1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
10185 Cirkulære om rutenummerering af vejnettet 17-11-2016
9611 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om delegation af beføjelse i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed og om Bygningsstyrelsens opgaver 21-06-2016
9106 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse nr. 11930 af 3. maj 2001 vedrørende administration af parkeringskontrollen 24-02-2016
9017 Vejledning i lov om offentlige veje Samlet vejledning 13-01-2016
11032 Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 18-11-2015
9189 Vejledning til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v. 31-03-2015
9163 Cirkulære om kørekort (Til politiet og kommunerne) 25-03-2015
9027 Cirkulære om udrykningskørsel med kriminalforsorgens motorkøretøjer 19-01-2015
9779 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 27. april 1957 om beskikkelse af polititjenestemænd til førerprøver m.v.
(Til samtlige politikredse)
15-10-2014
9275 Cirkulæreskrivelse om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt 06-05-2014
9667 Bestemmelser om ændring af BL 9-15, 3. udgave af 12. marts 2011, Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) (BL 9-15 A)
(Udgave 1, 20. november 2013)
20-11-2013
9605 Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 06-11-2013
9188 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri 06-02-2013
74 Cirkulære om politiets fjernelse og afhændelse af køretøjer 25-10-2012
10038 Instruks om de kongelig bygningsinspektørers virksomhed som statens konsulenter i kirkesager 21-11-2011
9458 Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts 28-09-2011
21 Cirkulære om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed 30-03-2010
7 Cirkulære om salg af statens faste ejendomme 25-01-2010
120 Cirkulære om standardkontroldirektivet
(Til politiet)
11-12-2009
112 Cirkulæreskrivelse om sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr til børn og antallet af passagerer, der lovligt kan befordres 07-12-2009
9886 Cirkulære om vedligeholdstilsyn af statens bygninger 11-12-2008
75 Cirkulæreskrivelse om syn ved vejsiden (”§ 77-syn”) af tunge køretøjer med henblik på undersøgelse for fejl og mangler.
(Til politiet)
04-12-2008
73 Vejledning for bygherre
Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed
02-12-2008
31 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af vejledning om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel
(Til politi og anklagemyndighed)
17-06-2008
34 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om region- og lokalplanlægning for Christiania
(Til Københavns Kommune)
17-04-2008
17 Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer, cirkulæreskrivelser og vejledninger under statsbyggeloven 28-03-2008
3 Cirkulæreskrivelse om godtgørelse for præmiestigning på arbejdsskadeforsikring som følge af ændring i lov om arbejdsskadesikring 21-01-2008
9294 Indførelse af ensartet praksis ved administrativ inddragelse af førerretten i forbindelse med beslutning om sigtelse for spirituskørsel efter kørekortbekendtgørelsens § 74, stk. 1, nr. 1 30-03-2007
9988 Cirkulæreskrivelse om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet
Til politi og anklagemyndighed
31-10-2006
9819 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser
(Erhvervs- og Byggestyrelsen, august 2006)
09-10-2006
9349 Vejledning i styrket byggesagsbehandling
(Erhvervs- og Byggestyrelsen, 22. december 2005)
19-06-2006
57 Cirkulære om optagelse af rapport i færdselsuheldssager og om indberetning af færdselsuheldsdata 11-07-2005
29 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om vedligehold af rabatter, skråninger, grøfter mv. langs offentlige veje
(Til samtlige vejbestyrelser og vejmyndigheder)
02-04-2004
9099 Cirkulæreskrivelse om fravigelse fra AB 92, ABT 93 og ABR 89 ved indgåelse af partneringaftaler. 03-03-2004
9067 Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v. 17-02-2004
9833 Cirkulære om gennemførelse af statslige byggearbejder 15-12-2003
9091 Cirkulæreskrivelse om syn ved vejsiden ("§77-syn") af tunge køretøjer med henblik på undersøgelse for fejl og mangler 07-03-2002
163 Vejledning om udlægning af telekabler og visse rørledninger på søterritoriet 17-09-2001
11881 Cirkulæreskrivelse om Schengen-samarbejdets betydning for registreringsbekendtgørelsens regler om løse prøveskilte, transittilladelser samt feriekørsel på danske grænsenummerplader 22-03-2001
11944 Tillægsskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 8.2.1995 om udskydelse af udbud mv. af statslige og statsstøttede bygge- og anlægsarbejder. 13-01-2001
10 Cirkulæreskrivelse om godtgørelse for statsligt pålæg om forhøjelse af dieselafgiften og nedsættelse af udligningsafgiften 11-01-2001
11282 Vejledning om bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 23-05-2000
64 Cirkulæreskrivelse om godtgørelse for statsligt pålæg om forhøjelse af afgift på dieselolie til motorbrændstof og nedsættelse af udligningsafgift 14-03-2000
152 Cirkulære om vejbelysning 12-10-1999
127 Cirkulæreskrivelse om godtgørelse for statslige pålæg om afgift på dieselolie til motorbrændstof og registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. 16-08-1999
60413 Cirkulæreskrivelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen og kørekortcirkulæret 02-07-1999
10718 Orientering om nye regler for kørsel med udenlandske firmabiler mv. her i landet for personer med bopæl i Danmark 29-06-1999
71 Vejledning om forsøg efter lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri 01-06-1999
9645 Cirkulæreskrivelse om kørekortbekendtgørelsens regler om synskravene 03-05-1999
9338 Cirkulæreskrivelse om ny slæbningsbekendtgørelse 24-03-1999 1|2|3|4|5|6 >