1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
613 Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. 28-05-2019
540 Bekendtgørelse om planter 02-05-2019
539 Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. 02-05-2019
538 Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål 02-05-2019
526 Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. 02-05-2019
524 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 01-05-2019
523 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 01-05-2019
471 Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 26-04-2019
470 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 26-04-2019
456 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne 24-04-2019
449 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 11-04-2019
448 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster 11-04-2019
406 Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 09-04-2019
386 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 09-04-2019
362 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Brenderup i Middelfart kommune 05-04-2019
354 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 02-04-2019
344 Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 02-04-2019
357 Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 29-03-2019
341 Bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje som en del af LIFE16 IPE, Landmanden som Naturforvalter 29-03-2019
266 Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES) 21-03-2019
262 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Terndrup i Rebild Kommune 21-03-2019
249 Bekendtgørelse om kvælstofprognosen for planperioden 2018/2019 19-03-2019
228 Bekendtgørelse om Nærå-Agernæs Vildtreservat 12-03-2019
224 Bekendtgørelse om affald 08-03-2019
213 Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer 05-03-2019
184 Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 26-02-2019
135 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 07-02-2019
134 Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 06-02-2019
121 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 04-02-2019
102 Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 29-01-2019
101 Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 29-01-2019
117 Bekendtgørelse om miljøtilsyn 28-01-2019
95 Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen 28-01-2019
76 Bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider samt til betaling af gebyr for disse godkendelser 25-01-2019
116 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 23-01-2019
74 Bekendtgørelse om forhøjet godtgørelse for udtjente ældre dieselbiler i forbindelse med ophugning og skrotning af bilen 23-01-2019
73 Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse 22-01-2019
60 Bekendtgørelse om erstatningsskov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer m.v. 21-01-2019
39 Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 11-01-2019
38 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål 11-01-2019
1760 Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 27-12-2018
1758 Bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation for skærpede fosforlofter 27-12-2018
1688 Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage påbudt veterinærfaglig rådgivning med henblik på bekæmpelse af Salmonella Dublin på kvægejendomme 18-12-2018
1687 Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 18-12-2018
1686 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 18-12-2018
1650 Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme 18-12-2018
1649 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger 18-12-2018
1648 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger 18-12-2018
1647 Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 18-12-2018
1646 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 18-12-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>