Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

(Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 276 af 27. marts 2012, § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 1390 af 23. december 2012, § 18 i lov nr. 607 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 641 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 43 indsættes før overskriften før § 44:

»Pristillæg m.v. til biogas

§ 43 a. Denne bestemmelse omhandler elektricitet, som produceres ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse.

Stk. 2. For elektricitet fremstillet på anlæg, som alene anvender gasser omfattet af stk. 1, ydes der et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 79,3 øre pr. kWh, jf. dog stk. 7.

Stk. 3. For elektricitet, som er fremstillet ved anvendelse af gasser omfattet af stk. 1 sammen med andre brændsler, ydes et pristillæg på 43,1 øre pr. kWh for den andel af elektricitet, som er fremstillet ved gasser omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Ejeren af et elproduktionsanlæg kan med virkning fra et årsskifte vælge at modtage pristillæg efter stk. 3 i stedet for stk. 2. Valget er bindende, indtil der med virkning fra et årsskifte igen vælges at modtage pristillæg efter stk. 2. Anmodningen om valg af pristillæg skal indgives inden den 1. oktober for at få virkning fra årsskiftet. Energinet.dk kan fastsætte nærmere retningslinjer om tidsfrister m.v. for valg af pristillæg.

Stk. 5. Ud over de i stk. 2 og 3 nævnte pristillæg ydes et pristillæg på 26 øre pr. kWh og et pristillæg på 10 øre pr. kWh til elektricitet fremstillet ved anvendelse af gasser omfattet af stk. 1. Pristillæggene reguleres efter § 43 e.

Stk. 6. Summen af pristillæg og markedspris som nævnt i stk. 2 og pristillæg som nævnt i stk. 3 indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2013 på grundlag af 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til 2007.

Stk. 7. Ejere af elproduktionsanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, og som alene anvender gasser omfattet af stk. 1, kan i stedet for at modtage pristillæg efter stk. 2 vælge at modtage pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kWh. For elektricitet fremstillet på anlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes pristillægget, som kan vælges, på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014 til og med den 1. januar 2018. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på nettilslutningstidspunktet gældende pristillæg efter 1. eller 2. pkt. Anmodning om valg af pristillæg skal indgives inden nettilslutning af anlægget.

Stk. 8. Det er en betingelse for tildeling af pristillægget, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 b. Denne bestemmelse omhandler salg af biogas til brug for transport.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. solgt gigajoule (GJ) biogas til brug for transport.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. solgt GJ og et tilskud på 10 kr. pr. solgt GJ biogas til brug for transport. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til den, der sælger biogassen til transport til en slutbruger.

Stk. 5. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 c. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. anvendt gigajoule (GJ) biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. anvendt GJ og et tilskud på 10 kr. pr. anvendt GJ biogas til procesformål i virksomheder. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til ejeren af den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.

Stk. 5. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 d. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til energiudnyttelse, som ikke er omfattet af §§ 43 a-43 c eller af § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Den, der anvender biogas til energiudnyttelse omfattet af stk. 1, er berettiget til et tilskud på 26 kr. pr. gigajoule (GJ) biogas og et tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 3. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 e. Det i § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, og § 43 d, stk. 2, nævnte tilskud på 26 kr. pr. gigajoule (GJ) biogas nedsættes den 1. januar hvert år fra 2013 med det beløb i kroner pr. GJ, naturgasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,2 kr. pr. GJ, jf. stk. 5. Er naturgasprisen lavere end basisprisen, forøges tilskuddet tilsvarende.

Stk. 2. Det i § 43 a, stk. 5, nævnte pristillæg på 26 øre pr. kWh reguleres den 1. januar hvert år fra 2013 med 1 øre pr. kWh for hver krone pr. GJ, det i stk. 1 nævnte tilskud reguleres.

Stk. 3. Det i § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, og § 43 d, stk. 2, nævnte tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas nedsættes årligt med 2 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019.

Stk. 4. Det i § 43 a, stk. 5, nævnte pristillæg på 10 øre pr. kWh nedsættes årligt med 2 øre pr. kWh fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019.

