NrTitelUnderskriftdato
10042 Cirkulære om Studievalg Danmark 03-12-2018
9698 Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav) 28-08-2018
9683 Cirkulære om organisationsaftale for hovmestre og kokke på Skoleskibet DANMARK 14-08-2018
9680 Cirkulære om organisationsaftale for befarne og ubefarne skibsassistenter på skoleskibet DANMARK (Metal Maritime) 14-08-2018
9681 Cirkulære om organisationsaftale for befarne og ubefarne skibsassistenter på Skoleskibet DANMARK (3F Sømændene i Danmark) 10-08-2018
9682 Cirkulære om organisationsaftale for biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere 09-08-2018
10249 Cirkulære om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse 15-12-2017
10247 Cirkulære om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 15-12-2017
10246 Cirkulære om Styrelsen for Forskning og Uddannelse 15-12-2017
10245 Cirkulære om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 15-12-2017
10109 Cirkulære om Studenterrådgivningen 14-11-2017
9042 Cirkulære om ophævelse af vejledning om statens voksenuddannelsesstøtte 21-01-2014
9635 Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 09-10-2013
9419 Cirkulære om ophævelse af vejledning om tillæg til uddannelsessøgende i videregående uddannelse med varig funktionsnedsættelse (handicaptillæg) 21-08-2013
9330 Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter 29-12-2012
65 Cirkulære om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser 03-09-2012
64 Cirkulære om Dansk Dekommissionering 03-09-2012
9304 Cirkulære om organisationsaftale for visse lærere ved designskoler 04-06-2012
9774 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (CTT) ved Professionshøjskolen UCC 01-11-2011
9834 Cirkulære om vederlag til medlemmer af Undervisningsministeriets opgavekommissioner for læreruddannelsen 04-04-2005
9041 Cirkulære om vederlag til medlemmer af lektorbedømmelsesudvalg nedsat i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 20-12-2004
9040 Cirkulære om vederlag til medlemmer af lektorbedømmelsesudvalg nedsat i henhold til visse regler om lektorbedømmelse ved sociale højskoler og en række seminarier m.v. 20-12-2004
9612 Forretningsorden for Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser 10-10-2002
16074 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af stipendier og vikarhjælp under videregående biblioteksfaglig uddannelse og deltagelse i kurser på Danmarks Biblioteksskole 17-02-1994
22033 Cirkulære om ophævelse af cirkulære af 17. oktober 1988 om tjenestetid ved Den Frie Lærerskole (* 1) (Den Frie Lærerskole, Ollerup) 30-11-1992
22023 Cirkulære om ophævelse af regler vedr. tjenestetid mv. med virkning fra 31. juli 1992 (Børnehave- og fritidspædagogseminarier. De socialpædagogiske seminarier) 28-07-1992
22020 Cirkulære om ophævelse af regler vedr. tjenestetid mv. med virkning fra 31. juli 1992 (Til alle håndarbejdsseminarier) 16-07-1992
10002 Cirkulære om ansættelse, aflønning m.v. af kvotalonnede timelærere ved maskinmesterskoler (* 1) 12-05-1992
210 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om uddannelsesinstitutionernes opgaver ved tildeling af Statens uddannelsesstøtte 16-12-1991
181 Cirkulære om ophævelse af cirkulære af 12. juli 1979 om høringspligt ved statsinstitutioners anskaffelse af videnskabeligt apparatur 21-10-1991
16057 Vejledning om administrationen af depositumordningen ved uddannelser indenfor den koordinerede tilmelding (Arkitektskolerne og Biblioteksskolen) 10-04-1989
45 Cirkulære om administrationen af depositumordningen ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser (Til samtlige uddannelsesinstitutioner og amtskommuner) 06-04-1989
97 Cirkulære om prøveansættelse og fastsættelse af lønanciennitet for lærere ved navigationsskolerne og statens søfartsskoler 23-03-1977
169 Cirkulære om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed (Til de højere uddannelsesinstitutioner) 16-07-1973