1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
1225 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 25-10-2018
1122 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 03-09-2018
1121 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 03-09-2018
1020 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 06-07-2018
1000 Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 02-07-2018
999 Bekendtgørelse af lov om fødevarer 02-07-2018
998 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr 02-07-2018
996 Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 25-06-2018
694 Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse 08-06-2018
693 Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse 08-06-2018
270 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning 12-04-2018
231 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) 22-03-2018
118 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. 22-02-2018
43 Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser 23-01-2018
20 Bekendtgørelse af dyreværnsloven 11-01-2018
1534 Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland 19-12-2017
1373 Bekendtgørelse af lov om hunde 30-11-2017
1085 Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 22-09-2017
1033 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet 04-09-2017
980 Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 16-08-2017
958 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder 10-07-2017
766 Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden 19-06-2017
764 Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) 19-06-2017
304 Bekendtgørelse af lov om hold af heste 30-03-2017
282 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 27-03-2017
277 Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) 27-03-2017
224 Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 06-03-2017
127 Bekendtgørelse af lov om vandløb 26-01-2017
126 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning 26-01-2017
124 Bekendtgørelse af lov om råstoffer 26-01-2017
123 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken 26-01-2017
122 Bekendtgørelse af lov om skove 26-01-2017
120 Bekendtgørelse af lov om nationalparker 26-01-2017
119 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 26-01-2017
117 Bekendtgørelse af lov om havstrategi 26-01-2017
115 Bekendtgørelse af lov om kemikalier 26-01-2017
101 Bekendtgørelse af lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 26-01-2017
100 Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget 26-01-2017
78 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse 19-01-2017
58 Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg 11-01-2017
57 Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner 11-01-2017
56 Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin 11-01-2017
54 Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger 11-01-2017
53 Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener 11-01-2017
51 Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin 11-01-2017
49 Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 11-01-2017
48 Bekendtgørelse af lov om dyrlæger 11-01-2017
35 Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren 04-01-2017
34 Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. 04-01-2017
32 Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank 04-01-2017 1|2|3 >