1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
1133 Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav 16-10-2017
1080 Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) 20-09-2017
1079 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED) 20-09-2017
1078 Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser 20-09-2017
1076 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer) 20-09-2017
1018 Bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter 23-08-2017
1011 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om fremtidsfuldmagter 23-08-2017
993 Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark 17-08-2017
1013 Bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) 09-08-2017
931 Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol 30-06-2017
930 Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) 30-06-2017
881 Bekendtgørelse om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. 28-06-2017
855 Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) 28-06-2017
854 Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) 28-06-2017
853 Bekendtgørelse om adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen) 28-06-2017
852 Bekendtgørelse om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen) 28-06-2017
768 Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner 14-06-2017
739 Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner 13-06-2017
486 Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) 11-05-2017
481 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) 11-05-2017
425 Bekendtgørelse om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde 29-04-2017
313 Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) 03-04-2017
312 Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 03-04-2017
298 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om begrænsning af indsattes ret til at ryge i eget opholdsrum og besøgsrum 29-03-2017
296 Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) 28-03-2017
72 Bekendtgørelse om behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb og af bøder for udeblivelse fra afsoning over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen) 18-01-2017
1682 Bekendtgørelse om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas 19-12-2016
1671 Bekendtgørelse om fri proces 14-12-2016
1670 Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater 14-12-2016
1486 Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2017) 05-12-2016
1445 Bekendtgørelse om visse offentlige kampe inden for kampsport 01-12-2016
1444 Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. 01-12-2016
1437 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven 01-12-2016
1416 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar 25-11-2016
1415 Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 25-11-2016
1281 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven 27-10-2016
1280 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer 27-10-2016
1200 Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder 28-09-2016
1173 Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav 21-09-2016
1111 Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner 17-08-2016
1110 Bekendtgørelse om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen) 17-08-2016
911 Bekendtgørelse om knive og blan‌‍‌kvåben m.v. 27-06-2016
1037 Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) 23-06-2016
1036 Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen) 23-06-2016
800 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 i lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven, lov om registrering af køretøjer og lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Gennemførelse af Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.) 23-06-2016
741 Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. 15-06-2016
483 Bekendtgørelse om overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v. 24-05-2016
302 Bekendtgørelse om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale 02-03-2016
176 Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) 26-02-2016
152 Bekendtgørelse om forretningsorden for Procesbevillingsnævnet 25-02-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >