III. Søgning i retsinformation.dk


Når man ønsker at benytte søgefunktionen på retsinformation.dk, er det nødvendigt at tage stilling til, hvilken form for information man er ude efter. Dette skyldes, at retsinformation.dk består af 5 forskellige databaser, som ikke indeholder det samme.
Da de fleste brugere af retsinformation.dk søger efter regler, er systemet i feltsøgning automatisk sat op til at søge i den database, som indeholder reglerne. Ønsker man at søge i en anden database, skal man derfor selv sørge for at ændre søgekriteriet.
Startsiden på retsinformation.dk indeholder en søgeboks, hvor man har mulighed for at søge via feltsøgning, simpel søgning eller udvidet feltsøgning.

Feltsøgning:

Anvender man søgeboksen feltsøgning til sin søgning, kan man vælge mellem at søge i ”Regler”, ”Afgørelser” eller ”Lov- og beslutningsforslag” – valget foretages ved at sætte en markering ud for det ønskede område.
Anvender man udvidet feltsøgning, findes der i venstre side en drop-down menu, hvor man kan vælge den ønskede database. Når man vælger en database, kan indholdet af felter på udvidet feltsøgning ændres, hvorfor man ikke altid kan søge på de samme oplysninger.

retsinformation.dk indeholder mere end hundrede tusinder forskrifter og dokumenter, og for at give brugeren mulighed for at finde præcis de love og regler m.v., som brugeren er interesseret i, tilbyder hjemmesiden flere muligheder for søgning og sortering/kategorisering:

Ved simpel søgning, kan man søge på et enkelt eller flere ord, som man kender det fra andre søgemaskiner på internettet.
Hvis man vil anvende den nye søgefunktionalitet, skal man vælge fanebladet "Simpel søgning" i det grønne visitkort til venstre på hjemmesiden.
I resultatlisten ved simpel søgning, rangeres søgeresultaterne i forskellige samlinger. Gældende Love og lovbekendtgørelser rangerer højst, derefter gældende bekendtgørelser og til sidst øvrige og historiske dokumenter. Under øvrige findes cirkulærer, cirkulæreskrivelser, vejledninger, skrivelser, forarbejder, afgørelser, folketingets ombudsmands dokumenter mm.
Man kan navigere mellem samlingerne ved at følge resultatlinkene på søgeresultatet. Man kan altid vende tilbage til "alle resultater" ved at klikke på linket der viser hvor mange hits søgningen indeholder.

Ved feltsøgning kan dokumentets titel, nummer og år indtastes. Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter.
I titelfeltet skrives dokumentets titel, populærtitel eller dele heraf. I nummerfeltet skrives dokumentets nummer og i feltet År skrives årstallet for dokumentets offentliggørelse.

Emnerne på retsinformation.dk er opdelt i 4 hovedkategorier, der kan ses i navigationspanelet til venstre på siden:

Dette ikon giver mulighed for at søge efter love og lovbekendtgørelser, dels ud fra en oversigt over alle gældende hovedlove/lovbekendtgørelser, dels ud fra et populærtitelregister, hvor hovedlovene/lovbekendtgørelserne er sorteret i alfabetisk orden efter deres kaldenavn/populærtitel.
Vælger man ”Danske Love”, vises i højre side en liste over alle gældende hovedlove og lovbekendtgørelser. Listen kan sorteres ved at klikke på kolonne-titlerne, og man kan bladre frem og tilbage ved hjælp af knapperne > og <.
Vælger man at søge ud fra populærtitelregisteret, vises en alfabetisk oversigt under navigationspanelet. Når man vælger et bogstav, vises en liste over populærtitler med det valgte bogstav i højre side. Listen kan sorteres ved at klikke på kolonne-titlerne, og man kan bladre frem og tilbage ved hjælp af knapperne > og <.

Mere om Danske Love
Oversigten over alle gældende love/lovbekendtgørelser er meget omfattende. Det kan bl.a. derfor være en fordel at bruge udvidet feltsøgning ved hjælp af søgeformular som søgemetode i stedet for denne oversigt. Man skal endvidere være opmærksom på, at både denne oversigt og populærtitelregistret kun giver umiddelbar adgang til hovedlove/lovbekendtgørelser.
Endvidere er populærtitel-registret begrænset til at indeholde hovedlove/lovbekendtgørelser, som af det pågældende ministerium er opdateret med populærtitel.
En række forskrifter, navnlig på lovniveau, er almindeligt kendt under populærtitler, som ikke er identiske med lovenes officielle titler. F.eks. er lov om rettens pleje almindeligt kendt under navnet retsplejeloven. Ved hjælp af populærtitel-registret kan denne lov derfor findes ved at se under R i registret, hvor der vil være et link til loven/lovbekendtgørelsen.

