1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
9344 Vejledning om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab 18-04-2016
9051 Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. 29-01-2016
9023 Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer 18-01-2016
11248 Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter uden ændringmarkør 15-12-2015
11061 Vejledning om fremgangsmåde ved bedømmelse af skibskokke 25-11-2015
10933 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser 28-10-2015
10868 Vejledning om opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici for kreditinstitutter 12-10-2015
10867 Vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter 12-10-2015
10546 Vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter om fondsmæglerselskaber I 17-09-2015
10516 Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 14-09-2015
9151 Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger 20-03-2015
9144 Cirkulære om ophævelse af vejledning om de gældende regler i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) pr. 15. december 2014 17-03-2015
9120 Vejledning om fortolkning af § 71, stk. 1, nr. 9, og stk. 3, og §§ 77 a-d i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder 04-03-2015
9026 Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter 19-01-2015
10399 Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tv-reklame, jf. markedsføringslovens §§ 3, 12 a og 14 a. 15. januar 2015 15-01-2015
9017 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v. 05-01-2015
10314 Cirkulære om ophævelse af cirkulære for Lodsvæsenet nr. 4 11-12-2014
10518 Vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger - december, 2014 10-12-2014
10283 Vejledning om forenklet afvikling af investeringsforeninger og afdelinger heraf 04-12-2014
9818 Vejledning om indberetning af kapitalgrundlag for forvaltere af alternative investeringsfonde 28-10-2014
9687 Vejledning om § 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse om overtagelsestilbud 15-09-2014
10468 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, august 2014
Vejledningens punkt 6.3, første afsnit, er i august 2014 korrigeret, se evt. notat om dokumentationskravet i markedsføringslovens § 3, stk.3.
22-08-2014
9515 Vejledning om konstruktion af CO2-anlæg 09-07-2014
9514 Vejledning om vedligehold og eftersyn af fastanbragte CO2-brandslukningsanlæg 09-07-2014
10515 Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 01-07-2014
9488 Vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven
Juni 2014
17-06-2014
9375 Vejledning til bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber 11-06-2014
9291 Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper) 15-05-2014
9266 Vejledning om virkningen af Finanstilsynets hhv. Erhvervsstyrelsens afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter i børsnoterede virksomheder 05-05-2014
9265 Måleteknisk vejledning. Elmålere. Kontrolsystem for ikke-MID-godkendte elmålere i drift (MV 07.51-01, udgave 3) 02-05-2014
9264 Måleteknisk vejledning. Elmålere. Kontrolsystem for MID-godkendte elmålere i drift (MV 07.51-03, udgave 2) 02-05-2014
10519 Retningslinjer for korfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, 1. april 2014 01-04-2014
9121 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser 17-03-2014
9035 Cirkulære om ophævelse af vejledning om opgørelse af individuelt solvensbehov 22-01-2014
9976 Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens § 6 - uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 20-12-2013
9567 Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) 18-10-2013
9388 Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde 16-07-2013
9349 Vejledning om ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 05-07-2013
10053 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 01-07-2013
9187 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr »Cookie-bekendtgørelsen« 24-04-2013
9184 Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). 24-04-2013
9246 Vejledning om processer i konkurrencesager 08-04-2013
9048 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter 07-02-2013
9047 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter 07-02-2013
9614 Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter 19-12-2012
9023 Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen) 20-01-2012
9603 Vejledning om § 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 12-12-2011
9662 Cirkulære om vedtægter for Handelsflådens Velfærdsråd 21-11-2011
56 Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter 21-07-2011
9281 Cirkulære om ophævelse af vejledning for investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger samt godkendte fåmandsforeninger i henhold til § 37, stk. 1, nr. 1-3 og 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 04-07-2011 1|2|3|4|5|6 >