1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
696 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg 22-05-2015
521 Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land 27-04-2015
473 Bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 17-04-2015
370 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 08-04-2015
193 Bekendtgørelse om jagttegn 23-02-2015
162 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 16-02-2015
127 Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 06-02-2015
118 Bekendtgørelse om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor 04-02-2015
110 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder 30-01-2015
109 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter 30-01-2015
108 Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt 29-01-2015
123 Bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen 26-01-2015
61 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af Natur- og Miljøklagenævnets digitale selvbetjeningsløsning 23-01-2015
58 Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshore anlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.) 23-01-2015
57 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) 23-01-2015
46 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 22-01-2015
94 Bekendtgørelse om definitioner og kriterier i relation til miljøskadebegrebet samt om afhjælpning af visse miljøskader 21-01-2015
1598 Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 18-12-2014
1431 Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand 16-12-2014
1430 Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 16-12-2014
1429 Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling 16-12-2014
1604 Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder 15-12-2014
1603 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner 15-12-2014
1400 Bekendtgørelse om basisanalyser 15-12-2014
1590 Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller 10-12-2014
1327 Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. 10-12-2014
1326 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 10-12-2014
1283 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 08-12-2014
1294 Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. 05-12-2014
1311 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 04-12-2014
1287 Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser 04-12-2014
1255 Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 26-11-2014
1235 Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 24-11-2014
1253 Bekendtgørelse om Den Europæiske Unions forordninger om handel med sælprodukter 19-11-2014
1184 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 06-11-2014
1164 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 31-10-2014
1150 Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne 27-10-2014
1124 Bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning 16-10-2014
1120 Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand 15-10-2014
1132 Bekendtgørelse om ændring af bilag 1 til miljømålsloven 08-10-2014
1101 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer 06-10-2014
997 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta) 16-09-2014
979 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder 05-09-2014
975 Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning 04-09-2014
973 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen 29-08-2014
788 Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder 23-06-2014
684 Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 20-06-2014
683 Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle 20-06-2014
682 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 18-06-2014
669 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 18-06-2014 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>