1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
1116 Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2019 31-08-2018
936 Bekendtgørelse om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet 27-06-2018
927 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. 26-06-2018
906 Bekendtgørelse om et indkomstregister 26-06-2018
876 Bekendtgørelse om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2018 25-06-2018
818 Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 20-06-2018
804 Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver 20-06-2018
576 Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 29-05-2018
420 Bekendtgørelse om børneopsparingskonti og om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998 02-05-2018
419 Bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem 02-05-2018
72 Bekendtgørelse om det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten 29-01-2018
69 Bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 26-01-2018
1518 Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54 14-12-2017
1446 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 8-12, i lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten) 11-12-2017
1442 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. i stedet for udlodninger fra spillehaller 08-12-2017
1437 Bekendtgørelse om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter 05-12-2017
1308 Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2018 28-11-2017
1307 Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2018 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring 28-11-2017
1278 Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 28-11-2017
1030 Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2018 01-09-2017
836 Bekendtgørelse om finansiering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og bemyndigelse til Kombit A/S 27-06-2017
773 Bekendtgørelse om onlinekasino 09-06-2017
772 Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 09-06-2017
749 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer 09-06-2017
727 Bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven 09-06-2017
513 Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 19-05-2017
478 Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om statsstøtte på skatteområdet 15-05-2017
286 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 118, nr. 1, og § 136, nr. 1, 3 og 4, i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) 29-03-2017
93 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2, nr. 2, i lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.) 27-01-2017
44 Bekendtgørelse om overførsel af klager om ansættelse af fradrag for forbedring af grundværdi m.v. fra Landsskatteretten til visse vurderingsankenævn 10-01-2017
1620 Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2017 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring 15-12-2016
1327 Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2017 15-11-2016
1326 Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 15-11-2016
1212 Bekendtgørelse om gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark 28-09-2016
1149 Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2017 31-08-2016
1133 Bekendtgørelse om land for land-rapportering 27-08-2016
699 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer og SKATs behandling af ansøgninger om tilladelse til angivelse af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14 08-06-2016
676 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3, i lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.) 08-06-2016
530 Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v. 29-05-2016
529 Bekendtgørelse om måling af spildevand m.v. 29-05-2016
402 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fælles retningslinier, efter hvilke der kan udarbejdes transfer pricing-dokumentation 28-04-2016
401 Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner 28-04-2016
135 Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 16-02-2016
1610 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana 15-12-2015
1320 Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2016 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring 24-11-2015
1308 Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed 24-11-2015
1307 Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2016 24-11-2015
1296 Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 24-11-2015
1316 Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 20-11-2015
1083 Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk 07-09-2015 1|2|3|4|5|6|7|8 >