Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1490.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
927 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. UND03-07-2017
926 Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) UND03-07-2017
925 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr MFM03-07-2017
924 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. BSM17-06-2017
827 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) BES23-06-2017
826 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge BES23-06-2017
787 Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler UND21-06-2017
786 Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser UND21-06-2017
785 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. UND21-06-2017
784 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES21-06-2017
766 Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden MFM19-06-2017
765 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) MFM19-06-2017
764 Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) MFM19-06-2017
746 Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union EFK15-06-2017
720 Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer SKA30-05-2017
658 Lov om frikommunenetværk ØKI08-06-2017
657 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2017
656 Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis SÆM08-06-2017
655 Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile SÆM08-06-2017
654 Ejendomsvurderingsloven SKA08-06-2017
653 Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe JUS08-06-2017
652 Lov om betalinger EHV08-06-2017
651 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) EHV08-06-2017
650 Lov om kapitalmarkeder EHV08-06-2017
649 Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie BSM08-06-2017
646 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister ØKI02-06-2017
582 Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. FOR24-05-2017
548 Lov om ægtefællers økonomiske forhold BSM30-05-2017
547 Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere BSM30-05-2017
523 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning EFK22-05-2017
522 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. FIN18-05-2017
521 Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing FIN18-05-2017
511 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd FIN18-05-2017
510 Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension FIN18-05-2017
509 Bekendtgørelse af lov om pensionering af flyveledere FIN18-05-2017
508 Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. FIN18-05-2017
507 Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge BSM02-05-2017
460 Lov om forsøg i folkekirken KIR15-05-2017
449 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut UND10-05-2017
448 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) MFM10-05-2017
438 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler UND08-05-2017
437 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. UND08-05-2017
433 Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække MFM03-05-2017
432 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler SKA02-05-2017
426 Lov om markedsføring EHV03-05-2017
412 Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) SKA21-04-2017
411 Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) JUS27-04-2017
410 Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger JUS27-04-2017
392 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget ØKI26-04-2017
390 Bekendtgørelse af lov om Domstolsstyrelsen JUS25-04-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>