1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
566 Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet 03-05-2019
543 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler) 03-05-2019
532 Bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. 25-04-2019
71 Bekendtgørelse om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for perioden fra og med den 1. februar 2019 til og med den 30. juni 2019 28-01-2019
22 Bekendtgørelse om afskrivning af visse renter af fordringer, der vedrører Skatteforvaltningens køretøjsregister (Det Digitale MotorRegister, DMR) 08-01-2019
1656 Bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund her i landet eller i et andet EU/EØS-land 19-12-2018
1651 Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed 18-12-2018
1643 Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 17-12-2018
1475 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene 11-12-2018
1487 Bekendtgørelse om registreringsafgift 10-12-2018
1464 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11 og 12, i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndering m.v.) 10-12-2018
1452 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan 10-12-2018
1308 Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2019 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring 20-11-2018
1307 Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 20-11-2018
1306 Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2019 20-11-2018
1305 Bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold 14-11-2018
1304 Bekendtgørelse om land for land-rapportering 14-11-2018
1303 Bekendtgørelse om selskabsskat 14-11-2018
1302 Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema 14-11-2018
1301 Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område 14-11-2018
1300 Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen 14-11-2018
1296 Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder) 14-11-2018
1295 Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder) 14-11-2018
1299 Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. 09-11-2018
1298 Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing 31-10-2018
1297 Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner 31-10-2018
1116 Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2019 31-08-2018
936 Bekendtgørelse om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet 27-06-2018
927 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. 26-06-2018
906 Bekendtgørelse om et indkomstregister 26-06-2018
804 Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver 20-06-2018
576 Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 29-05-2018
420 Bekendtgørelse om børneopsparingskonti og om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998 02-05-2018
419 Bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem 02-05-2018
72 Bekendtgørelse om det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten 29-01-2018
69 Bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 26-01-2018
1518 Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54 14-12-2017
1446 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 8-12, i lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten) 11-12-2017
1442 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. i stedet for udlodninger fra spillehaller 08-12-2017
1437 Bekendtgørelse om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter 05-12-2017
1308 Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2018 28-11-2017
1307 Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2018 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring 28-11-2017
1278 Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 28-11-2017
1030 Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2018 01-09-2017
836 Bekendtgørelse om finansiering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og bemyndigelse til Kombit A/S 27-06-2017
773 Bekendtgørelse om onlinekasino 09-06-2017
772 Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 09-06-2017
749 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer 09-06-2017
727 Bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven 09-06-2017
513 Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 19-05-2017 1|2|3|4|5|6|7|8 >