1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
696 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg 22-05-2015
521 Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land 27-04-2015
473 Bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 17-04-2015
370 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 08-04-2015
193 Bekendtgørelse om jagttegn 23-02-2015
162 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 16-02-2015
118 Bekendtgørelse om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor 04-02-2015
110 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder 30-01-2015
109 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter 30-01-2015
108 Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt 29-01-2015
123 Bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen 26-01-2015
61 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af Natur- og Miljøklagenævnets digitale selvbetjeningsløsning 23-01-2015
58 Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshore anlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.) 23-01-2015
57 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) 23-01-2015
94 Bekendtgørelse om definitioner og kriterier i relation til miljøskadebegrebet samt om afhjælpning af visse miljøskader 21-01-2015
1429 Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling 16-12-2014
1604 Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder 15-12-2014
1603 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner 15-12-2014
1590 Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller 10-12-2014
1327 Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. 10-12-2014
1294 Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. 05-12-2014
1311 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 04-12-2014
1287 Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser 04-12-2014
1235 Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 24-11-2014
1253 Bekendtgørelse om Den Europæiske Unions forordninger om handel med sælprodukter 19-11-2014
1150 Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne 27-10-2014
1124 Bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning 16-10-2014
1101 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer 06-10-2014
997 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta) 16-09-2014
979 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder 05-09-2014
975 Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning 04-09-2014
788 Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder 23-06-2014
684 Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 20-06-2014
683 Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle 20-06-2014
658 Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata 18-06-2014
644 Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 13-06-2014
640 Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 12-06-2014
444 Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. 07-05-2014
443 Bekendtgørelse om vildtskader 06-05-2014
418 Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK 28-04-2014
371 Bekendtgørelse om tilskud til ansøgninger om godkendelse af alternative sprøjtemidler og gebyrnedsættelse i forbindelse med Miljøstyrelsens godkendelsesbehandling af basisstoffer og alternative sprøjtemidler 09-04-2014
293 Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 26-03-2014
270 Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber 11-03-2014
175 Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk 25-02-2014
174 Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe 25-02-2014
121 Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger 07-02-2014
119 Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande 07-02-2014
132 Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 06-02-2014
130 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 06-02-2014
76 Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 21-01-2014 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >