1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
1792 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 27-12-2018
1753 Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 27-12-2018
1608 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi 18-12-2018
1743 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre 17-12-2018
1679 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre 17-12-2018
1601 Bekendtgørelse om stamdataregistret for elproducerende anlæg m.v. 17-12-2018
1500 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Søfartsstyrelsen 13-12-2018
1495 Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre 10-12-2018
1469 Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 10-12-2018
1412 Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v. 03-12-2018
1405 Bekendtgørelse om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk 30-11-2018
1447 Bekendtgørelse om udstykningskontrollen 29-11-2018
1385 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om naturgasforsyning 29-11-2018
1384 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning 29-11-2018
1383 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning 29-11-2018
1382 Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 29-11-2018
1353 Bekendtgørelse om radiogrænseflader 27-11-2018
1352 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 27-11-2018
1335 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 27-11-2018
1334 Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 27-11-2018
1309 Bekendtgørelse om nedsættelse af pristillæg til biogas til elproduktion og opgradering 21-11-2018
1185 Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 26-09-2018
1147 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 16, stk. 2, i adresseloven 18-09-2018
1136 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet 14-09-2018
1137 Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse 13-09-2018
1128 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 07-09-2018
1124 Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger 04-09-2018
1088 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018 28-08-2018
938 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber 28-06-2018
969 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 27-06-2018
933 Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet 27-06-2018
920 Bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømssystemer 25-06-2018
864 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller 25-06-2018
761 Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter 07-06-2018
661 Bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. 01-06-2018
639 Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere 30-05-2018
609 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet 30-05-2018
597 Bekendtgørelse om matrikulære arbejder 30-05-2018
580 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.) 30-05-2018
619 Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 29-05-2018
573 Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer 29-05-2018
425 Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 01-05-2018
424 Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren 25-04-2018
331 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse til at afholde prøver samt udstede og tilbagekalde certifikater og kaldesignaler 25-04-2018
294 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen 23-04-2018
271 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 13-04-2018
263 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 10-04-2018
261 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i adresseloven 10-04-2018
249 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme 26-03-2018
167 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018 1|2|3|4|5|6|7 >