1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
1123 Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger 06-10-2017
1107 Bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker 29-09-2017
1090 Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser 25-09-2017
1044 Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. 07-09-2017
1027 Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 29-08-2017
975 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme 10-08-2017
967 Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv 07-07-2017
941 Bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital 04-07-2017
897 Bekendtgørelse om finansiering af Danmarks Adresseregister og bemyndigelse til Kombit A/S 29-06-2017
896 Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 29-06-2017
840 Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 28-06-2017
849 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 27-06-2017
817 Bekendtgørelse om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg 21-06-2017
816 Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft 21-06-2017
748 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning 09-06-2017
644 Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer 02-06-2017
592 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betalingstelefoner 31-05-2017
572 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 058 for terminaler i den faste satellittjeneste, herunder VSAT, SNG og ESOMPs 30-05-2017
571 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 30-05-2017
531 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 24-05-2017
515 Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 23-05-2017
446 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 09-05-2017
434 Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore 02-05-2017
393 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 26-04-2017
370 Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven 18-04-2017
291 Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2017 26-03-2017
82 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3 og 6, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 24-01-2017
1706 Bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 23-12-2016
1619 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter 15-12-2016
1618 Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder 15-12-2016
1592 Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af egne energiressourcer 15-12-2016
1442 Bekendtgørelse om forretningsorden for Ekspertrådet for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer 01-12-2016
1441 Bekendtgørelse om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer 01-12-2016
1431 Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 01-12-2016
1430 Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 01-12-2016
1425 Bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 m.v. 30-11-2016
1401 Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor 29-11-2016
1384 Bekendtgørelse om certificering af transmissionsselskaber, som kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU 28-11-2016
1421 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 13, i lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love 25-11-2016
1395 Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. 25-11-2016
1377 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 062 for radioanlæg til intelligente transport systemer (ITS) i frekvensbåndet 63-64 GHz 25-11-2016
1376 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 061 for radioanlæg til intelligente transport systemer (ITS) i frekvensbåndet 5855-5925 MHz 25-11-2016
1374 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 047 for private digitale landmobile UHF radioanlæg 25-11-2016
1373 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg, inkl. DSC-anlæg 25-11-2016
1372 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd 25-11-2016
1371 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 030 for radioanlæg til Transport and Traffic Telematics (TTT) 25-11-2016
1370 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) 25-11-2016
1369 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg 25-11-2016
1368 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 074 for radioanlæg for brug i rotorfly til detektering af forhindringer i frekvensbåndet 76-77 GHz 25-11-2016
1367 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 071 for radiokædeanlæg 25-11-2016 1|2|3|4|5|6|7|8 >