NrTitelUnderskriftdato
356 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi 04-04-2019
64 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning 21-01-2019
62 Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) 17-01-2019
1521 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 18-12-2018
1189 Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet 21-09-2018
1127 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning 05-09-2018
997 Bekendtgørelse af lov om Energinet 27-06-2018
690 Lov om Forsyningstilsynet 08-06-2018
769 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen 07-06-2018
206 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere 15-03-2018
746 Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 15-06-2017
380 Lov om stedbestemt information 26-04-2017
136 Adresseloven 01-02-2017
94 Bekendtgørelse af lov om statstilskud til elintensive virksomheder 26-01-2017
1605 Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter 14-12-2016
1100 Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser 10-08-2016
261 Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg 16-03-2016
260 Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 16-03-2016
736 Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer 01-06-2015
716 Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger 25-06-2014
128 Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 07-02-2014
1209 Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m. 07-10-2013
680 Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed 17-06-2013
1095 Lov om CO2-kvoter 28-11-2012
424 Bekendtgørelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug 08-05-2012
354 Olieberedskabslov 24-04-2012
633 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 07-06-2010
469 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 12-06-2009
536 Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 06-06-2007
664 Bekendtgørelse af lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v. 10-07-2003
84 Bekendtgørelse af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder 03-02-2000
1024 Lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet 23-12-1998
129 Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser (* 1) 25-02-1998
407 Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger 14-06-1995
420 Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme (* 1) 01-06-1994
1050 Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger 23-12-1992
5 Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme 03-01-1992
4 Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet (* 1) (CO2-PAKKEN) 03-01-1992
3 Lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler (* 1) (CO2-PAKKEN) 03-01-1992
210 Lov om ophævelse af lov om stempelafgift af topografiske kort 10-04-1991
263 Bekendtgørelse af lov om energipolitiske foranstaltninger 27-04-1989
88 Bekendtgørelse af Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger 26-02-1986
165 Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter 07-05-1975