1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
393 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 26-04-2017
370 Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven 18-04-2017
291 Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2017 26-03-2017
82 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3 og 6, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 24-01-2017
1706 Bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 23-12-2016
1619 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter 15-12-2016
1618 Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder 15-12-2016
1592 Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af egne energiressourcer 15-12-2016
1442 Bekendtgørelse om forretningsorden for Ekspertrådet for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer 01-12-2016
1441 Bekendtgørelse om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer 01-12-2016
1431 Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 01-12-2016
1430 Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 01-12-2016
1425 Bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 m.v. 30-11-2016
1401 Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor 29-11-2016
1384 Bekendtgørelse om certificering af transmissionsselskaber, som kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU 28-11-2016
1421 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 13, i lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love 25-11-2016
1395 Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. 25-11-2016
1380 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 25-11-2016
1377 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 062 for radioanlæg til intelligente transport systemer (ITS) i frekvensbåndet 63-64 GHz 25-11-2016
1376 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 061 for radioanlæg til intelligente transport systemer (ITS) i frekvensbåndet 5855-5925 MHz 25-11-2016
1375 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 058 for satellitterminaler for stationære VSAT, ESOMPs og SNG satellittjenester 25-11-2016
1374 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 047 for private digitale landmobile UHF radioanlæg 25-11-2016
1373 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg, inkl. DSC-anlæg 25-11-2016
1372 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd 25-11-2016
1371 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 030 for radioanlæg til Transport and Traffic Telematics (TTT) 25-11-2016
1370 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) 25-11-2016
1369 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg 25-11-2016
1368 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 074 for radioanlæg for brug i rotorfly til detektering af forhindringer i frekvensbåndet 76-77 GHz 25-11-2016
1367 Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 071 for radiokædeanlæg 25-11-2016
1366 Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 25-11-2016
1365 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 25-11-2016
1364 Bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber 25-11-2016
1392 Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 22-11-2016
1391 Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger 22-11-2016
1341 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 22, 24, 26 og 27 i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.) 22-11-2016
1329 Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre 16-11-2016
1279 Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk 25-10-2016
1235 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget) 10-10-2016
1232 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg 10-10-2016
1227 Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget) 03-10-2016
1121 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, 4 og 5, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte til husstandsvindmøller) 24-08-2016
999 Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet 29-06-2016
830 Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 27-06-2016
816 Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk 27-06-2016
904 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 24-06-2016
825 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 24-06-2016
807 Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper 23-06-2016
806 Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger 23-06-2016
769 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om justering af godtgørelse til visse vindmøller (Balancegodtgørelse) 23-06-2016
768 Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber 23-06-2016 1|2|3|4|5|6|7 >