< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
14003 Bekendtgørelse om Dybsø Fjord Vildtreservat 29-05-1997
82 Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af § 19 i skovloven 30-01-1997
26 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (Fremme af solvarme) 16-01-1997
1165 Bekendtgørelse om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om råstoffer og lov om kontinentalsoklen 16-12-1996
665 Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot (* 1) (* 2) 04-07-1996
14007 Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 30-06-1996
14005 Bekendtgørelse om Hov Vig Vildtreservat 30-06-1996
14003 Bekendtgørelse om Bovet-Knotten Vildtreservat 30-06-1996
641 Bekendtgørelse om Nissum Fjord Vildtreservat 23-06-1996
525 Bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau 14-06-1996
348 Bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v. 20-04-1996
28010 Bekendtgørelse om Mariager Fjord Vildtreservat 26-01-1996
828 Bekendtgørelse om udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd i Miljø- og Energiministeriet 05-10-1995
14017 Bekendtgørelse om Majbølle Vildtreservat 16-07-1995
14015 Bekendtgørelse om Ulvshale-Nyord Vildtreservat 07-07-1995
560 Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 29-06-1995
14014 Bekendtgørelse om Skælskør Vildtreservat 26-06-1995
14013 Bekendtgørelse om Lønnerup Fjord Vildtreservat(* 1) 20-05-1995
14012 Bekendtgørelse om Begtrup Røn Vildtreservat 22-03-1995
14011 Bekendtgørelse om Møllegrunden og Svanegrunden Vildtreservat 22-03-1995
181 Bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat 20-02-1995
984 Bekendtgørelse om forbud mod efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden i EF-fuglebeskyttelsesområder og i Ramsarområder 05-12-1994
14009 Bekendtgørelse om Mågeøerne Vildtreservat 24-11-1994
17821 Bekendtgørelse om Hov Røn Vildtreservat 08-11-1994
14007 Bekendtgørelse om Kalundborg Vildtreservat 04-11-1994
14006 Bekendtgørelse om Kalvø Vildtreservat(* 1) 26-08-1994
14003 Bekendtgørelse om Lerdrup Bugt Vildtreservat(* 1) 26-08-1994
14002 Bekendtgørelse om Hjarbæk Fjord Vildtreservat(* 1) 26-08-1994
14001 Bekendtgørelse om Ebeltoft Vig Vildtreservat(* 1) 26-08-1994
777 Bekendtgørelse om fredning af Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne samt den omliggende del af fiskeriterritoriet (* 1) 26-08-1994
334 Bekendtgørelse om ikrafttræden af bestemmelser om kompensation for affaldsafgift i lov om afgift af affald og råstoffer 09-05-1994
329 Bekendtgørelse om forbud mod indvinding af skaller i Roskilde Fjord 02-05-1994
263 Bekendtgørelse om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 2 for Ballerup Kommune om gennemførelse af kommunale naturplejeforanstaltninger 14-04-1994
236 Bekendtgørelse om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 12 for Frederiksborg Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Frederiksborg Amt 29-03-1994
75 Bekendtgørelse om færdsel mv. på Hald Sø 28-01-1994
2 Bekendtgørelse om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 16 for Storstrøms Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Storstrøms Amt 03-01-1994
1180 Bekendtgørelse om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 12 for Nordjyllands Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Nordjyllands Amt 23-12-1993
908 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om garanti til vindmøllebranchens garantiselskab 07-12-1993
14023 Bekendtgørelse om Rødsand Vildtreservat(* 1) 20-09-1993
14022 Bekendtgørelse om Alleshave Bugt Vildtreservat(* 1) 20-09-1993
14021 Bekendtgørelse om Haderslev Fjord Vildtreservat(* 1) 20-09-1993
361 Bekendtgørelse om undtagelse af de ferske enge, som efter Tøndermarskloven er udlagt i omdrift, fra den generelle beskyttelse i naturbeskyttelseslovens § 3 04-06-1993
14003 Bekendtgørelse om Livø Bredning Vildtreservat 15-03-1993
86 Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Elsegårde, Ebeltoft Kommune 22-02-1993
85 Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Grønfeld, Ebeltoft Kommune 22-02-1993
73 Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende udførsel fra og indførsel til EF af visse farlige kemikalier 16-02-1993
776 Bekendtgørelse om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 20 for Sønderjyllands Amtskommune om anvendelse af midler i fonden for frigørelses- og afståelsesafgift 17-09-1992
550 Bekendtgørelse om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om naturfredning m.v. 22-06-1992
549 Bekendtgørelse om forretningsorden for Taksationskommissionen 22-06-1992
14005 Bekendtgørelse om Rotholmene Vildtreservat 09-03-1992< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>