NrTitelUnderskriftdato
9484 Cirkulære om registeret over faste ejendommes ejere (ejerfortegnelsen) (Til samtlige kommunalbestyrelser) 04-06-2019
9214 Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning 07-03-2017
9066 Håndbog om tilladelsesprocesserne for projekter af fælles interesse for den transeuropæiske energiinfrastruktur 30-01-2017
9038 Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed 26-01-2017
9703 Vejledning om højhastighedsforberedelse af byggeriet 01-07-2016
9700 Vejledning om fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur og adgang til bygningsintern fysisk infrastruktur 01-07-2016
9117 Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 22-12-2014
9289 Vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger 04-05-2014
9083 Vejledning om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg 26-02-2013
9664 Vejledning om bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning (undtagelsesbekendtgørelsen) 02-12-2010
64 Vejledning om udstykningskravet 07-07-2010
9297 Vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning 01-06-2009
63 Vejledning om RTK-tjenester
(Norm for RTK-tjenester)
11-11-2008
9892 Vejledning om matrikelkortet og dets ajourføring 26-08-2008
2 Vejledning om højdesystemet 10-01-2005
61 Vejledning om skelforretninger 12-06-2003
133 Vejledning om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. 04-12-2002
46 Vejledning om matrikulære arbejder 18-04-2001
9526 Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg 01-01-2001
35 Cirkulære om forretningsorden for Service 900-Nævnet 04-03-1993
60218 Cirkulæreskrivelse om energibesparende foranstaltninger i statens bygninger m.v. Fordeling af rådighedsbeløb for 1989 03-04-1989
138 Cirkulæreskrivelse om overførsel af sagsområder fra Matrikeldirektoratet til Boligministeriet 15-09-1987
5035 Cirkulæreskrivelse vedrørende Bekendtgørelse om kontrol og vedligeholdelse af større olie og gasfyrede varmeanlæg m.v. samt fjernvarmeforsynede varmeanlæg i større ejendomme 19-12-1986
5050 Cirkulæreskrivelse vedrørende indberetning om investeringsbehov for energibesparelser i offentlige bygninger 04-10-1985
5040 Cirkulæreskrivelse vedrørende lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger (lovbekendtgørelse nr. 342 af 20. juni 1984) 06-06-1985
5015 Cirkulæreskrivelse om tilslutning af statslige bygninger til kollektive varmeforsyningssystemer 28-06-1984
5015 Cirkulæreskrivelse fra Gas- og Varmeprisudvalget om vejledende retningslinier for forsyningsvirksomheders restanceinddrivelse 05-05-1982
5010 Cirkulæreskrivelse vedrørende kommunalbestyrelsens adgang til at yde lån og garanti for lån i henhold til §§ 17 og 18 i lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger (lov nr. 301 af 10. juni 1981) 12-02-1982
5005 Cirkulæreskrivelse vedrørende bekendtgørelse om kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyringsanlæg (bekendtgørelse nr. 99 af 27. februar 1981), samt instruks for skorstensfejer vedrørende kontrolmåling af mindre oliefyringsanlæg (instruks af 27. februar 1981). 30-03-1981
18 Vejledning i ansøgning om tilladelse til at foretage udforskning af naturforekomster på søterritoriet og på kontinentalsoklen 31-01-1979
9000 Cirkulære til Landinspektørerne vedrørende Statens Ejendomsret til Arealer i Nissum Fjord m. m. 29-05-1947