Stk. 5. Ved beregningen efter stk. 1 anvendes den gennemsnitlige markedspris på naturgas i kalenderåret. Ved markedspris forstås den daglige day ahead-slutpris i kroner pr. kubikmeter på den danske gasbørs, Nordpool Gas, omregnet til kroner pr. GJ med gassens nedre brændværdi.

Stk. 6. Priser, tilskud og pristillæg nævnt i stk. 1-3, § 43 a, stk. 6, og § 44, stk. 4, beregnes med én decimal.

Stk. 7. Staten afholder udgifterne til tilskud til biogas efter bestemmelserne i §§ 43 b-43 e og omkostningerne forbundet med administration af ordningerne inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.«

2. I § 44 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ejere af elproduktionsanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, og som alene anvender energikilder omfattet af stk. 1, kan i stedet for at modtage pristillæg efter stk. 2 vælge at modtage pristillæg i henhold til § 43 a, stk. 7. Anmodning om valg af pristillæg efter § 43 a, stk. 7, skal indgives inden nettilslutning af anlægget.«

3. I § 47 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. For elektricitet fra solcelleanlæg, som er nettilsluttet efter den 19. november 2012, dog senest den 19. marts 2013, ydes der pristillæg på følgende måde:

1) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder, jf. dog nr. 2 og 3, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

2) For elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 145 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

3) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

Stk. 5. For elektricitet fra solcelleanlæg, som er nettilsluttet efter den 19. marts 2013, dog senest den 10. juni 2013, ydes der pristillæg på følgende måde:

1) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, jf. dog nr. 3, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

2) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, der ikke opfylder kravene i nr. 1, og som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, ydes pristillæg efter nr. 1, når den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kW eller derunder pr. husstand.

3) For elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 145 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

4) For elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 3, og som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 90 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

5) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 1-4, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

Stk. 6. For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år, medmindre Energinet.dk har givet tilsagn om, at anlægget er omfattet af den pulje, som er nævnt i stk. 7 og 8.

Stk. 7. Energinet.dk kan give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt i 5 år fra og med 2013. Der kan ydes tilsagn om, at følgende solcelleanlæg med den nævnte støtte falder inden for puljen:

1) Solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kW eller derunder pr. husstand, jf. dog nr. 2. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2013. For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg efter 2. eller 3. pkt.

2) Fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 145 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2013. For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 17 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg.

3) Fælles solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 2, og som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 90 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2013. For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 6 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg.

Stk. 8. Det er en betingelse for forhøjet pristillæg efter stk. 7, at anlægget nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagn om forhøjet pristillæg. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om ansøgningsproceduren og om fordelingen af puljen efter stk. 7 på forskellige kategorier af anlæg og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af megawatt i puljen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om forhøjelse af puljen, hvis den årlige pulje ikke er blevet fuldt udnyttet i de foregående år. Ministeren kan endelig bestemme, at puljen for 2013 først fordeles i 2014 med det for tilsagn i 2013 gældende pristillæg.

Stk. 9. For elektricitet fra anlæg, som ikke er omfattet af stk. 4-8, og som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, ydes der pristillæg på følgende måde:

1) For elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet ydes efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse samme pristillæg som efter § 43 a, stk. 7, hvis anlægget har en installeret effekt på 6 kW eller derunder.

2) For elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet, som ikke er omfattet af nr. 1, ydes efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

3) For elektricitet fremstillet ved andre energikilder end de i nr. 1 og 2 nævnte ydes et pristillæg på 10 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 10.

4. I § 49, stk. 4, indsættes efter »§ 47, stk. 3, nr. 1,«: »stk. 4-7 eller stk. 9, nr. 1 eller 2,«.

5. I § 50, stk. 2, ændres »§ 47, stk. 3, nr. 1, eller § 48, stk. 3, nr. 1« til: »§ 47, stk. 3, nr. 1, eller stk. 9, nr. 1 og 2, eller § 48, stk. 3, nr. 1, og hvilke solcelleanlæg der er omfattet af § 47, stk. 4, nr. 2, stk. 5, nr. 1, 3 og 4, og stk. 7, nr. 2 og 3«.

