1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9152 Moms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer 27-02-2018
9151 Driftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession 27-02-2018
9150 Andelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning 27-02-2018
9136 Afkald på regresfordring. Gældseftergivelse. Underskudsbegrænsning 27-02-2018
9135 Gevinst og tab ved afståelse af bitcoins 27-02-2018
9134 Tinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgift 27-02-2018
9133 Træk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordninger 30-01-2018
9132 Værdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse 30-01-2018
9131 Moms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom 30-01-2018
9128 Tilskud, Moms 30-01-2018
9127 Overdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål 30-01-2018
9126 Flytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskud 30-01-2018
9124 Skattemæssige konsekvenser af skattefri fusion mellem ejendomsdatterselskaber 30-01-2018
9123 Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern 30-01-2018
9122 Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern 30-01-2018
9121 Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern 30-01-2018
9120 Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern 30-01-2018
9119 Udlån til helejet P/S og K/S fra pensionskasses ejendomsdatterselskab 30-01-2018
9118 Fast driftssted - Juletræsplantage 30-01-2018
9117 Donation af ophold i sommerhus eller helårsbolig til en forening m.v. omfattet af ligningslovens § 8 A 30-01-2018
9116 Delvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel 30-01-2018
9115 Skattefritaget varmeværks indgåelse af samarbejde 30-01-2018
9114 Gaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte 30-01-2018
9113 Kreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede 30-01-2018
9137 Havneselskab - fortsat skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3 19-12-2017
10480 Livsforsikringsaftale, PBL § 53 A 19-12-2017
10371 Moms - Salg af delvis nedrevet ejendom 19-12-2017
10370 Momsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand 19-12-2017
10369 OPP-projekt - kontorbygning på lejet grund 19-12-2017
10352 Lønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhed 19-12-2017
10351 Erasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt 19-12-2017
10350 Mellemholding, skattefrit udbytte, skævdeling af overskud, transparent enhed 19-12-2017
10349 Tab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017 19-12-2017
10348 Kildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav 19-12-2017
10347 Fradrag for formueforvaltningsomkostninger i kunders formueafkast ved opgørelse af individ-PAL for forsikringer uden ret til rentebonus 19-12-2017
10479 Formidling af turistydelser 28-11-2017
10368 Kursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 2021 28-11-2017
10367 International sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto 28-11-2017
10366 Momspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder 28-11-2017
10262 Momspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selv 28-11-2017
10261 Moms - fradragsret - forsikringsskader på personbiler 28-11-2017
10260 Amerikansk trust anset for skattemæssigt transparent 28-11-2017
10259 Amerikanske LLC'er anset for skattemæssigt transparente 28-11-2017
10258 Anstalt i Liechtenstein og selskab på Curacao 28-11-2017
10257 Selskab - væddemål - omkostninger 28-11-2017
10256 Udlån fra virksomhedsordningen - obligationer 28-11-2017
10255 Hestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighed 28-11-2017
10254 Reklamekoncept - donationer til godkendte foreninger 28-11-2017
10253 Retserhvervelse af bonus, genoptagelse 28-11-2017
10252 Splitleasing - afregningsintervaller 28-11-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>