis de ikke anføres nedenfor:
     
1)
OPLYSNINGER OM DE ERHVERVEDE RETTIGHEDER
     
 
Forklaring af, hvordan bytteordningen fungerer; byttemulighederne og de nærmere regler herfor; en angivelse af den værdi, som forbrugerens timeshare tillægges i bytteordningen, og eksempler på konkrete byttemuligheder.
     
 
Oplysninger om antallet af disponible feriesteder og antallet af medlemmer i bytteordningen, herunder eventuelle begrænsninger med hensyn til tilgængeligheden af bestemte logier, som forbrugeren måtte vælge, f.eks. som følge af højsæsonperioder, om det behov, der kan være for at bestille lang tid i forvejen, og om eventuelle begrænsninger med hensyn til valget som følge af de timesharerettigheder, som forbrugeren har lagt ind i bytteordningen.
     
2)
OPLYSNINGER OM EJENDOMMENE
     
 
En kort og passende beskrivelse af ejendommene og deres beliggenhed. Hvis aftalen vedrører andre former for logi end fast ejendom, en passende beskrivelse af logiet og faciliteterne. Oplysning om, hvor forbrugeren kan indhente nærmere oplysninger.
     
3)
OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGERNE
     
 
Oplysninger om den erhvervsdrivendes forpligtelse til, før et bytte arrangeres, og for hvert enkelt forslag om bytte at afgive detaljerede oplysninger om eventuelle supplerende omkostninger, som forbrugeren skal afholde i forbindelse med byttet.
     
4)
OPLYSNINGER OM OPHØR AF AFTALEN
     
 
I givet fald oplysninger om reglerne for at bringe tilknyttede aftaler til ophør og konsekvenserne heraf.
     
 
Betingelserne for at bringe aftalen til ophør, konsekvenserne af ophøret og oplysninger om forbrugerens eventuelle hæftelse for eventuelle omkostninger herved.
     
5)
SUPPLERENDE OPLYSNINGER
     
 
Oplysninger om, hvilket eller hvilke sprog kommunikationen med den erhvervsdrivende vedrørende aftalen kan foregå på, f.eks. vedrørende håndtering af forespørgsler og klager.
     
 
I givet fald muligheden for udenretlig bilæggelse af tvister.
   

Kvittering for modtagelse af oplysninger:

Forbrugerens underskrift:


Bilag 5

SÆRSKILT SKEMA TIL AT LETTE UDØVELSEN AF FORTRYDELSESRETTEN

 
Fortrydelsesret
 
Forbrugeren har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden 14 kalenderdage.
 
Fortrydelsesretten gælder fra den ………………………… (udfyldes af den erhvervsdrivende, inden skemaet gives til forbrugeren).
 
Hvis forbrugeren ikke har modtaget dette skema, begynder fortrydelsesfristen at løbe, når forbrugeren har modtaget dette skema, men den udløber under alle omstændigheder efter 1 år og 14 kalenderdage.
 
Hvis forbrugeren ikke har modtaget alle de krævede oplysninger, begynder fortrydelsesfristen at løbe, når forbrugeren har modtaget disse oplysninger, men den udløber under alle omstændigheder efter 3 måneder og 14 kalenderdage.
 
Med henblik på at udøve fortrydelsesretten skal forbrugeren meddele dette til den erhvervsdrivende, jf. det navn og den adresse, der er anført nedenfor, under anvendelse af et varigt medium (f.eks. et brev sendt med post eller en e-mail). Forbrugeren kan benytte dette skema, men det er ikke en betingelse.
 
Benytter forbrugeren fortrydelsesretten, hæfter den pågældende ikke for nogen udgifter.
 
Ud over fortrydelsesretten kan nationale aftaleretlige regler give forbrugeren rettigheder, f.eks. til at ophæve aftalen i tilfælde af udeladelse af oplysninger.
 
Forbud mod forudbetaling:
 
I løbet af fortrydelsesperioden er enhver forudbetaling fra forbrugeren forbudt. Forbuddet vedrører enhver form for vederlag, herunder betaling, garantistillelse, blokering af penge på konti, udtrykkelig anerkendelse af gæld osv.
 
Det omfatter ikke kun betaling til den erhvervsdrivende, men også til tredjeparter.
 
 
Meddelelse om fortrydelse
 
 
Til (den erhvervsdrivendes navn og adresse) (*):
     
 
Jeg/vi (**) meddeler hermed, at jeg/vi (**) beslutter at træde tilbage fra aftalen
     
 
Dato for aftalens indgåelse (*):
     
 
Forbrugerens/forbrugernes navn(e) (***):
     
 
Forbrugerens/forbrugernes adresse(r) (***):
     
 
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun hvis denne meddelelse afgives på papir) (***):
     
 
Dato (***):
     
 
(*)
Udfyldes af den erhvervsdrivende, før skemaet udleveres til forbrugeren.
 
(**)
Det ikke relevante overstreges.
 
(***)
Udfyldes af forbrugeren/forbrugerne, hvis dette skema benyttes til at træde tilbage fra aftalen.

Kvittering for modtagelse af oplysninger:

Forbrugerens underskrift:

Officielle noter

1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler, EU-Tidende 2009 nr. L 33, side 10.

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.