1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
22 Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer 27-03-2006
17 Cirkulære om ændring af cirkulære om ligningsloven 01-03-2002
53 Vejledning til TSS-cirkulære om tilbagebetaling af moms 07-03-2001
1 Cirkulære om fri bil og hovedaktionærers med fleres personalegoder og udbytter 02-01-2001
153 Cirkulære om ændring af pensionsbeskatningsloven (Kapitalpension for personer med varigt nedsat funktionsevne samt sygdomsramte m.v.) 10-10-2000
147 Cirkulære om lov nr. 452 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige skattelove 06-09-2000
130 Cirkulære om kildeskattelovens § 48 E 28-06-2000
83 Cirkulære om ophævelse af cirkulære nr. 64 af 21/5 1984 om beskatning af renter af forsikringsbeløb, der er omfattet af arveafgiftslovens § 5 a) 09-06-2000
77 Cirkulære om lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.) 30-05-2000
74 Cirkulære om aktiekøberetter til medarbejdere m.v. 30-05-2000
69 Skatteministeriets cirkulære om lov nr. 170 af 15. marts 2000 om ændring af pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven 03-05-2000
45 Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter 28-03-2000
44 Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill 28-03-2000
39 Cirkulære om lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven 21-03-2000
29 Cirkulære om lov nr. 874 af 3. december 1999 om ændring af forskellige skattelove (kildeartsbegrænsede tab ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.m.) 24-02-2000
14 Cirkulære om lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven 27-01-2000
207 Cirkulære om lov om skattefri virksomhedsomdannelse 23-12-1999
199 Cirkulære om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab mv. (Objektiveringer, justeringer af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet m.m.) ved lov nr. 166 af 24. marts 1999 16-12-1999
142 Cirkulære om Lov om ændring af vurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (Mindre ejendomme i landzone m.v.) 17-09-1999
135 Cirkulære om lov nr. 1026 af 23. december 1998 om ændring af forskellige skattelove 02-09-1999
123 Cirkulære om lov nr. 388 af 2. juni 1999 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, momsloven og kommuneskatteloven 28-07-1999
99 Cirkulære om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning 28-06-1999
101 Cirkulære om lov nr. 143 af 17. marts 1999 om ændring af boafgiftsloven og pensionsbeskatningsloven 25-06-1999
38 Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998 15-04-1999
10306 Vejledning om pinsepakkens begrænsning af successionsadgangen ved udlodning fra dødsboer 01-01-1999
9628 BBR INSTRUKS 31-12-1998
223 Cirkulære om selskabsskattelovens § 17, stk. 2 Beregning af datterselskabslempelse Ændret beregning af datterselskabsbrøken 17-11-1998
219 Cirkulære om erhvervsmæssig udøvelse af kunstnerisk aktivitet i selskabsform genoptagelse 28-10-1998
129 Cirkulære om lov nr. 435 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige afgiftslove (Ændring af kredittider m.v.) 16-07-1998
84 Cirkulære om transfer pricing regler Til de statslige og kommunale skattemyndigheder (lov nr.131 af 25. februar 1998) 15-05-1998
60 Cirkulære om lov nr. 976 af 17. december 1997 om ændring af kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven, konkursskatteloven og boafgiftsloven (Ægtefællers fordeling af resultat fra fælles drevet erhvervsvirksomhed og lempelse af beskatningen af gaver mellem ugifte samlevende m.v.) 08-04-1998
181 Cirkulære om lov nr. 889 af 3. december 1997 om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afkortning af kredittiden m.v.) og om lov nr. 890 af 3. december 1997 om ændring af momsloven og lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter (Afkortning af kredittiden for landbrug og fiskeri m.v.) 11-12-1997
174 Cirkulære til artikel 20 i den nordiske bistandsaftale 03-12-1997
103 Klage i 'massesager'/genoptagelsestilsagn/henstand/konsekvensændringer/ omkostningsdækning 03-07-1997
95 Cirkulære om lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) og lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding (Selvangivelsesfrister og skattebetaling ved selskabers opløsning m.v. og 'gamle' selskabers overgang til acontoskatteordningen) 29-06-1997
91 Vejledning til samarbejdsaftale af 29. november 1996 mellem Italien og Danmark om udøvelse af simultane skatterevisioner 25-06-1997
82 Cirkulære om international beskatning (lov nr. 312 af 17. maj 1995 og lov nr. 487 af 12. juni 1996). 29-05-1997
66 Aktieudbytte fra malaysia 26-05-1997
46 Cirkulære om lov nr. 239 af 2. april 1997 om ændring af ligningsloven (Skattefritagelse af beløb, som afholdes af det offentlige eller Oliebranchens Miljøpulje til oprensning af forurenede ejendomme) 22-04-1997
233 Cirkulære om afgrænsning af 'tomme' selskaber og underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v. 19-12-1996
226 Udenlandske studerende 30-11-1996
72 Cirkulære om ligningsloven 17-04-1996
26 Cirkulære om lov om ændring af forskellige skattelove (Handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved gældseftergivelse) 05-02-1996
25082 Vejledning om ændring af skattestyrelsesloven 22-12-1995
181 Cirkulære om ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. og ændring af forskellige skattelove og konkursloven 01-12-1995
97 Cirkulære om beskatning af goodwill mv. 26-06-1995
35 Cirkulære om den skattemæssige behandling af udvalgte forhold i forbindelse med overdragelse af pengeinstitutvirksomhed 16-03-1995
240 Udgifter til plantning af træer bestemt til erhversmæssig anvendelse som juletræer eller pyntegrønt, samt frugttræer og frugtbuske (* 1) 28-12-1994
214 Cirkulære om kommunernes sekretariatsbistand i henhold til § 39 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme 01-12-1994
129 Cirkulære om personskatteloven 04-07-1994 1|2|3 >