Dette ikon giver mulighed for at søge ud fra oversigter over de enkelte ministeriers hovedforskrifter, afgørelser, lovforslag og de seneste dokumenter, der indlagt på retsinformation.dk vedrørende det valgte ministerium.
Når man vælger ”Ministerieindgang”, vises en drop-down menu med ministeriernes navne under navigationspanelet, og samtidig en liste over samme i højre side. Man vælger nu et ministerium og derefter den dokumenttype, som man er interesseret i. Hvis der er nye dokumenter i en af dokumenttypekategorierne, fremgår dette med et udråbstegn ud for pågældende kategori. Når man har valgt dokumenttype, vises i højre side en liste over de dokumenter, der eksisterer med valgte dokumenttype fra valgte ministerium. Listen kan sorteres ved at klikke på kolonne-titlerne, og man kan bladre frem og tilbage ved hjælp af knapperne > og <.
Bemærk: Søgning ved hjælp af ministerieindgangen kan være vanskelig, hvis man ikke på forhånd ved, hvilket ministerium, den regel eller det lovforslag, man leder efter, hører under. Man skal også være opmærksom på, at visse af oversigterne til de enkelte ministerier kan være meget lange, såfremt ministeriet administrerer mange regler. I sådanne tilfælde kan det være en fordel at bruge ”Udvidet feltsøgning” ved hjælp af søgeformular som søgemetode i stedet for ministerieindgangen.

Dette ikon giver mulighed for at søge i Folketingets Ombudsmands dokumenter ved hjælp af en oversigt over myndigheder, via lovregistret eller Udvidet feltsøgning
Når man vælger ”Myndigheder”, vises en drop-down menu med myndighedernes navne under navigationspanelet, og samtidig en liste over samme i højre side. Man vælger nu en myndighed og derefter den dokumenttype, som man er interesseret i, og dernæst vises i højre side en liste over de dokumenter, der eksisterer med valgte dokumenttype fra valgte myndighed. Listen kan sorteres ved at klikke på kolonne-titlerne, og man kan bladre frem og tilbage ved hjælp af knapperne > og <.
Vælger man at søge via lovregistret, vises en alfabetisk oversigt over en række emneord under navigationspanelet. Samtidigt vises i højre side en liste over Folketingets Ombudsmands dokumenter grupperet under emneord startende med A. Når man vælger et bogstav i den alfabetiske oversigt, opdateres højre side med emneord med det valgte bogstav. Når et emneord vælges, vises en liste over de dokumenter, der findes med det valgte emneord.

Dette ikon giver adgang til en række forklarende tekster, f.eks. hvad retsinformation.dk er, eller hvem informationsleverandørerne er.
Når man vælger ”Om retsinformation.dk”, vises en drop-down menu med emner under navigationspanelet, og samtidig en liste over samme i højre side. Man vælger nu et emne, og dernæst vises i højre side en beskrivelse af emnet.

Vælger man i søge-boksen ”Udvidet feltsøgning”, åbnes det udvidede feltsøgningsvindue til højre samtidigt med, at der under navigationspanelet vises en drop-down menu, hvori man kan vælge inden for hvilket søgeområde (database) man ønsker at søge.
Som standard åbnes indenfor søgeområdet ”Regler”, men dette kan ændres ved at vælge et andet område i drop-down menuen.
Det avancerede søge-vindue er for regler opdelt i 17 forskellige felter, som kan benyttes på forskellige måder alt efter hvilke oplysninger, man konkret er i besiddelse af.
Det skal understreges, at det ikke er meningen, at man skal udfylde samtlige felter med informationer, før retsinformation.dk kan finde det ønskede materiale. Man skal altid udfylde mindst ét felt for at kunne søge, og en søgning giver typisk det bedste resultat, når der blot anvendes få, men præcise søgekriterier.
Det er vigtigt at udfylde de rigtige felter i søgeformularen med de rigtige oplysninger, når man søger. Vælger man f.eks. at søge på dokumenttypen ”Lov”, vil søgningen kun finde dokumenter af netop denne type, og altså ikke også f.eks. ændringslove eller lovbekendtgørelser. Indtaster man et ord f.eks. i feltet ”Forskriftens titel”, vil søgningen kun finde dokumenter, der indeholder netop dette ord i titlen og altså ikke også dokumenter, hvor ordet kun optræder i forskriftens tekst. Dette er via feltet ”Forskriftens fulde tekst”, hvor det er muligt at søge fritekst i dokumenterne, herunder muligt at trunkere (bruge * efter søgeordret, se mere under ”Søgeværktøjer – operator og forkortelser”) søgeord, så man opnår større bredde i søgningen.

