Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
317 Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl. BES21-05-1999
286 Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder BES25-04-2001
383 Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte. BES09-08-1945
378 Lov om Udbetaling af Hædersgaver til efterladte efter faldne og til saarede den 9. April 1940. BES10-07-1940
93 Lov om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte. BES20-03-1940
131 Bekendtgørelse af lov om den sociale pensionsfond BES27-02-2004
140 Lov om ophævelse af lov om servicejob BES25-03-2002
250 Lov om ophævelse af lov om fremme af udbyttedeling og oprettelse af sociale fonds
(Ophævelse af Udbyttedelingsnævnet)
BES08-05-2002
435 Lov om ophævelse af lov om en generel arbejdsmiljøafgift BES10-06-2002
710 Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
(Virksomhedsoverdragelsesloven)
BES20-08-2002
712 Bekendtgørelse af lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. BES20-08-2002
709 Bekendtgørelse af lov om mægling i arbejdsstridigheder BES20-08-2002
281 Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber BES26-04-2004
309 Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold BES05-05-2004
896 Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet BES24-08-2004
1047 Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel BES28-10-2004
303 Lov om information og høring af lønmodtagere BES02-05-2005
395 Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren BES01-06-2005
241 Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber BES27-03-2006
424 Bekendtgørelse af Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet BES08-05-2006
223 Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager BES22-03-2006
548 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BES07-05-2019
461 Lov om midlertidig refusion af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet BES30-06-1993
123 Lov om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. (Overenskomstforlængelsesloven) BES31-03-1985
230 Lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner BES02-06-1977
246 Lov om ændring af arbejdstilrettelæggelsen m.v. for underordnede sygehuslæger og om fornyelse og forlængelse af overenskomster for underordnede sygehuslæger m.fl. BES08-05-1987
289 Lov om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og henholdsvis Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening i København (* 1) BES20-05-1987
297 Lov om bortfald af automatisk regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af reguleringspristallet (Dyrtidsreguleringsbortfaldslov) BES04-06-1986
330 Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl. BES24-05-1995
472 Lov om dispensation fra forskellige love i forbindelse med oprettelsen af erhvervszoner BES24-06-1992
532 Lov om ændring af dyrtidsregulering m.v. BES28-12-1979
542 Lov om fornyelse af visse overenskomster inden for EDB-området BES20-08-1987
575 Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Lønstoploven) (Lønbegrænsningsloven) BES27-10-1982
286 Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (Helbredslov) BES24-04-1996
264 Lov om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v. BES07-05-1998
459 Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren BES17-06-2008
907 Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse BES11-09-2008
727 Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. BES07-07-2009
1499 Lov om forhøjelse af hædersgaver BES27-12-2009
1500 Lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen BES27-12-2009
291 Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang BES22-03-2010
240 Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet BES17-03-2010
1593 Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere BES22-12-2010
309 Bekendtgørelse af lov om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet BES03-03-2011
645 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. BES08-06-2011
686 Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond BES20-06-2011
473 Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. BES30-05-2012
279 Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre BES14-03-2013
280 Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse BES14-03-2013
281 Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere BES14-03-2013 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>