1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9873 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Digitale sexkrænkelser 12-10-2018
9790 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) 24-09-2018
9789 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager 24-09-2018
9766 Vejledning om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen) 11-09-2018
9765 Cirkulæreskrivelse om retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) (Til kriminalforsorgsområderne) 11-09-2018
9764 Vejledning om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) 11-09-2018
9715 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Kørende (færdselslovens §§ 14-40) 05-09-2018
9713 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Straf for videreførelse af en foreløbigt forbudt eller opløst forening 31-08-2018
9701 Cirkulæreskrivelse om opgavevaretagelsen i forbindelse med virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport m.v. 21-08-2018
9719 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Immaterielle rettigheder 06-07-2018
9584 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Formueforbrydelser - de almindelige berigelsesforbrydelser (straffelovens §§ 276- 283 samt § 290, § 290 a, § 291, § 293 og § 293 a) 06-07-2018
9556 Vejledning om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) (Til kriminalforsorgsområderne) 06-07-2018
9555 Cirkulære om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) (Til kriminalforsorgsområderne) 06-07-2018
9718 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Brug af videolink i retsmøder 02-07-2018
9664 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Spirituskørsel (færdselslovens § 53) 02-07-2018
9660 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer og andre overtrædelser af færdselslovens § 54 02-07-2018
9603 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udelukkelse af bestemte personer og grupper af personer fra retsmøder (retsplejelovens § 28 b, stk. 3) 02-07-2018
9595 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle 02-07-2018
9586 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forsvarerens adgang til aktindsigt efter retsplejelovens § 729 a, stk. 3, og § 729 a, stk. 4 02-07-2018
9585 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forsvarerbeskikkelse – nægtelse og afbeskikkelse 02-07-2018
9580 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. (§ 119, § 119 a og § 121) 02-07-2018
9720 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vold mod børn (§§ 244-246) 29-06-2018
9607 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vold (§§ 244 – 246) 29-06-2018
9717 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Beredskabslovens § 71 samt bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. 27-06-2018
9608 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forelæggelse og indberetning mv. 27-06-2018
9539 Vejledning om lovkvalitet 26-06-2018
9533 Vejledning om beregning af klagefrister 26-06-2018
9514 Cirkulære om visse sagsbehandlingsspørgsmål ved behandlingen af sager om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (Til kriminalforsorgsområderne) 26-06-2018
9513 Vejledning om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen) 26-06-2018
9517 Vejledning om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen) 25-06-2018
9512 Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) 25-06-2018
9509 Vejledning om bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) 25-06-2018
9508 Vejledning om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) 25-06-2018
9505 Vejledning om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-vejledningen) 25-06-2018
9503 Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) 25-06-2018
9519 Cirkulæreskrivelse om Den Kriminalpræventive Pris 2019 (Til samtlige politikredse) 22-06-2018
9588 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Kvalitet og legalitet i straffesagsbehandlingen 14-06-2018
9487 Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager under erhvervelsesloven 13-06-2018
9592 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Overtrædelse af generel karantæne. Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 12-06-2018
9677 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Kørsel i frakendelsestiden (færdselslovens § 117 a-c) 01-06-2018
9659 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Køre- og hviletid (færdselslovens § 86 a) 01-06-2018
9656 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Konfiskation (færdselslovens § 133 a) 01-06-2018
9655 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Klippekortordningen (færdselslovens § 125, stk. 2 og 3) 01-06-2018
9654 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 7 og straffelovens § 241, § 249 og § 252) 01-06-2018
9648 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Frakendelse af førerretten (færdselslovens §§ 125-133) 01-06-2018
9644 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl §§ 82-86) 01-06-2018
9596 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sager om overtrædelse af databeskyttelsesreglerne 25-05-2018
9354 Vejledning om behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner 24-05-2018
9605 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udvisning ved dom 16-05-2018
9593 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads 16-05-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>