6. I § 51, stk. 4, ændres »og § 47, stk. 2 og stk. 3, nr. 1« til: »§ 43 a, stk. 7, § 44, stk. 5, og § 47, stk. 2, stk. 3, nr. 1, stk. 4-7 og stk. 9, nr. 1 og 2«.

7. I § 52, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »vindmøller«: », og på et solcelleanlæg med en installeret effekt på 50 kW eller derunder, som er omfattet af § 47, stk. 4, nr. 1 eller 2, stk. 5, nr. 1-4, eller stk. 7,«.

§ 2

I lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.), som ændret ved § 6 i lov nr. 641 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 3, 5, 7-9, 11 og 12, og § 6, stk. 7-10, ophæves.

§ 3

I lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 6, nr. 2, ophæves.

2. I § 7, stk. 11, ændres »6 kW« til: »25 kW«.

3. I § 7, stk. 11, nr. 2, ændres »Energinet.dk’s stamdatablanket i udfyldt stand fra installatøren« til: »anmeldelse af anlægget«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af § 1 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte, at dele af § 1 får virkning på forskellige tidspunkter, dog tidligst den 20. november 2012, og, for så vidt angår § 47, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 3, tidligst den 20. marts 2013, og endelig, for så vidt angår § 47, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 3, tidligst den 11. juni 2013. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte, at dele af § 1, nr. 1, får virkning på forskellige tidspunkter, dog tidligst den 8. juni 2012.

Stk. 4. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 11. november 2011, i stedet for efter § 47, stk. 4, nr. 1 og 2, stk. 5, nr. 1-4, stk. 6 og 7 og stk. 9, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, til elektricitet fremstillet på elproduktionsanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis

1) ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012,

2) netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning og

3) anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Stk. 5. Ejere af elproduktionsanlæg kan ikke vælge pristillæg efter § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, selv om elproduktionsanlægget er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis de i stk. 4, nr. 1-3, anførte forhold er til stede.

Stk. 6. Ejere af elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, men inden ikrafttrædelsen af § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, skal anmode om at modtage det i bestemmelserne fastsatte pristillæg senest 30 dage efter de nævnte bestemmelsers ikrafttræden.

Stk. 7. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 5, nr. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder, som ikke opfylder kravene i § 47, stk. 5, nr. 1 eller 2, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, og som ikke er omfattet af stk. 4. Dette forudsætter, at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013, dog må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter nr. 1 og 2 nedenfor. Herudover skal mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den 20. marts 2013 og må ikke efterfølgende være trukket tilbage:

1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.

2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.

3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.

4) Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

Stk. 8. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 5, nr. 2 eller 4, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg, hvis ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013 og mindst en af de i stk. 7, nr. 1-4, nævnte handlinger er foretaget senest den 20. marts 2013 og ikke efterfølgende er trukket tilbage. I aftalen om køb af solcelleanlægget må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter stk. 7, nr. 1 og 2. Herudover må betingelserne i stk. 4 ikke være opfyldt.

Stk. 9. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 1-4, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 6-8, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, dog således at de i § 47, stk. 5, nr. 1-4, fastsatte pristillæg årligt nedsættes, hvis anlæggene nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere. Den årlige nedsættelse sker fra og med den 1. januar 2014 til og med den 1. januar 2018 og udgør 14 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 1 og 2, 17 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 3, og 6 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 4. Det på nettilslutningstidspunktet gældende pristillæg ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Ovenstående forudsætter, at anlæggene ikke er omfattet af stk. 4, og at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 11. juni 2013 og mindst en af de i stk. 7, nr. 1-4, nævnte handlinger er foretaget senest den 11. juni 2013 og ikke efterfølgende er trukket tilbage. I aftalen om køb af solcelleanlægget må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter stk. 7, nr. 1 og 2.

Stk. 10. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 4-9. Energinet.dk kan kræve, at dokumentation for opfyldelse af kravene i stk. 7-9 ledsages af en erklæring på tro og love om dokumentationens ægthed. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Givet på Amalienborg, den 4. juli 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard