NrTitelUnderskriftdato
1124 Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret 23-08-2016
1821 Bekendtgørelse af adoptionsloven 23-12-2015
1820 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven 23-12-2015
1819 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag 23-12-2015
1818 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 23-12-2015
1817 Bekendtgørelse af børneloven 23-12-2015
1816 Bekendtgørelse af navneloven 23-12-2015
1815 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse 23-12-2015
1055 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen 08-09-2015
614 Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder 06-05-2015
368 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 10-04-2014
927 Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap 03-07-2013
269 Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 19-03-2013
1226 Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 18-12-2012
438 Bekendtgørelse af lov om etnisk ligebehandling 16-05-2012
797 Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering 27-06-2011
592 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter 14-06-2011
454 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011 18-05-2011
1389 Bekendtgørelse af lov om øen Saltholms stilling i kommunal henseende og om ordningen af forholdet mellem øens ejere indbyrdes 01-11-2010
375 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) 06-04-2010
478 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 17-06-2008
477 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 17-06-2008
500 Lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007 07-06-2006
498 Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft 07-06-2006
497 Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet 07-06-2006
493 Lov om ophævelse af lov om amtskommunal indkomstskat og ophævelse af lov om regulering af statstilskud til amtskommuner ved ændringer i den amtskommunale udskrivningsprocent 07-06-2006
492 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (opfølgning på aftale om den kommunale økonomi for 2006) 07-06-2006
490 Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre 07-06-2006
484 Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse 07-06-2006
383 Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark 03-05-2006
382 Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder 03-05-2006
549 Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet 24-06-2005
542 Lov om regional statsforvaltning 24-06-2005
540 Lov om revision af den kommunale inddeling 24-06-2005
539 Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen 24-06-2005
537 Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 24-06-2005
144 Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner 25-03-2002
599 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik 22-06-2000
255 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland 28-04-1999
76 Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks 03-02-1999
406 Lov om ophævelse af lov om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København og lov vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune og om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Ophævelse af brandbidrag) 10-06-1997
223 Lov om afregning af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994 og om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Udsættelse af afregningen af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994) 27-03-1996
458 Lov om folketingsvalg på Færøerne 30-06-1993
191 Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd 29-03-1989
158 Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav 06-05-1980
105 Lov om pensioner efter tidligere valglove. 20-03-1970
279 Lov vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Ægteskab, Adoption og Værgemaal.(* 1) 11-11-1931