1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
696 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg 22-05-2015
118 Bekendtgørelse om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor 04-02-2015
108 Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt 29-01-2015
61 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af Natur- og Miljøklagenævnets digitale selvbetjeningsløsning 23-01-2015
58 Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshore anlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.) 23-01-2015
94 Bekendtgørelse om definitioner og kriterier i relation til miljøskadebegrebet samt om afhjælpning af visse miljøskader 21-01-2015
1429 Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling 16-12-2014
1590 Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller 10-12-2014
1327 Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. 10-12-2014
1294 Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. 05-12-2014
1311 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 04-12-2014
1287 Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser 04-12-2014
1150 Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne 27-10-2014
1101 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer 06-10-2014
997 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta) 16-09-2014
979 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder 05-09-2014
975 Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning 04-09-2014
788 Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder 23-06-2014
684 Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 20-06-2014
683 Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle 20-06-2014
658 Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata 18-06-2014
644 Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 13-06-2014
640 Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 12-06-2014
418 Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK 28-04-2014
371 Bekendtgørelse om tilskud til ansøgninger om godkendelse af alternative sprøjtemidler og gebyrnedsættelse i forbindelse med Miljøstyrelsens godkendelsesbehandling af basisstoffer og alternative sprøjtemidler 09-04-2014
293 Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 26-03-2014
174 Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe 25-02-2014
119 Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande 07-02-2014
132 Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 06-02-2014
130 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 06-02-2014
1676 Bekendtgørelse om matrikulære arbejder 20-12-2013
1552 Bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord 17-12-2013
1597 Bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat 09-12-2013
1260 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 28-10-2013
1217 Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år 11-10-2013
1201 Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning 03-10-2013
1171 Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet BELTREP 03-10-2013
1049 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 28-08-2013
1037 Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013) 09-08-2013
955 Bekendtgørelse om landinspektørselskaber 11-07-2013
803 Bekendtgørelse om kosmetiske produkter 21-06-2013
698 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, i lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone) 19-06-2013
704 Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet 17-06-2013
702 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed 17-06-2013
660 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til en større virksomhed (Bestseller) i Brande med særlig erhvervsmæssig betydning 06-06-2013
659 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel for eksisterende våbenhandel i Hedensted 06-06-2013
658 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål i Billund 06-06-2013
580 Bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang 29-05-2013
579 Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet 29-05-2013
464 Bekendtgørelse om indhold og form af basisanalysen for første vandplanperiode 30-04-2013 1|2|3|4|5|6|7 >