I. Hvad er retsinformation.dk


retsinformation.dk er det statslige system til offentliggørelse af bl.a. love og andre retsregler på internettet. Et af formålene med retsinformation.dk er at sikre, at både borgere og myndigheder kan få direkte og gratis online adgang til en lang række officielle, juridiske dokumenter - bl.a. de regler, som vedtages af Folketinget, samt de regler, som udstedes af ministerier og styrelser m.v.

retsinformation.dk består af 5 forskellige databaser, der bl.a. indeholder love, lovforslag og en lang række andre juridiske dokumenter i deres fulde ordlyd. Ved hjælp af forskellige søgefunktioner på retsinformation.dk kan man søge i databaserne efter de dokumenter, man er interesseret i, og dokumenterne kan herefter læses på skærmen og evt. printes ud. (For nærmere vejledning om søgemulighederne i retsinformation.dk, se nedenfor under ”Søgning i retsinformation.dk”. For nærmere vejledning om indhold i retsinformation.dk, se nedenfor under "retsinformation.dk - indhold").

Driften af retsinformation.dk varetages af Civilstyrelsen, som er en styrelse under Justitsministeriet, men det er Folketinget og ministerierne selv, der – som informationsleverandører til retsinformation.dk - indlægger og ajourfører alle dokumenterne i retsinformation.dk´s databaser, jf. § 19 i cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation. Folketinget indlægger således alle de lov- og beslutningsforslag, som behandles i Folketinget, og de enkelte ministerier indlægger de vedtagne regler, som hører til deres område (f.eks. indlægger Justitsministeriet bl.a. ægteskabs- og arvelovgivningen, Skatteministeriet indlægger reglerne på det skatteretlige område osv.).

retsinformation.dk opdateres mindst en gang i døgnet med de dokumenter, der er indlagt eller ændret siden sidste opdatering af databaserne, herunder de forskrifter, der er blevet kundgjort eller offentliggjort på henholdsvis lovtidende.dk eller ministerialtidende.dk.

retsinformation.dk er et netsted, hvor størstedelen af indholdet findes ved hjælp af søgninger i modsætning til mange andre offentlige hjemmesider. Mange af søgningerne er sat op, så de udføres automatisk, når man klikker sig ind på et område på hjemmesiden. Det er også muligt at sammensætte sine egne søgninger. retsinformation.dk har overordnet følgende søgemuligheder, som forklares mere detaljeret i resten af denne online hjælp:

Du kan altid vende tilbage til forsiden ved at klikke på retsinformation.dk logoet i visitkortet.

retsinformation.dk er skabt med henblik på at være et statsligt informationssystem, der indeholder al dansk lovgivning i bredeste forstand. Det vil sige, at alle love og i øvrigt alle regler, som udstedes af ministerier og styrelser, skal indlægges i retsinformation.dk.
retsinformation.dk indeholder imidlertid også en lang række andre dokumenter, der - selv om det ikke er love - kan have juridisk betydning. Det drejer sig om dokumenter fra Folketinget, herunder bl.a. lov- og beslutningsforslag, og administrative afgørelser. Ministerier, styrelser og nævn m.v. træffer mange forskellige afgørelser i sager i tilknytning til den lovgivning, som den pågældende myndighed beskæftiger sig med. Sådanne afgørelser skal indlægges i retsinformation.dk, hvis der er tale om afgørelser af principiel karakter, dvs. afgørelser, som må forventes at have betydning for kommende afgørelser i lignende sager. Endvidere indlægger Folketingets Ombudsmand sine udtalelser i retsinformation.dk.
I det følgende gennemgås det nærmere indhold af retsinformation.dk, som det er fordelt i systemets enkelte databaser.
For en gennemgang af retsinformation.dk´s indhold i oversigtsform, se nedenfor under ”Hvad kan jeg finde i retsinformation.dk?”

retsinformation.dk´s regelbase indeholder alle de regler (forskrifter) som kundgøres eller publiceres i Lovtidende A, Lovtidende C eller Ministerialtidende. En forskrift, der kundgøres eller publiceres i en af disse tre tidender, kan findes på retsinformation.dk samme dag, som den er tilgængelig på lovtidende.dk eller ministerialtidende.dk.

 • I Lovtidende A offentliggøres alle love og lovbekendtgørelser, samt alle anordninger og bekendtgørelser, medmindre disse er særligt undtaget fra offentliggørelse i Lovtidende.
 • I Lovtidende C offentliggøres traktater m.v., som Danmark indgår med andre lande.
 • I Ministerialtidende offentliggøres efter ministeriernes eget skøn de cirkulærer, vejledninger m.v., som ministerierne anser for at have almindelig interesse.