Eksempel på udvidet feltsøgning:

Som et eksempel på, hvordan man (med meget beskedne søgeinformationer) kan finde frem til en forskrift i retsinformation.dk, er der søgt efter forskrifter, som indeholder vejledende regler for størrelsen på den bøde, der kan pålægges for kørsel på cykel uden lys.
Da det må formodes, at ordet ”bøde” er en integreret del af en forskrift, som beskæftiger sig med størrelsen på bøder, er det naturligt, at man søger på dette ord.
Man kan søge på ordet i feltet ”Forskriftens titel” eller i feltet ”Forskriftens fulde tekst”. Hvis man vælger den første løsning, vil man få et meget mindre antal hits, end hvis man vælger den anden. Dette skyldes, at et stort antal love, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser m.v. indeholder ordet ”bøde” i deres straffebestemmelser.
Eftersom man ikke ved, om ordet ”bøde” optræder som sådan i forskriftens titel, eller om det er del af et sammensat ord som eksempelvis ”bødekatalog” eller ”bødeoversigt”, er det nyttigt at anvende en *.
Stjernen er en såkaldt trunkering, som gør, at systemet søger efter alle ord, som starter med ”bøde”. Denne søgefunktion udvider naturligvis antallet af hits, men er på den anden side nyttig, hvis man ikke er helt sikker på, hvordan et givet søgeord er stavet i en retsregel. I eksemplet skal man således skrive bøde*. Se også om trunkering under ”Søgeværktøjer – operatorer og forkortelser”.

For yderligere at indsnævre sin søgning til også at omfatte forskrifter, som et eller andet vilkårligt sted i teksten indeholder ordet ”cykel”, skal man i feltet ”Forskriftens fulde tekst” skrive cykel. Søgningen sættes i gang ved at der klikkes på knappen ”Søg”.
Søgningen finder nu de dokumenter, der eksisterer, og ved at trykke på det understregede link til forskriften åbnes den fulde tekst i et nyt vindue.
Bemærk, at man i ”Søgeresultatboksen” kan se de søgekriterier, man har anvendt i den konkrete søgning, og at man ved klik på linket ”Klik her for at vende tilbage til søgekriterierne” kan vende tilbage til den avancerede søge-side, hvor man kan modificere kriterierne.

Bemærk endvidere, at de pågældende søgeresultater i dette eksempel alle er historiske. Under udvidet feltsøgning er det muligt at vælge at søge på dokumenter, der enten har status som gældende eller historisk. Benyttes muligheden ikke, vil søgningen blive foretaget i begge baser. Se i øvrigt mere om status gældende versus historisk under regler.

I udvidet feltsøgning har man mulighed for at vælge geografisk dækning for sin søgning.
I feltet ”geografisk dækning” er der en dropdown menu, hvor man kan vælge mellem ”Fremgår af forskriften(default)”, "Kun Færøerne", "Kun Grønland", "Kun Grønland og Færøerne" eller "Alle".

Det er kun muligt at søge i felterne "Forskriftens fulde tekst" og ”noter” i dokumenter med geografisk dækning "Kun Færøerne", " Kun Grønland" eller " Kun Grønland og Færøerne", hvis de er publiceret i elektronisk Lovtidende eller Ministerialtidende, altså efter den 31. december 2007. Dokumenternes brødtekst vises ikke på retsinformation.dk, men der vil derimod være link til dokumentet på lovtidende.dk eller ministerialtidende.dk.

Søgeresultat-listens rækkefølge

Kort sagt rangeres søgeresultaterne efter nyeste gældende og vigtigste dokument øverst i listen. Det vigtigste dokument findes ud fra forskriftens juridiske status, der defineres ved hjælp af 3 forskellige klasser (rangeringer) af juridiske forskrifter. Klasserne afspejler forskrifternes juridiske status og kaldes i den juridiske teori for ”den retlige trinfølge”.

