1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9054 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Digitale sexkrænkelser 01-01-2019
9027 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Freds- og ærekrænkelser (§§ 263-275 a) 01-01-2019
9019 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a (2019) 01-01-2019
9012 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager 01-01-2019
9011 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tilhold, opholdsforbud og bortvisning 01-01-2019
9009 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Overtrædelse af generel karantæne. Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 01-01-2019
9008 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Strafudmåling (§§ 80-84) 01-01-2019
10124 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 20-12-2018
10093 Vejledning om bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) 20-12-2018
10092 Vejledning om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) 20-12-2018
10097 Cirkulæreskrivelse om antagelse af beneficerede advokater 18-12-2018
10096 Cirkulæreskrivelse om antagelse af autoriserede bobestyrere 18-12-2018
10095 Cirkulæreskrivelse om antagelse af autoriserede bobehandlere 18-12-2018
10073 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager 18-12-2018
10068 Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven 14-12-2018
10058 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Spirituskørsel (færdselslovens § 53) 14-12-2018
9944 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Lille knallert (færdselslovens § 63, § 129, § 132 c og 133 a) 16-11-2018
9943 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens §§ 49-50) 16-11-2018
9933 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Køre- og hviletid (færdselslovens § 86 a) 13-11-2018
9929 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Kvalitet og legalitet i straffesagsbehandlingen 09-11-2018
10060 Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2019 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer 06-11-2018
9917 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vejledning af forurettede mv. 01-11-2018
9790 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) 24-09-2018
9766 Vejledning om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen) 11-09-2018
9765 Cirkulæreskrivelse om retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) (Til kriminalforsorgsområderne) 11-09-2018
9715 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Kørende (færdselslovens §§ 14-40) 05-09-2018
9713 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Straf for videreførelse af en foreløbigt forbudt eller opløst forening 31-08-2018
9701 Cirkulæreskrivelse om opgavevaretagelsen i forbindelse med virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport m.v. 21-08-2018
9719 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Immaterielle rettigheder 06-07-2018
9584 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Formueforbrydelser - de almindelige berigelsesforbrydelser (straffelovens §§ 276- 283 samt § 290, § 290 a, § 291, § 293 og § 293 a) 06-07-2018
9556 Vejledning om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) (Til kriminalforsorgsområderne) 06-07-2018
9555 Cirkulære om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) (Til kriminalforsorgsområderne) 06-07-2018
9718 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Brug af videolink i retsmøder 02-07-2018
9660 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer og andre overtrædelser af færdselslovens § 54 02-07-2018
9603 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udelukkelse af bestemte personer og grupper af personer fra retsmøder (retsplejelovens § 28 b, stk. 3) 02-07-2018
9595 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle 02-07-2018
9586 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forsvarerens adgang til aktindsigt efter retsplejelovens § 729 a, stk. 3, og § 729 a, stk. 4 02-07-2018
9585 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forsvarerbeskikkelse – nægtelse og afbeskikkelse 02-07-2018
9580 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. (§ 119, § 119 a og § 121) 02-07-2018
9720 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vold mod børn (§§ 244-246) 29-06-2018
9607 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vold (§§ 244 – 246) 29-06-2018
9717 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Beredskabslovens § 71 samt bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. 27-06-2018
9608 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forelæggelse og indberetning mv. 27-06-2018
9539 Vejledning om lovkvalitet 26-06-2018
9533 Vejledning om beregning af klagefrister 26-06-2018
9514 Cirkulære om visse sagsbehandlingsspørgsmål ved behandlingen af sager om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (Til kriminalforsorgsområderne) 26-06-2018
9513 Vejledning om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen) 26-06-2018
9517 Vejledning om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen) 25-06-2018
9512 Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) 25-06-2018
9508 Vejledning om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) 25-06-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>