Regelbasen indeholder ikke de regler, der kundgøres i Lovtidende B - finanslove og tillægsbevillingslove. Dog lægges tekstanmærkningerne til disse love i retsinformation.dk som selvstændige dokumenter.
Udover de forskrifter, der kundgøres eller publiceres i Lovtidende og Ministerialtidende, indeholder regelbasen også alle øvrige retligt normerende forskrifter, dvs. bekendtgørelser, der er undtaget fra offentliggørelse i Lovtidende, samt cirkulærer og vejledninger m.v., som ministerierne vælger ikke at offentliggøre i Ministerialtidende.
Regelbasen indeholder både gældende og historiske forskrifter. Når en forskrift indlægges i retsinformation.dk, betegnes den automatisk som gældende. Når en forskrift ophæves, eller af anden grund må anses for ikke længere at være gældende, markeres den historisk i retsinformation.dk. Denne markering fremhæves ved, at skærmbilledet for en historisk forskrift i baggrunden er påført teksten: "Historisk". Bemærk at en forskrift markeres som historisk, hvis den ophæves af anden forskrift, selv om den nye forskrift endnu ikke er trådt i kraft, og markeringen som gældende/historisk ikke har nogen juridisk betydning.
Det er de enkelte ministerier selv, der ajourfører ministeriets dokumenter i retsinformation.dk, herunder markering af, at et dokument ikke længere er gældende.
Man skal være opmærksom på, at regelbasen oprindeligt er skabt ved, at ministerierne over en længere periode (ca. 1985-1989) indlagde samtlige forskrifter i regeldatabasen, som dengang var gældende. Det er derfor alene disse forskrifter, hvad enten de i dag er gældende eller ej, samt alle forskrifter, der siden er blevet udstedt, som findes i retsinformation.dk.
De nærmere regler om indlæggelse og ajourføring af forskrifter i retsinformation.dk findes i cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation og i cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation.

Afgørelsesbasen indeholder administrative afgørelser af principiel karakter. Det er de enkelte ministerier selv, der foretager vurderingen af, hvilke afgørelser, der er principielle, og som dermed skal indlægges i retsinformation.dk.
Pligten til at indlægge afgørelser i retsinformation.dk omfatter både de principielle afgørelser, som et ministerium eller en styrelse træffer som 1. eller 2. instans, samt endelige afgørelser. Endelige afgørelser omfatter også de afgørelser, der træffes af særlige klageinstanser, der er uafhængige af vedkommende ministerium.
I afgørelsesbasen kaldes afgørelser, der kan påklages, for afgørelser, mens endelige afgørelser betegnes kendelser. Udover afgørelser og kendelser indeholder afgørelsesbasen tillige visse udtalelser fra forskellige myndigheder.
Domme indlægges ikke i retsinformation.dk.
De nærmere regler om indlæggelse og ajourføring af afgørelser i retsinformation.dk findes i cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation og i cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation.

Folketingets dokumenter er i retsinformation.dk opdelt i tre hovedtyper; Lovforslag, Beslutningsforslag og Selvstændige beretninger. Man skal være opmærksom på, at databasen med Folketingets dokumenter er etableret i samme periode som regelbasen. Dette betyder, at indholdet af Folketingets dokumenter går tilbage til folketingsåret 1985-86. Man kan således ikke finde f.eks. forarbejderne til en lov, som er blevet til på baggrund af et lovforslag, der er blevet fremsat i Folketinget før folketingsåret 1985-86. Denne begrænsning gælder uanset, om den pågældende lov i øvrigt stadig er gældende.

Lovforslag
Basen ”Lovforslag” med tilhørende betænkninger og beretninger indeholder alle fremsatte lovforslag (undtagen finans- og tillægsbevillingslovforslag) og alle vedtagne lovforslag (undtagen finans- og tillægsbevillingslovforslag). Herudover indeholder basen alle de betænkninger, som afgives af Folketingets stående udvalg som led i lovforslagenes behandling i Folketinget (undtagen betænkninger over finans- og tillægsbevillingslovforslag). Desuden indeholder basen de beretninger over lovforslag, som udvalgene i visse tilfælde afgiver i stedet for en betænkning.

Beslutningsforslag
Basen ”Beslutningsforslag” med tilhørende betænkninger og beretninger indeholder alle fremsatte beslutningsforslag og alle vedtagne beslutningsforslag. Herudover indeholder basen alle de betænkninger, som afgives af Folketingets stående udvalg som led i beslutningsforslagenes behandling i Folketinget. Basen indeholder tillige de beretninger over beslutningsforslag, som udvalgene i visse tilfælde afgiver i stedet for en betænkning.

Selvstændige beretninger
Basen ”Selvstændige beretninger” indeholder de beretninger, som Folketingets stående udvalg afgiver om spørgsmål eller emner inden for de forskellige sagsområder, som udvalgene varetager.

Skatteministeriets store vejledninger er placeret i en base for sig selv i retsinformation.dk. Basen omfatter bl.a. ligningsvejledningen og andre vejledninger fra SKAT, som er meget omfangsrige. Af søgetekniske grunde er disse vejledninger ikke hensigtsmæssige at have liggende i regelbasen, og de er derfor samlet i én selvstændig base for sig selv.

Efter bestemmelsen i § 11, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen indeholder bl.a. de af ombudsmandens udtalelser, som ombudsmanden finder at måtte være af almindelig interesse.
Det er sagerne fra ombudsmandens årlige beretning, der er indlagt i retsinformation.dk i fuld tekst. Ombudsmanden varetager selv indlæggelsen af sagerne. Læs mere om ombudsmanden og ombudsmandens virksomhed på ombudsmandens hjemmeside: www.ombudsmanden.dk

Nedenfor gennemgås i oversigtsform, hvad retsinformation.dk indeholder.
Nedenfor gennemgås i oversigtsform, hvad retsinformation.dk indeholder. For en mere detaljeret gennemgang, se ovenfor under "retsinformation.dk - indhold". For en oversigt over, hvad retsinformation.dk ikke indeholder, se nedenfor under ”Hvad kan jeg ikke finde i retsinformation.dk?

For hjælp til søgning i retsinformation.dk, se nedenfor under ”Søgning i retsinformation.dk”.

retsinformation.dk indeholder:

 • Gældende love og regler.
 • Historiskmarkerede love og regler. Dvs. også love og regler der var gældende da retsinformation.dk blev etableret (i perioden 1985-1989), og alle love og regler, som er udstedt siden etableringen.
 • Folketingets dokumenter (lov- og beslutningsforslag m.v.) fra folketingsåret 1985-86 og fremefter.
 • Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand fra efter 1988.
 • Principielle administrative afgørelser, truffet af ministerier, styrelser og nævn m.v.

Nedenfor gennemgås i oversigtsform, hvad retsinformation.dk ikke indeholder. For en mere detaljeret gennemgang, se ovenfor under ”retsinformation.dk - indhold”. For en oversigt over, hvad retsinformation.dk indeholder, se ovenfor under ”Hvad kan jeg finde i retsinformation.dk?
For hjælp til søgning i retsinformation.dk, se nedenfor under ”Søgning i retsinformation.dk”.

retsinformation.dk indeholder ikke:

 • Love og regler, der ikke var gældende, da retsinformation.dk blev etableret (i perioden 1985-1989).
 • Folketingets dokumenter (lov- og beslutningsforslag m.v.) fra før folketingsåret 1985-86.
 • Folketingets forhandlinger
 • Forskrifter m.v. fra EU (Dog kan EU-regler i visse tilfælde findes som bilag til danske regler inden for samme område, ligesom forskrifter, der gennemfører direktiver linker direkte fra retsinformation.dk til den danske oversættelse af det pågældende direktiv. Se nærmere herom nedenfor under ”EU-referencer”).
 • Love og regler, der alene vedrører Grønland eller Færøerne(Se nærmere herom under ”Geografisk dækning”)
 • Kommissionsbetænkninger (dvs. betænkninger fra lovforberedende udvalg – disse må ikke forveksles med betænkninger fra Folketingets udvalg, som kan findes i retsinformation.dk).
 • Domme (afgørelser fra domstolene indlægges ikke i retsinformation.dk).
 • Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand fra før 1989.
 • Regler på cirkulære- og vejledningsniveau, som er åbenbart uden almindelig interesse for borgere og myndigheder (f.eks. en myndigheds vejledning i et internt edb-system).
 • Administrative afgørelser, der ikke er principielle.
 • Oversættelser af forskrifter til andre sprog. Dog indeholder retsinformation.dk traktater mellem Danmark og fremmede lande, der er blevet offentliggjort i Lovtidende C fra og med 2004, det originale traktatsprog (typisk engelsk) sammen med den danske oversættelse.