Rank A har den højeste juridiske gyldighed, og rank C har den laveste.

  • Rank A indeholder love og lovbekendtgørelser.
  • Rank B indeholder bekendtgørelser og anordninger.
  • Rank C indeholder cirkulærer, cirkulæreskrivelser, vejledninger og skrivelser.

eXs – Ekstreme Search

Dette søgeværktøj er primært udviklet til at understøtte Civilstyrelsens interne arbejdsgange i relation til regelværksforvaltning, produktion af regelstatistik og særlige undersøgelser. Funktionaliteten er høj, men anvendelse af søgeværktøjet kræver et indgående kendskab til den underliggende database, ligesom vurdering af søgeresultatet forudsætter betydelig indsigt i regelværket. Søgning foretages kun i regler.

eXs består af 27 felter hvor enten søgekriterier indtastes. Operatorerne AND, OR og NOT er anvendelige samt mulighed for trunkering. Da eXs er et specialværktøj, ydes der kun begrænset support til brug af eXs.

På forsiden af retsinformation.dk findes en sektion med nyeste regler. Her kan man vælge at se alle de nyeste regler inden for de sidste 10 eller 30 dage. Man kan også vælge at specificere, at man kun vil se dokumenter inden for et enkelt ministerium. Når man har foretaget sine valg, klikker man ”Vis”.
Listen af dokumenter vises, og den er sorteret efter dato og dernæst efter dokumenttype. Man kan ændre sorteringen ved at klikke på kolonnetitlerne. Hvis der er mere end en side, kan man bladre i siderne ved at klikke på sidetalene eller på < og >.

De fleste dokumenter i retsinformation.dk har på den ene eller den anden måde en sammenhæng med ét eller flere andre dokumenter i retsinformation.dk. Systemet viser automatisk sådanne dokumentsammenhænge. Man kan således ud fra et bestemt dokument finde alle de dokumenter, som har en bestemt sammenhæng med det pågældende dokument. Der findes følgende typer af dokumentsammenhænge, som man kan søge ud fra i retsinformation.dk

I det følgende gennemgås de enkelte typer af dokumentsammenhænge, samt hvordan man ud fra et bestemt dokument kan finde de dokumenter, som knytter sig til det pågældende dokument.

Det er muligt ud fra en bestemt lov at finde alle de regler (bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.), som er udstedt i tilknytning til den pågældende lov. Det er ligeledes muligt at finde alle afgørelser, som er truffet i medfør af loven.
Når man har fundet en lov i retsinformation.dk, finder man link til både tilknyttede regler og afgørelser i sektionen ”Yderligere dokumenter”.

Klikker man på ”Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov”, foretager systemet automatisk en søgning efter de bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger m.v., som knytter sig til loven. Søgeresultatet vises med det samme. Hvis der ikke er nogen tilknyttede regler, vil systemet give besked om, at der ikke kunne findes nogen dokumenter.

På tilsvarende måde kan man ved at klikke på ”Afgørelser truffet i henhold til denne lov” få en oversigt over de afgørelser, som måtte være truffet efter loven.

Når man har fundet en bekendtgørelse, eller en hvilken som helst anden type administrativ forskrift, som knytter sig til en bestemt lovgivning, vil denne lovgivning kunne findes i sektionen ”Lovgivning som forskriften vedrører”. Klikker man på et dokument i denne sektion, bliver det åbnet i sin fulde tekst.

I visse særlige tilfælde kan man ikke læse i en lov, hvornår loven træder i kraft, fordi der i loven står, at det er overladt til den minister, som skal administrere loven, at bestemme, hvornår loven skal træde i kraft. Når ministeren har bestemt, hvornår loven skal træde i kraft, skal ministeren lave en bekendtgørelse, hvori tidspunktet for lovens ikrafttræden oplyses.
I retsinformation.dk vil der i sådanne tilfælde være et link i den pågældende lov til den bekendtgørelse, som sætter loven i kraft. Dette link er placeret til sidst i loven i feltet ”Sætter i kraft”:

Klikker man på et dokument i denne sektion, bliver det åbnet i sin fulde tekst.

En lov bliver til på baggrund af et lovforslag. I retsinformation.dk er det muligt ud fra en bestemt lov at finde det lovforslag og de betænkninger i Folketinget, som ligger til grund for loven. Det skal understreges, at man skal have fat i selve hovedloven eller ændringsloven. Lovforslag m.v. kan ikke findes på f.eks. en lovbekendtgørelse.
Når man har fundet en hovedlov eller ændringslov i retsinformation.dk, kan man finde lovforslaget m.v., som ligger til grund for loven, ved at klikke på ”Lovforslag til denne lov” i sektionen ”Yderligere dokumenter”:

Herved får man vist et oversigtsdokument til det lovforslag, som ligger til grund for loven. Oversigtsdokumentet indeholder oplysninger om lovforslagets emne og dets behandling i Folketinget:

I menuen til højre vises sektionen ”Sagsforløb”, hvorfra man kan vælge at hente lovens forarbejder i form af dels selve lovforslaget, dels en række forskellige dokumenter, der knytter sig til Folketingets behandling af lovforslaget:

Ved at klikke på linket for den del af lovens forarbejder, man ønsker at se, får man de pågældende dele af forarbejderne. Vælger man f.eks. at klikke på ”Lovforslag som fremsat”, åbnes selve lovforslaget med bemærkninger.

I sektionen ”Sagsforløb” er det også muligt at finde den lov, som et givent lovforslag er resulteret i, hvis det er blevet vedtaget.

Når man i retsinformation.dk har fundet et lovforslag, som er vedtaget og kundgjort i Lovtidende, kan man umiddelbart se den endelig lov, som lovforslaget har resulteret i, ved at klikke på ”Lov” i sektionen ”Sagsforløb”. Herved åbnes den endelige lov i sin fulde tekst.

Hvis et lovforslag ikke er blevet vedtaget, vil der i stedet for link til loven blot være vist teksten ”Bortfaldet”, ”Forkastet” eller lign.

Ændrede regler
Er en regel, f.eks. en lov, blevet ændret af en ny lov, vil der i retsinfomation.dk på den ændrede lov være placeret et link til den nye lov. Linket vil være placeret i feltet ”Senere ændringer til forskriften” i menuen i højre side:

Ved at klikke på linket, bliver dokumentet åbnet i fuld tekst:

Bemærk: Det er vigtigt at efterse eventuelle links i feltet ”Senere ændringer til forskriften”. Hvis man blot læser teksten til en given lov uden at klikke på linket til ændringsloven, vil man altså læse en tekst, som ikke længere er (fuldt ud) retvisende i forhold til, hvad der gælder, efter at en eventuel ændringslov er trådt i kraft.

Ophævede regler
Det forekommer jævnligt, at en regel, f.eks. en lov, ikke blot ændres, men ophæves og afløses af en helt ny lov. I sådanne tilfælde, vil der i retsinfomation.dk på den ophævede lov være placeret et link til den nye lov. Linket vil være placeret i feltet ”Senere ændringer til forskriften” i menuen i højre side. Desuden vil den ophævede lov være markeret historisk.

I eksemplet er den viste lov (261) markeret historisk, og det fremgår af feltet ”Senere ændringer til forskriften”, at der er en senere ændring til loven. Linket i feltet er en ny lov om ret til ægtefællepension (484), som ophæver og afløser den viste lov, og som dermed bevirker, at denne lov bliver markeret historisk i retsinformation.dk. Klikker man på linket til den nye lov, åbnes den i fuld tekst.

Lovbekendtgørelser – sammenskrivning af en lov og dens senere ændringer
Ændringslove medfører ofte, at lovkomplekset på det pågældende retsområde bliver uoverskueligt. Det skyldes, at brugerne ikke kan nøjes med at slå op i én lov, for at finde ud af, hvad der er gældende lovgivning, men at de skal sammenholde den oprindelige hovedlov med senere ændringslove.
Dette gælder især, hvor der er gennemført et større antal – eller i øvrigt omfattende – ændringslove.
For at gøre det mere overskueligt udarbejder vedkommende fagministerium en såkaldt lovbekendtgørelse, som sammenskriver den oprindelige hovedlov med alle dens senere ændringer og offentliggør den i Lovtidende.
I det følgende eksempel kan det i feltet ”Senere ændringer til forskriften” ses, at lov nr. 371 af 7. juli 1989 har fået påført 3 ændringer. De 2 første ændringer er ændringslove, mens den sidste er en ny lovbekendtgørelse:

Loven er angivet som historisk, idet den er blevet afløst af den nye lovbekendtgørelse – lbk nr. 261 af 20. marts 2007. Denne nye lovbekendtgørelse er således en sammenskrivning af hovedlov nr. 371 af 7. juni 1989, lovændring nr. 1041 af 28. november 2000 og lovændring nr. 541 af 8. juni 2006.

