1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1439 Bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 06-12-2017
1428 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 05-12-2017
1413 Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil 04-12-2017
1412 Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 04-12-2017
1411 Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler 04-12-2017
1393 Bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til fødevareloven 04-12-2017
1369 Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning 01-12-2017
1368 Bekendtgørelse om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer levende svin 01-12-2017
1367 Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 01-12-2017
1366 Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr 01-12-2017
1380 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 30-11-2017
1363 Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 30-11-2017
1362 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 30-11-2017
1361 Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 30-11-2017
1332 Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg 30-11-2017
1331 Bekendtgørelse om BVD hos kvæg 30-11-2017
1355 Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 29-11-2017
1354 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne 29-11-2017
1353 Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 29-11-2017
1352 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 29-11-2017
1351 Bekendtgørelse om sædekorn 29-11-2017
1350 Bekendtgørelse om markfrø 29-11-2017
1349 Bekendtgørelse om planteskadegørere 29-11-2017
1348 Bekendtgørelse om salg af træ af platan 29-11-2017
1347 Bekendtgørelse om planter 29-11-2017
1326 Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 29-11-2017
1324 Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr 29-11-2017
1282 Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 29-11-2017
1281 Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 29-11-2017
1280 Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 29-11-2017
1273 Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser 27-11-2017
1261 Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 27-11-2017
1260 Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt 27-11-2017
1239 Bekendtgørelse om kosttilskud 27-11-2017
1236 Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 24-11-2017
1228 Bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer 23-11-2017
1221 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum 22-11-2017
1433 Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 21-11-2017
1271 Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 21-11-2017
1211 Bekendtgørelse om produktionsafgifter på æg og ved slagtning og eksport af fjerkræ 20-11-2017
1192 Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling 08-11-2017
1190 Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin 07-11-2017
1186 Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle 06-11-2017
1185 Bekendtgørelse om kommissorium for ATP-udvalget - arbejdsopgaver, kompetencer og forpligtelser 03-11-2017
1147 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 24-10-2017
1146 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 24-10-2017
1142 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægstalde, svinestalde og gartnerier 20-10-2017
1141 Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren 20-10-2017
1120 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 05-10-2017
1119 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 05-10-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>