1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10092 Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2018 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer 18-10-2017
9845 Vejledning om revision og kontrol efter fondslovgivningen af ikke-erhvervsdrivende fonde 04-09-2017
9844 Vejledning om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 04-09-2017
9843 Vejledning om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsvejledningen) 04-09-2017
9842 Cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret) 04-09-2017
9692 Cirkulæreskrivelse om retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) (Til kriminalforsorgsområderne) 26-07-2017
9623 Vejledning om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) 03-07-2017
9607 Vejledning om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for organiseret og alvorlig kriminalitet, herunder særligt rocker- og bandekriminalitet 29-06-2017
9582 Vejledning om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen) 28-06-2017
9579 Vejledning om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) 28-06-2017
9682 Cirkulæreskrivelse om Den Kriminalpræventive Pris 2018 (Til samtlige politikredse) 22-06-2017
9555 Vejledning om udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplansvejledningen) 19-06-2017
9554 Cirkulære om udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplanscirkulæret) 19-06-2017
9553 Vejledning om bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte 19-06-2017
9552 Vejledning om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen) 19-06-2017
9458 Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) 17-05-2017
9319 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens § 6, stk. 4 31-03-2017
9314 Vejledning om bekendtgørelse om de indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) 30-03-2017
9203 Vejledning om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EU-retsakter m.v. 01-02-2017
10396 Instruks om udstedelse af bødeforelæg ved udeblivelse fra afsoning 23-12-2016
10224 Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2017 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer 02-12-2016
10222 Cirkulære om våben og ammunition m.v. 01-12-2016
10062 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed 28-10-2016
9958 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om retningslinier om indsættelse og overførsel af dømte, der efter tilsigelse er udeblevet fra afsoning 23-09-2016
9864 Cirkulæreskrivelse om Den Kriminalpræventive Pris 2017 (Til samtlige politikredse) 29-08-2016
9819 Vejledning om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner 18-08-2016
9818 Vejledning om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesvejledningen) 18-08-2016
9716 Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) 11-07-2016
9715 Vejledning om behandlingen af sager om disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb (disciplinærstrafvejledningen) 11-07-2016
10014 Cirkulæreskrivelse om ny postaftale og beregning af klagefrister Til samtlige ministerier 30-06-2016
9602 Cirkulære om regulativ om løn- og ansættelsesforhold for institutionsmedarbejdere i kriminalforsorgen 23-06-2016
9545 Vejledning om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. 20-06-2016
9376 Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv. 27-04-2016
9375 Vejledning om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen) 26-04-2016
9374 Cirkulæreskrivelse om anvendelse af sikringsmidler og godkendelse af håndjern (Til kriminalforsorgsområderne) 26-04-2016
9366 Cirkulære om behandling m.v. af sager om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (Til kriminalforsorgsområderne og politiet) 26-04-2016
9364 Cirkulære om behandling m.v. af sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet (Til kriminalforsorgsområderne og politiet) 26-04-2016
9398 Cirkulæreskrivelse om officielle flagdage (Til statslige myndigheder mv.) 21-03-2016
9194 Cirkulære om vagtordninger og om underretning om alvorlige episoder i kriminalforsorgen (Til kriminalforsorgsområderne) 11-03-2016
9116 Vejledning om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsvejledningen) 29-02-2016
9044 Information vedrørende fortolkningen af offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3 28-01-2016
9026 Cirkulæreskrivelse om permanentgørelse af ordningen om behandling i ”anger management” som vilkår for en betinget dom over for unge lovovertrædere 11-01-2016
11201 Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet 08-12-2015
11045 Cirkulærskrivelse om regulering pr. 1. januar 2016 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer 17-11-2015
10515 Cirkulæreskrivelse om Den Kriminalpræventive Pris 2016 (Til samtlige politikredse) 15-09-2015
9965 Vejledning om cirkulære om kriminalforsorgsområdernes behandling og indberetning af hændelser vedrørende dødsfald, selvmord, kvalificerede selvmordsforsøg og andre kvalificerede selvbeskadigende handlinger og anden selvmords- eller selvbeskadigelsesadfærd blandt indsatte i Kriminalforsorgens varetægt 14-07-2015
9916 Cirkulære om kriminalforsorgsområdernes behandling og indberetning af hændelser vedrørende dødsfald, selvmord, kvalificerede selvmordsforsøg og andre kvalificerede selvbeskadigende handlinger og anden selvmords- eller selvbeskadigelsesadfærd blandt indsatte i Kriminalforsorgens varetægt 14-07-2015
9914 Cirkulæreskrivelse om anvendelse af kriminalforsorgens egne institutioner som samfundstjenestested 10-07-2015
9913 Cirkulære om udlevering af beklædning m.v. til indsatte samt vask og reparation af indsattes private tøj 10-07-2015
9912 Cirkulæreskrivelse om indberetning til de sociale udvalg om indsatte under 18 år 10-07-2015 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>