1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
1185 Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 26-09-2018
1147 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 16, stk. 2, i adresseloven 18-09-2018
1136 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet 14-09-2018
1137 Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse 13-09-2018
1128 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 07-09-2018
1124 Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger 04-09-2018
1088 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018 28-08-2018
938 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber 28-06-2018
969 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 27-06-2018
933 Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet 27-06-2018
932 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land 27-06-2018
902 Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 26-06-2018
920 Bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømssystemer 25-06-2018
864 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller 25-06-2018
761 Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter 07-06-2018
661 Bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. 01-06-2018
648 Bekendtgørelse om radiogrænseflader 31-05-2018
647 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 31-05-2018
639 Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere 30-05-2018
609 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet 30-05-2018
597 Bekendtgørelse om matrikulære arbejder 30-05-2018
580 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.) 30-05-2018
619 Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 29-05-2018
587 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 29-05-2018
586 Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 29-05-2018
573 Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer 29-05-2018
425 Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 01-05-2018
424 Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren 25-04-2018
331 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse til at afholde prøver samt udstede og tilbagekalde certifikater og kaldesignaler 25-04-2018
322 Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre 25-04-2018
294 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen 23-04-2018
271 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 13-04-2018
263 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 10-04-2018
261 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i adresseloven 10-04-2018
249 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme 26-03-2018
167 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018
166 Bekendtgørelse om ophævelse af tilskudsordningen til elektricitet produceret i industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018
165 Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til registret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) 02-03-2018
78 Bekendtgørelse om betaling for transport af råolie og kondensat 26-01-2018
1730 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller 26-12-2017
1729 Bekendtgørelse om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v. 26-12-2017
1715 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning 26-12-2017
1714 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning 26-12-2017
1624 Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m 18-12-2017
1623 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om visse vindmøller, der nettilsluttes fra den 1. september 2010 18-12-2017
1595 Bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag 18-12-2017
1620 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning 15-12-2017
1619 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om fremme af vedvarende energi 15-12-2017
1520 Bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen 15-12-2017
1513 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen 15-12-2017 1|2|3|4|5|6|7 >