1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
1478 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven 07-12-2018
1477 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer 07-12-2018
1455 Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2019) 07-12-2018
1380 Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 28-11-2018
1379 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar 28-11-2018
1378 Bekendtgørelse om regulering af beløb i bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 28-11-2018
1377 Bekendtgørelse om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. 28-11-2018
1373 Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater 28-11-2018
1372 Bekendtgørelse om fri proces 28-11-2018
1346 Bekendtgørelse om udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd i lønramme 1-35 i kriminalforsorgen 22-11-2018
1253 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 12, i lov nr. 447 af 9. juni 2004 om ændring af retsplejeloven, konkursloven, lov om skifte af dødsboer og lov om skifte af fællesbo m.v. (Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.) 01-11-2018
1246 Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens delegerede forordning om indsættelse af et nyt bilag I og II i den omarbejdede Bruxelles I-forordning og af ændringer til bilag til Luganokonventionen 30-10-2018
1133 Bekendtgørelse om politiets anvendelse af mindre droner 12-09-2018
1129 Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) 28-08-2018
1087 Bekendtgørelse om behandling af sager om tilladelse til tv-overvågning 21-08-2018
1063 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, og §§ 2 og 9-11 i lov nr. 670 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.). 21-08-2018
903 Bekendtgørelse om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidige militære områder 26-06-2018
901 Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner 25-06-2018
898 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1-3, i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.) 25-06-2018
874 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) 25-06-2018
873 Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) 25-06-2018
872 Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 25-06-2018
871 Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol 25-06-2018
870 Bekendtgørelse om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen) 25-06-2018
869 Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) 25-06-2018
868 Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen) 25-06-2018
867 Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen) 25-06-2018
866 Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen) 25-06-2018
792 Bekendtgørelse om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale 18-06-2018
516 Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysninger om fysiske og juridiske personer, som behandles for Politiets Efterretningstjeneste 23-05-2018
512 Bekendtgørelse om forretningsorden for Procesbevillingsnævnet 22-05-2018
499 Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner 17-05-2018
244 Bekendtgørelse om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse 23-03-2018
237 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Søfartsstyrelsen 22-03-2018
229 Bekendtgørelse om en forsøgsordning med anvendelse af røntgenscanner i kriminalforsorgens institutioner 20-03-2018
192 Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) 09-03-2018
179 Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. 22-02-2018
93 Bekendtgørelse om udveksling af oplysninger om private karantæner (klubkarantæner) 07-02-2018
79 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav 29-01-2018
1465 Bekendtgørelse om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas 11-12-2017
1410 Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark 04-12-2017
1409 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om offentlige boksekampe 04-12-2017
1408 Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 04-12-2017
1254 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven 22-11-2017
1253 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer 22-11-2017
1233 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar 22-11-2017
1232 Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 22-11-2017
1134 Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview 13-10-2017
1080 Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) 20-09-2017
1079 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED) 20-09-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >