Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1513.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1485 Bekendtgørelse af lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre EHV12-12-2018
1462 Lov om Den Sociale Investeringsfond FIN11-12-2018
1453 Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) SKA30-11-2018
1429 Aktiesparekontolov SKA05-12-2018
1324 Bekendtgørelse af færdselsloven TBB21-11-2018
1320 Lov om et nationalt naturfagscenter UND27-11-2018
1294 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande SKA21-11-2018
1293 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene SKA21-11-2018
1292 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan SKA21-11-2018
1291 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien SKA21-11-2018
1287 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) EHV20-11-2018
1286 Bekendtgørelse af sundhedsloven SÆM02-11-2018
1284 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje JUS14-11-2018
1282 Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område JUS14-11-2018
1261 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. SKA07-11-2018
1257 Bekendtgørelse af børneloven BSM07-11-2018
1256 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven BSM07-11-2018
1252 Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler SÆM31-10-2018
1231 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber EHV11-10-2018
1225 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) MFM25-10-2018
1218 Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov) EHV11-10-2018
1214 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) BSM11-10-2018
1213 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES11-10-2018
1211 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning EFK09-10-2018
1194 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi EFK28-09-2018
1190 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund EFK21-09-2018
1189 Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet EFK21-09-2018
1188 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. EHV19-09-2018
1166 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. EHV19-09-2018
1165 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser EHV19-09-2018
1160 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere EHV19-09-2018
1156 Bekendtgørelse af straffeloven JUS20-09-2018
1155 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning EHV19-09-2018
1154 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. EHV19-09-2018
1153 Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) SKA18-09-2018
1152 Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding SKA10-09-2018
1148 Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding KIR11-09-2018
1144 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. BES14-09-2018
1143 Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg BES14-09-2018
1142 Bekendtgørelse af deltidsloven BES14-09-2018
1141 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed SÆM13-09-2018
1127 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning EFK05-09-2018
1122 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse MFM03-09-2018
1121 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse MFM03-09-2018
1115 Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) KUL31-08-2018
1114 Bekendtgørelse af lov om social service BSM30-08-2018
1111 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. UND30-08-2018
1086 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. UND30-08-2018
1070 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar JUS24-08-2018
1069 Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild EHV21-08-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>