1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9088 Cirkulæreskrivelse om oplysning og behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v. fra ansatte i kriminalforsorgen (Til kriminalforsorgsområderne) 22-02-2018
9046 Vejledning om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) 05-02-2018
9045 Cirkulære om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) (Til kriminalforsorgsområderne) 05-02-2018
10231 Vejledning om lovkvalitet 15-12-2017
10232 Vejledning om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen) 14-12-2017
10345 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Dyreværn 28-11-2017
10092 Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2018 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer 18-10-2017
10396 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Menneskehandel 11-10-2017
9845 Vejledning om revision og kontrol efter fondslovgivningen af ikke-erhvervsdrivende fonde 04-09-2017
9844 Vejledning om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 04-09-2017
9843 Vejledning om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsvejledningen) 04-09-2017
9842 Cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret) 04-09-2017
9692 Cirkulæreskrivelse om retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) (Til kriminalforsorgsområderne) 26-07-2017
10353 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Brev- og besøgskontrol 12-07-2017
10364 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Dopingmidler 07-07-2017
10387 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe Samlingsstedsforbud 03-07-2017
10386 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forbud mod ophold i bestemte ejendomme 03-07-2017
9623 Vejledning om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) 03-07-2017
10390 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Markedsføring 01-07-2017
10346 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af melde-, opholds- og underretningspligten 01-07-2017
9607 Vejledning om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for organiseret og alvorlig kriminalitet, herunder særligt rocker- og bandekriminalitet 29-06-2017
9579 Vejledning om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) 28-06-2017
9682 Cirkulæreskrivelse om Den Kriminalpræventive Pris 2018 (Til samtlige politikredse) 22-06-2017
9555 Vejledning om udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplansvejledningen) 19-06-2017
9554 Cirkulære om udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplanscirkulæret) 19-06-2017
9553 Vejledning om bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte 19-06-2017
9552 Vejledning om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen) 19-06-2017
10389 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Indhentelse af elektroniske beviser fra internationale internetserviceudbydere (Facebook, Google mv.) 16-06-2017
10450 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forbrydelser mod den offentlige myndighed (§§ 119-132a) 19-05-2017
9458 Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) 17-05-2017
9319 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens § 6, stk. 4 31-03-2017
9314 Vejledning om bekendtgørelse om de indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) 30-03-2017
10363 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Børnebortførelser 13-03-2017
9203 Vejledning om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EU-retsakter m.v. 01-02-2017
10451 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forbrydelser mod den offentlige orden og fred (§§ 133-143) 01-01-2017
10388 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Fyrværkeri 01-01-2017
10396 Instruks om udstedelse af bødeforelæg ved udeblivelse fra afsoning 23-12-2016
10497 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Drab (§§ 237-241) 14-12-2016
10224 Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2017 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer 02-12-2016
10222 Cirkulære om våben og ammunition m.v. 01-12-2016
10495 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Arbejdsmiljø 31-10-2016
10062 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed 28-10-2016
9958 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om retningslinier om indsættelse og overførsel af dømte, der efter tilsigelse er udeblevet fra afsoning 23-09-2016
10503 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Konkurrerende straffemyndighed i internationale straffesager 15-09-2016
9864 Cirkulæreskrivelse om Den Kriminalpræventive Pris 2017 (Til samtlige politikredse) 29-08-2016
9819 Vejledning om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner 18-08-2016
9818 Vejledning om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesvejledningen) 18-08-2016
10506 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Varetægtsfængsling i isolation 01-08-2016
9716 Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) 11-07-2016
9715 Vejledning om behandlingen af sager om disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb (disciplinærstrafvejledningen) 11-07-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>