1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
617 Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 03-06-2019
488 Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming 29-04-2019
455 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2019 24-04-2019
385 Bekendtgørelse om skelforretninger 09-04-2019
215 Bekendtgørelse om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser 06-03-2019
192 Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets kontaktudvalg 28-02-2019
188 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 8 i lov om Forsyningstilsynet 28-02-2019
180 Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen 26-02-2019
179 Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse 26-02-2019
149 Bekendtgørelse om faste ejendommes beliggenhedsadresse 19-02-2019
148 Bekendtgørelse om matrikulære arbejder 19-02-2019
146 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen 17-02-2019
144 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.) 17-02-2019
100 Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten 29-01-2019
75 Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget 25-01-2019
1792 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 27-12-2018
1753 Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 27-12-2018
1608 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi 18-12-2018
1743 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre 17-12-2018
1679 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre 17-12-2018
1601 Bekendtgørelse om stamdataregistret for elproducerende anlæg m.v. 17-12-2018
1500 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Søfartsstyrelsen 13-12-2018
1469 Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 10-12-2018
1412 Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v. 03-12-2018
1405 Bekendtgørelse om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk 30-11-2018
1447 Bekendtgørelse om udstykningskontrollen 29-11-2018
1385 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om naturgasforsyning 29-11-2018
1384 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning 29-11-2018
1383 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning 29-11-2018
1309 Bekendtgørelse om nedsættelse af pristillæg til biogas til elproduktion og opgradering 21-11-2018
1147 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 16, stk. 2, i adresseloven 18-09-2018
1136 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet 14-09-2018
1128 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 07-09-2018
1124 Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger 04-09-2018
1088 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018 28-08-2018
969 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 27-06-2018
933 Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet 27-06-2018
864 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller 25-06-2018
661 Bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. 01-06-2018
609 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet 30-05-2018
580 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.) 30-05-2018
573 Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer 29-05-2018
424 Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren 25-04-2018
331 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse til at afholde prøver samt udstede og tilbagekalde certifikater og kaldesignaler 25-04-2018
271 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 13-04-2018
263 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 10-04-2018
261 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i adresseloven 10-04-2018
249 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme 26-03-2018
167 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018
166 Bekendtgørelse om ophævelse af tilskudsordningen til elektricitet produceret i industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018 1|2|3|4|5|6|7 >