NrTitelUnderskriftdato
9008 Vejledning om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler 07-01-2020
10114 Cirkulæreskrivelse med tidslpan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer Til alle ministerier 21-12-2018
9304 Vedtægter for Statens Værksteder for Kunst 25-04-2018
9196 Cirkulære om undtagelse fra aflevering til Rigsarkivet af videnskabelige samlinger 22-03-2018
9112 Cirkulæreskrivelse om kassation af dokumenter i kommunernes it-systemer Til samtlige kommunalbestyrelser 26-01-2018
9213 Vejledning om åbne kurser 27-02-2017
9212 Vejledning om udformning af værdigrundlag på folkehøjskoler 27-02-2017
11544 Vejledning om elevbetaling på folkehøjskoler 27-02-2017
11543 Vejledning om indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler 27-02-2017
11542 Vejledning om undervisning på folkehøjskoler 27-02-2017
10572 Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler 27-02-2017
10494 Cirkulæreskrivelse om Tidsplan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer 22-12-2016
10191 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulære om Det Administrative Bibliotek 23-11-2016
10003 Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område 10-10-2016
9253 Cirkulære om Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes virksomhed 22-04-2015
9290 Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer 21-06-2013
9483 Cirkulære om organisationsaftale for lærere ved Den Danske Filmskole 22-09-2011
8 Cirkulære om bevaring og kassation samt aflevering af statslige myndigheders arkivalier i årene 2006-2010
(Statens Arkivers aktivitetsplan)
19-01-2006
195 Cirkulære om myndighedernes indberetning til Statens Arkiver m.v. 20-11-2001
31 Cirkulære om bevaring og kassation samt aflevering af statslige myndigheders konventionelle arkivalier i årene 2001-2004 23-03-2001
10205 Revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud i henhold til Lov om museer m.v. 07-03-1997
16066 Vedtægter for Komiteen for Internationale Kunstudstillinger 06-06-1990
16063 Vedtægter for Kulturfonden 12-01-1990
16056 Vejledning om administrationen af depositumordningen ved uddannelser udenfor den koordinerede tilmelding. (Musikkonservatorierne, Filmskolen, Teaterskolen, Skuespillerskolerne, Konservatorskolen og Billedkunstskolen) 10-04-1989
16763 Cirkulære om tjenestetid m.v. for undervisende børnehave-, fritids- og omsorgspædagoger ved den amtskommunale specialundervisning for voksne. (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse) 09-04-1988
16052 Vedtægter for Den selvejende institution Dansk Institut for Elektroakustisk Musik, DIEM 26-11-1987
131 Cirkulære om Forskningsbiblioteksrådet 24-08-1987
16821 Cirkulæreskrivelse om aftale af 28. juni 1985 om ulempegodtgørelse til tjenestemænd ved skoler for specialundervisning for voksne. (Til alle amtsråd og kommunalbestyrelser). 08-07-1986
16021 Vejledning i ansøgning om tilskud af tipsmidlerne til idrætsformål 31-07-1984
46 Cirkulære om beskæftigelse af studerende ved arkæologiske udgravninger 25-04-1984
232 Cirkulære om tinglysning af særlige bestemmelser for fredede bygninger i offentlig eje (Til samtlige offentlige myndigheder og institutioner under staten, amtsråd, kommunalbestyrelser, hovedstadsrådet, kirker, præsteembeder og visse offentlige stiftelser) 21-12-1979
222 Cirkulæreskrivelse om bygningsfredningslovens bestemmelser om tilladelse til bygningsarbejder og til nedrivning vedrørende fredede bygninger (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd) 11-12-1979
154 Cirkulære om arbejdstiden for akademisk uddannede medarbejdere ansat ved arkiver, forskningsbiblioteker, museer og visse andre institutioner under ministeriet for kulturelle anliggender 22-07-1976
47 Cirkulære om attestudstedelse m. v. efter de i landsarkiverne opbevarede ministerialbøger, sønderjyske personregistre og borgerlige ægteskabsbøger samt om disses tilgængelighed. 10-03-1976
16005 Vedtægter for den selvejende institution Det danske Filmstudie 28-02-1974
16055 Vedtægter for Komiteen for internationale kunstudstillinger 03-04-1973
5 Cirkulæreskrivelse om udstedelse af tilladelse til teatervirksomhed. (Til politidirektøren i København og politimestrene). 20-01-1971
16042 Rigsarkivarens cirkulære af 30. september 1968 til Rigsarkivets afdelinger om tilgængelighed af materiale i Rigsarkivet 30-09-1968
269 Vejledning om de synspunkter, der kan ventes lagt til grund af ministeriet for kulturelle anliggender ved afgivelsen af erklæringer i sager vedrørende det offentliges varetagelse af afdøde ophavsmænds personligt ideelle rettigheder (droit moral) m.v. 27-12-1967
16043 Rigsarkivarens cirkulære af 30. december 1964 angående bestemmelse om tilgængelighed af materiale i Landsarkiverne. 30-12-1964