Ved at klikke på linket til lbk nr. 261 af 20. marts 2007 kan man også se, at denne nye lovbekendtgørelse i sin indledning tydeliggør, at den er en sammenskrivning af hovedloven og de to ændringslove nr. 1041 og 541. Det samme kan ses i sektionen ”Dokumentets indarbejdede forskrifter” i menuen i højre side:

Efterhånden som der bliver lavet nye ændringer til lov om produktansvar, vil de blive påført som senere ændring på den nye lovbekendtgørelse, og det vil med tiden være nødvendigt for læseren at sammenholde lovbekendtgørelsens tekst med ændringerne for at få fuldt overblik over, hvordan retstilstanden på det pågældende område ser ud.
På et tidspunkt udstedes således igen en ny lovbekendtgørelse, som sammenskriver de ændringer, der er lavet til lovbekendtgørelsen, siden den sidste lovbekendtgørelse blev offentliggjort. Dette gentager sig altså hele tiden.

Omtrykte regler
Det hænder, at dokumenter bliver offentliggjort eller kundgjort med trykfejl eller andre fejl, som ikke har juridisk betydning. I disse tilfælde kan dokumentet blive omtrykt. Reglen er dermed ikke ændret eller ophævet, men den er blot udsendt igen med rettede fejl.
Hvis et dokument er omtrykt, vil man kunne se sektionen ”Omtryk” i menuen i højre side. Her vil man se linket ”Se omtryksnote”, som fører ned til en note i bunden af dokumentet, hvor man kan læse detaljerne omkring årsagen til omtrykket.

Efter en beslutning i Rådet i 1990 indeholder alle direktiver en forpligtelse for medlemsstaterne til at indsætte en henvisning til direktivet i gennemførelsesforanstaltningerne, jf. nu Vejledning nr. 20 af 28. februar 2011 om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EF-retsakter, m.v. Disse retningslinjer er i praksis implementeret med en fodnote til titlen (note 1) i alle forskrifter, der indeholder bestemmelser, som gennemfører direktiver. I retsinformation.dk findes denne note i feltet ”Officielle noter” i bunden af forskriften, hvor noteteksten fra den trykte forskrift er gengivet.
retsinformation.dk supplerer titelnoten med links til de(t) direktiv(er), der implementeres. Disse links vises i sektionen ”Links til EU-direktiver, jf. note 1”. Klikker man på et link, åbnes et nyt vindue med det valgte direktiv. Man har mulighed for visning af direktivet i html-format og som bibliografisk note på Eur-Lex. Den bibliografiske note giver adgang til PDF-visning, andre sproglige versioner samt baggrundsinformation om direktivet (udsteder, datoer, emneområde, type, relaterede dokumenter osv.), så man blandt andet kan se sammenhængen mellem forskellige direktiver.

Mange direktiver gennemføres ved bestemmelser i mere end én national forskrift. Når man i retsinformation.dk har åbnet et dokument med reference til et direktiv, kan man få en liste over alle danske gennemførelsesforanstaltninger til det pågældende direktiv. Disse findes i sektionen ”Yderligere dokumenter”.

Ved klik på et link til forskrifter for et direktiv udfører systemet automatisk en søgning, som finder alle forskrifter i retsinformation.dk med reference til direktivet.

Nogle forskrifter kan desuden have relationer til andre EU-dokumenter end i form af en implementering. Links til andre EU-dokumenter vises i sektionen ”Links til øvrige EU dokumenter”. Klikker man på et link, åbnes et nyt vindue med det valgte dokument.

Det er muligt ud fra en bestemt lov at finde alle de beretninger fra Ombudsmanden, som anvender den pågældende lov. Når man har fundet en lov i retsinformation.dk, finder man link til Ombudsmandens beretninger i sektionen ”Yderligere dokumenter”.

Klikker man på ”Beretninger fra Ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift”, foretager systemet automatisk en søgning efter de Ombudsmandsberetninger, som knytter sig til loven. Søgeresultatet vises med det samme. Hvis der ikke er nogen tilknyttede beretninger, vil systemet give besked om, at der ikke kunne findes nogen dokumenter.