NrTitelUnderskriftdato
9162 Information vedrørende samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger 19-03-2018
9148 Skrivelse om gruppevise udflugter m.v. fra kriminalforsorgens institutioner (Til kriminalforsorgsområderne) 16-03-2018
182 Forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.) 14-03-2018
L 182 Skriftlig fremsættelse (14. marts 2018) - L 182 14-03-2018
9139 Vejledning om bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) 14-03-2018
9159 Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0034 13-03-2018
9157 Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0054 13-03-2018
9156 Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0087 13-03-2018
9160 Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0099 12-03-2018
9145 Vejledning om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. 12-03-2018
9147 Vejledning om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) 12-03-2018
192 Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) 09-03-2018
9141 Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9230-00022 Indsamlingsnævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening, der var ejet af et anpartsselskab 07-02-2018
9142 Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9230-00023 Indsamlingsnævnets fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening sådan som sagen var forelagt nævnet 07-02-2018
9140 Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9320-00021 Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs efterladte, synlige indsamlingsmateriale overordentligt kritisabelt 07-02-2018
10467 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Videoafhøring 01-07-2017
9161 Udtalelse til Folketingets Ombudsmand om samlet behandling af aktindsigtssager 26-04-2017
10508 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Brug af videolink i retsmøder 30-03-2016
10509 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 27-01-2016
10581 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Overtrædelse af værnepligtsloven mv. 03-12-2014
10582 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Ulovlig tvang (§ 260) 28-11-2014
10580 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Værneting i bødesager 26-11-2014
88 Forslag til folketingsbeslutning om afhentning af pas ved personligt fremmøde og begrænsning af antallet af udstedelser af pas grundet bortkomst.
92 Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje strafferammen for at forstyrre Folketingets arbejde til minimum 14 dages fængsel og maksimalt 3 år.
94 Forslag til folketingsbeslutning om betaling efter indbrud.
99 Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af passet fra dømte pædofile.
97 Forslag til folketingsbeslutning om supplering af den normale straf for at udøve hærværk med betaling for udbedring af hærværket.
98 Forslag til folketingsbeslutning om, at en ubetinget tidsbegrænset udvisningsdom ikke automatisk giver adgang til Danmark, når tidsperioden er udløbet.
182 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.).