NrTitel
123 Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Seksualforbrydelser m.v.).
122 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner).
117 Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger. (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).
113 Forslag til lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister. (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål).
107 Forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer. (PNR-loven).
96 Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Frihedsberøvelse).
95 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).
94 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv).
85 Forslag til lov om ændring af social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).
84 Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
83 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Delvis lovliggørelse af peberspray).
75 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder).
74 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter. (Udvidelse af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige, fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.).
22 B
22 A Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare).
22 Forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod parallelsamfund).
21 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen. (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.).
20 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.).
19 Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.).
18 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn).
17 B Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Bødestraf for besiddelse eller anvendelse af en forbudt eller opløst forenings kendetegn).
17 A Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening).
17 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening m.v.).