1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
1362 Bekendtgørelse om rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark 09-12-2019
1339 Bekendtgørelse om godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v. 09-12-2019
1332 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 11 og 17-20, og §§ 3-8 i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.) 09-12-2019
1320 Bekendtgørelse om overførsel af aktiesparekontoen til et andet institut 09-12-2019
1361 Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse 04-12-2019
1290 Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 29-11-2019
1289 Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer 29-11-2019
1288 Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 29-11-2019
1276 Bekendtgørelse om online væddemål 29-11-2019
1275 Bekendtgørelse om landbaserede væddemål 29-11-2019
1274 Bekendtgørelse om onlinekasino 29-11-2019
1262 Bekendtgørelse om gebyrbetaling til Spillemyndigheden 29-11-2019
1197 Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område 25-11-2019
1167 Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2020 19-11-2019
1166 Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2020 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring 19-11-2019
1145 Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 19-11-2019
1122 Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 15-11-2019
1011 Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6 04-10-2019
1012 Bekendtgørelse om sikkerhedsstempelmærker på tobaksvarer 01-10-2019
949 Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2020 13-09-2019
926 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien 29-08-2019
711 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 13, nr. 2-5, i lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.) 02-07-2019
685 Bekendtgørelse om skattetvistbilæggelse 02-07-2019
566 Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet 03-05-2019
543 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler) 03-05-2019
532 Bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. 25-04-2019
22 Bekendtgørelse om afskrivning af visse renter af fordringer, der vedrører Skatteforvaltningens køretøjsregister (Det Digitale MotorRegister, DMR) 08-01-2019
1656 Bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund her i landet eller i et andet EU/EØS-land 19-12-2018
1651 Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed 18-12-2018
1643 Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 17-12-2018
1475 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene 11-12-2018
1487 Bekendtgørelse om registreringsafgift 10-12-2018
1464 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11 og 12, i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndering m.v.) 10-12-2018
1452 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan 10-12-2018
1308 Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2019 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring 20-11-2018
1307 Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 20-11-2018
1306 Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2019 20-11-2018
1305 Bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold 14-11-2018
1304 Bekendtgørelse om land for land-rapportering 14-11-2018
1303 Bekendtgørelse om selskabsskat 14-11-2018
1302 Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema 14-11-2018
1300 Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen 14-11-2018
1296 Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder) 14-11-2018
1295 Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder) 14-11-2018
1299 Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. 09-11-2018
1298 Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing 31-10-2018
1297 Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner 31-10-2018
1116 Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2019 31-08-2018
936 Bekendtgørelse om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet 27-06-2018
927 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. 26-06-2018 1|2|3|4|5|6|7|8 >