Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1489.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
145 Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. UND03-02-2017
144 Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge UND03-02-2017
136 Adresseloven EFK01-02-2017
127 Bekendtgørelse af lov om vandløb MFM26-01-2017
126 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning MFM26-01-2017
125 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. MFM26-01-2017
124 Bekendtgørelse af lov om råstoffer MFM26-01-2017
123 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken MFM26-01-2017
122 Bekendtgørelse af lov om skove MFM26-01-2017
120 Bekendtgørelse af lov om nationalparker MFM26-01-2017
119 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) MFM26-01-2017
118 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning MFM26-01-2017
117 Bekendtgørelse af lov om havstrategi MFM26-01-2017
115 Bekendtgørelse af lov om kemikalier MFM26-01-2017
101 Bekendtgørelse af lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MFM26-01-2017
100 Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget MFM26-01-2017
97 Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler UND26-01-2017
96 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne UND26-01-2017
95 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag UND26-01-2017
94 Bekendtgørelse af lov om statstilskud til elintensive virksomheder EFK26-01-2017
78 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse MFM19-01-2017
76 Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. JUS19-01-2017
70 Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn BSM18-01-2017
69 Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser SKA17-01-2017
64 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 FIN13-01-2017
63 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 FIN13-01-2017
62 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 FIN13-01-2017
58 Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg MFM11-01-2017
57 Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner MFM11-01-2017
56 Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin MFM11-01-2017
54 Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger MFM11-01-2017
53 Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener MFM11-01-2017
52 Bekendtgørelse af lov om foderstoffer MFM11-01-2017
51 Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin MFM11-01-2017
50 Bekendtgørelse af dyreværnsloven MFM11-01-2017
49 Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer MFM11-01-2017
48 Bekendtgørelse af lov om dyrlæger MFM11-01-2017
46 Bekendtgørelse af lov om fødevarer MFM11-01-2017
38 Bekendtgørelse af færdselsloven TBB05-01-2017
37 Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. MFM04-01-2017
36 Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. MFM04-01-2017
35 Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren MFM04-01-2017
34 Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. MFM04-01-2017
33 Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme MFM04-01-2017
32 Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank MFM04-01-2017
31 Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) MFM04-01-2017
29 Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ØKI05-01-2017
28 Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder MFM04-01-2017
27 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme MFM04-01-2017
26 Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning MFM04-01-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>