< 1|2 

NrTitelUnderskriftdato
714 Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd 30-08-1995
99 Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd 10-02-1995
803 Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd 06-09-1994
744 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 16-08-1994
537 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 20-06-1994
841 Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke. 08-10-1992
118 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om oprettelse af stillinger som kordegn 19-02-1992
623 Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for konfirmation Efter indstilling fra Kirkeministeriet har det den 19. juni 1991 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritual for konfirmation til brug i folkekirken: 01-09-1991
154 Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for provsteindsættelse 20-03-1987
153 Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for præstevielse 20-03-1987
152 Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for kirkeindvielse 20-03-1987
151 Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for bispevielse 20-03-1987
420 Bekendtgørelse om brug af folkekirkens kirker m.v. 27-06-1986
350 Bekendtgørelse om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår præstestillinger 10-07-1978
572 Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele 22-11-1977
593 Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding. 01-12-1975
21 Bekendtgørelse om gejstlig betjening af arresthuse 23-01-1975
546 Bekendtgørelse om bemyndigelse for menighedsrådene til at foretage ansættelse i tjenestemandsstillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionær 01-10-1973
548 Bekendtgørelse om kirkelig vielse uden for folkekirken 16-12-1969
547 Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken 15-12-1969
545 Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet. 13-12-1969
371 Bekendtgørelse om anerkendelse af de til Det danske Baptistsamfund her i landet hørende trossamfund 06-11-1952
398 Bekendtgørelse om visse til militæret knyttede personers henhøren til Holmens og Garnisons sognes menigheder i København 02-09-1949
361 Bekendtgørelse angaaende Autorisation af Ritual for kirkelig Velsignelse af et borgerlig stiftet Ægteskab. 21-11-1938
400 Bekendtgørelse angaaende Embedsforholdet mellem den danske og den tyske Præst i Købstæderne i de sønderjyske Landsdele og for Fordelingen af Embedsforretningerne imellem dem 23-08-1921
202 Bekendtgørelse angaaende Afskaffelse af det ved kongelig Resolution af 3die Maj 1887 fastsatte provsteløfte og Autorisation af en ændring i Ritualet for Provsteindsættelse 26-07-1912
201 Bekendtgørelse angaaende Autorisation af nye Ritualer for Daab, Nadvere og Brudevielse 26-07-1912
156 Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et Ritual for Kirkevielse 21-11-1898
155 Bekendtgørelse angaaende Præsters Selvkommunion. 21-11-1898
154 Bekendtgørelse angaaende Autoriration af et Ritual for Provste-Indsættelse 21-11-1898
120 Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Præstevielse 08-09-1898
119 Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Bispevielse 08-09-1898
108 Bekendtgørelse angaaende nogle Forandringer i de ved allerhøjeste Resolution af 28 Januar 1885 autoriserede nye Prædiketekster. 03-08-1898
45 Bekendtgørelse angaaende allerhøjeste Autorisation af en revideret Liturgi for Brudevielse 24-03-1897
10 Bekendtgørelse angaaende nogle Forandringer i den almindelige Gudstjeneste paa Søn- og Helligdage 29-01-1897
30 Bekendtgørelse angaaende Forandring i Ritualet for Daab og Nadvere m.v. 09-02-1895
13 Bekjendtgjørelse om Autorisering af en ny Række Prædiketexter. 02-02-1885
12000 Bekjendtgørelse ang. Anerkjendelse af de til den Biskoppelig Methodistiske Kirke her i Landet hørende Trossamfund 02-11-1865
12000 Bekjendtgørelse ang. Adgang for Præster til at erholde Tilladelse til at prædike over andre end de befalede Søn- og Helligdagstexter. 18-05-1854< 1|2