1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9446 Overskudsandel ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver 29-05-2018
9445 Udbytte ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver 29-05-2018
9444 Vederlagsfri tilrådighedsstillelse af aktiver udløser ikke momsbetaling 29-05-2018
9443 Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt 29-05-2018
9442 Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt 29-05-2018
9441 Skattefri aktieombytning - selskab på Gibraltar 29-05-2018
9440 Grænseoverskridende fusion 29-05-2018
9439 Kapitalforsikring - overgangsregel - arv - allonge til forsikringen 29-05-2018
9438 Del af kontingent fradragsberettiget som driftsudgift 29-05-2018
9437 Beskatning efter skematisk ordning, køb af vindmølleandele 29-05-2018
9425 Godtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandør 29-05-2018
9424 Tilskud, Moms 29-05-2018
9423 Supplerende aftale - incitamentsprogram 29-05-2018
9422 Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst 29-05-2018
9421 Akkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte 29-05-2018
9420 Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. 29-05-2018
9419 Fast driftssted af tysk selskab 29-05-2018
9418 Hollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparent 29-05-2018
9417 Ligningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende - konsulent 29-05-2018
9416 Tinglysningsafgift – tinglysning af virksomhedspant vedrørende landbrugsvirksomhed ved overdragelse af virksomheden til et anpartsselskab 24-04-2018
9415 Afgift - energi - kraftvarme - røggaskondensator 24-04-2018
9414 Moms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistrering 24-04-2018
9413 Elafgift - solcelleanlæg - elbil 24-04-2018
9412 Offentlig myndigheds meddelelse af koncession til drift af parkeringspladser ikke anset for omfattet af momsloven 24-04-2018
9411 Præhospitale enheder - momsfritaget som henholdsvis sundhedsydelser og personbefordring 24-04-2018
9410 Fast driftssted - byggeplads - 12-månedersfrist, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomst 24-04-2018
9409 Uddeling til selvejende institution 24-04-2018
9393 Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen 24-04-2018
9392 Fast driftssted, begrænset skattepligt 24-04-2018
9391 OPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital 24-04-2018
9390 Kapitalforsikring fortsat omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 ved opdeling af policer 24-04-2018
9389 Deleleasing - ej beskatning af fri bil 24-04-2018
9388 Fritvalgsordning, overenskomst, forhøjelse af bidrag efter lokalaftale 24-04-2018
9318 Moms - universitet - retsmedicinske ydelser 24-04-2018
9317 Afvisning af spørgsmål om skattepligt af likvidationsprovenu 24-04-2018
9302 Lån til ansatte i forbindelse med selvfinansiering - Ikke aktionærlån 24-04-2018
9301 Kapitalandele - Optaget til handel på multilateral handelsfacilitet 24-04-2018
9300 Arbejdsmarkedsbidrag - konkurrenceklausul 24-04-2018
9408 Begrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul 20-03-2018
9299 Flytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskud 20-03-2018
9278 Investeringsforeninger opdelt i andelsklasser - skattefri fusion 20-03-2018
9277 Skattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - Grønland 20-03-2018
9271 Trust - Liechtenstein - arv - transparens 20-03-2018
9270 Moms af kurser i kunst 20-03-2018
9269 Fuld skattepligt - ophør og genindtræden - skattemæssigt hjemsted 20-03-2018
9246 Ophævelse af begrænsning i vedtægter 20-03-2018
9245 Momsfritagelse af lægefaglige vurderinger 20-03-2018
9244 Luxembourgsk SCSp (Société en Commandite Spéciale) anset for skattemæssigt transparent 20-03-2018
9243 Gevinst og tab ved handel med bitcoins og ether 20-03-2018
9242 Ejendomsavance - genplacering - interessentskab - ideel andel 20-03-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>