1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
1027 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 10-07-2018
938 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber 28-06-2018
969 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 27-06-2018
933 Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet 27-06-2018
932 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land 27-06-2018
902 Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 26-06-2018
921 Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 25-06-2018
920 Bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømssystemer 25-06-2018
864 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller 25-06-2018
824 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018 21-06-2018
761 Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter 07-06-2018
661 Bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. 01-06-2018
648 Bekendtgørelse om radiogrænseflader 31-05-2018
647 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 31-05-2018
639 Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere 30-05-2018
609 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet 30-05-2018
597 Bekendtgørelse om matrikulære arbejder 30-05-2018
580 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.) 30-05-2018
619 Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 29-05-2018
587 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 29-05-2018
586 Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 29-05-2018
573 Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer 29-05-2018
425 Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 01-05-2018
424 Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren 25-04-2018
331 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse til at afholde prøver samt udstede og tilbagekalde certifikater og kaldesignaler 25-04-2018
322 Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre 25-04-2018
294 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen 23-04-2018
271 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 13-04-2018
263 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 10-04-2018
261 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i adresseloven 10-04-2018
249 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme 26-03-2018
167 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018
166 Bekendtgørelse om ophævelse af tilskudsordningen til elektricitet produceret i industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018
165 Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til registret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) 02-03-2018
78 Bekendtgørelse om betaling for transport af råolie og kondensat 26-01-2018
1730 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller 26-12-2017
1729 Bekendtgørelse om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v. 26-12-2017
1715 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning 26-12-2017
1714 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning 26-12-2017
1624 Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m 18-12-2017
1623 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om visse vindmøller, der nettilsluttes fra den 1. september 2010 18-12-2017
1595 Bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag 18-12-2017
1620 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning 15-12-2017
1619 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om fremme af vedvarende energi 15-12-2017
1520 Bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen 15-12-2017
1513 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen 15-12-2017
1512 Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser 15-12-2017
1501 Bekendtgørelse om betaling for Ankenævnet på Energiområdet 15-12-2017
1454 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg) 13-12-2017
1456 Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. 11-12-2017 1|2|3|4|5|6|7 >