1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
9982 Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. 26-09-2016
9885 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017 08-09-2016
9857 Vejledning om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere 31-08-2016
9405 Vejledning om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger 10-05-2016
9248 Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om naturalisation) 16-03-2016
9069 Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. 05-02-2016
9030 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på boligområdet 25-01-2016
9010 Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme 12-01-2016
11085 Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 26-11-2015
10936 Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme 21-10-2015
10873 Cirkulæreskrivelse om naturalisation 13-10-2015
10539 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2016 17-09-2015
9350 Vejledning om kondemnering 18-05-2015
9186 Vejledning om Sommerhuse på fremmed grund
Vejledning og tjekliste
06-04-2015
9835 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet 30-10-2014
9688 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2015 16-09-2014
9647 Vejledning om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger m.v. 27-08-2014
9458 Vejledning om aftalt grøn byfornyelse 26-06-2014
9128 Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 20-03-2014
9101 Vejledning om kommunernes tilsyns- og handlepligt efter byfornyelsesloven ved PCB i boliger i opholdsrum 28-02-2014
9032 Vejledning om Pulje til Landsbyfornyelse 23-01-2014
9440 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2014 27-08-2013
9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri 11-04-2013
69 Vejledning om startboliger for unge 10-09-2012
68 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2013 07-09-2012
9396 Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer 08-08-2012
102 Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser for 2011 efter lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om byfornyelse 15-12-2010
71 Cirkulære om udstedelse af visum ved grænsen til Danmark
(Til politiet)
10-08-2010
70 Cirkulære om udstedelse af visum ved grænsen til visumpligtige sømænd i transit
(Til politiet)
10-08-2010
9302 Vejledning om styring af den almene boligsektor 22-06-2010
26 Vejledning om samlet udbud 27-03-2009
80 Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser for 2009 efter lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om byfornyelse 12-12-2008
56 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. 21-10-2008
46 Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp 05-08-2008
47 Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum 27-06-2008
31 Cirkulære om behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen eller EU/EØS-bekendtgørelsen 07-06-2007
9393 Udlændinge med pligt efter integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til at indgå en integrationskontrakt overgangsordningen - hvordan afgrænses persongruppen 01-01-2007
112 Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser for 2007 efter lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om byfornyelse 15-12-2006
105 Cirkulære om politiets udrejsekontrol i opholdssager
(Til Rigspolitichefen og samtlige politidirektører)
11-12-2006
72 Vejledning om salg af almene familieboliger 03-10-2006
21 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om sagsbehandlingstiden for afgørelser i henhold til udlændingelovens §§ 48 a, stk. 1, eller 48 b 17-03-2006
11 Vejledning om kombineret udlejning i alment byggeri og ændrede regler om kommunal anvisningsret til private udlejningsboliger 07-02-2006
103 Vejledning om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger 16-09-2003
71 Vejledning om støttede private ungdomsboliger 22-05-2003
12432 Vejledning om fleksible udlejningsregler 08-02-2001
192 Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2001 af satser for beløb der udbetales i medfør af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne 20-12-2000
179 Cirkulære om regulering af beløb i henhold til repatrieringsloven og Kosovonødloven 12-12-2000
178 Vejledning om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) 12-12-2000
127 Vejledning om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 04-07-2000
181 Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om byfornyelse samt beløb og beløbsgrænser fastsat i medfør af lov om byfornyelse for 2000 07-12-1999 1|2 >