1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
371 Bekendtgørelse om tilskud til ansøgninger om godkendelse af alternative sprøjtemidler og gebyrnedsættelse i forbindelse med Miljøstyrelsens godkendelsesbehandling af basisstoffer og alternative sprøjtemidler 09-04-2014
316 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 28-03-2014
293 Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 26-03-2014
292 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 26-03-2014
270 Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber 11-03-2014
231 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 05-03-2014
175 Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk 25-02-2014
174 Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe 25-02-2014
151 Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 18-02-2014
121 Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger 07-02-2014
120 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen efter lov om vandplanlægning 07-02-2014
119 Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande 07-02-2014
132 Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 06-02-2014
130 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 06-02-2014
104 Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 27-01-2014
76 Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 21-01-2014
1654 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 27-12-2013
1676 Bekendtgørelse om matrikulære arbejder 20-12-2013
1599 Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. 20-12-2013
1598 Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 17-12-2013
1552 Bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord 17-12-2013
1536 Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 13-12-2013
1507 Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 12-12-2013
1398 Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden 12-12-2013
1597 Bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat 09-12-2013
1312 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 21-11-2013
1280 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 08-11-2013
1260 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 28-10-2013
1254 Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen 28-10-2013
1265 Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer 16-10-2013
1217 Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år 11-10-2013
1201 Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning 03-10-2013
1171 Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet BELTREP 03-10-2013
1169 Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer 03-10-2013
1094 Bekendtgørelse om jagttegn 09-09-2013
1070 Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. 02-09-2013
1049 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 28-08-2013
1037 Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013) 09-08-2013
955 Bekendtgørelse om landinspektørselskaber 11-07-2013
915 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 27-06-2013
825 Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 26-06-2013
803 Bekendtgørelse om kosmetiske produkter 21-06-2013
802 Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn 21-06-2013
793 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 10, i lov om ændring af lov om kemikalier (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse) 19-06-2013
698 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, i lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone) 19-06-2013
704 Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet 17-06-2013
703 Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter 17-06-2013
702 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed 17-06-2013
660 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til en større virksomhed (Bestseller) i Brande med særlig erhvervsmæssig betydning 06-06-2013
659 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel for eksisterende våbenhandel i Hedensted 06-06-2013 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>