1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1383 Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 26-11-2016
1466 Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 25-11-2016
1382 Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 25-11-2016
1381 Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 25-11-2016
1414 Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond 24-11-2016
1393 Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension 24-11-2016
1390 Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension 24-11-2016
1389 Bekendtgørelse om ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond 24-11-2016
1358 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 22-11-2016
1346 Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af rederens ansvar over for de søfarende og skibsføreren i tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet 21-11-2016
1339 Bekendtgørelse om opslag af erklæring vedrørende beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov om arbejdsskadesikring 21-11-2016
1337 Bekendtgørelse om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende m.v. 14-11-2016
1285 Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 04-11-2016
1243 Bekendtgørelse om bemyndigelse af organer til overensstemmelsesvurdering af gasapparater 14-10-2016
1114 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 18-08-2016
1113 Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg 18-08-2016
1112 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg 18-08-2016
1096 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering af styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning) og § 1, nr. 2 og 8, i lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.) 10-08-2016
1091 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet 01-08-2016
1082 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 12-07-2016
1085 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser vedrørende huseftersynsordningen til Erhvervsstyrelsen samt om afskæring af klageadgang 11-07-2016
1084 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om ejerlejligheder samt lov om leje af erhvervslokaler m.v. 11-07-2016
1087 Bekendtgørelse om EU's informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester 08-07-2016
1058 Bekendtgørelse om adgang til EKF Danmarks Eksportkredits ydelser på Færøerne 04-07-2016
1045 Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer 30-06-2016
1044 Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse 30-06-2016
1026 Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 30-06-2016
968 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 28-06-2016
967 Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer 28-06-2016
966 Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 28-06-2016
965 Bekendtgørelse om kommunal og regional revision 28-06-2016
964 Bekendtgørelse om Revisorrådet 28-06-2016
962 Bekendtgørelse om revisionsvirksomhed 28-06-2016
791 Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl. 23-06-2016
762 Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation 21-06-2016
736 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 17-06-2016
735 Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 17-06-2016
734 Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet 17-06-2016
728 Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 15-06-2016
727 Bekendtgørelse om Revisornævnet 15-06-2016
684 Bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner 08-06-2016
672 Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område 07-06-2016
611 Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v. 07-06-2016
605 Bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge 03-06-2016
599 Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v. 03-06-2016
574 Bekendtgørelse om udstedere af elektroniske penges sikring af brugermidler 02-06-2016
573 Bekendtgørelse om udbydere af betalingstjenesters sikring af brugermidler 02-06-2016
572 Bekendtgørelse om e-penge-institutters sikring af brugermidler 02-06-2016
571 Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl. 02-06-2016
570 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension 02-06-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>