1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
492 Bekendtgørelse om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme 17-05-2018
491 Bekendtgørelse om nedbringelse af emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser, fine partikler og ammoniak 16-05-2018
482 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 14-05-2018
426 Bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Handbjerg i Holstebro Kommune 07-05-2018
429 Bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer 04-05-2018
380 Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 01-05-2018
291 Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 20-04-2018
292 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur 17-04-2018
327 Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer 14-04-2018
269 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til æg- og fjerkræsektoren, gartnerisektoren og planteavlssektoren 10-04-2018
268 Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 10-04-2018
260 Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) 09-04-2018
241 Bekendtgørelse om registrering af pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen 23-03-2018
238 Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 22-03-2018
252 Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer 21-03-2018
214 Bekendtgørelse om kvælstofprognosen for planperioden 2017/2018 16-03-2018
209 Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 12-03-2018
217 Bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder 28-02-2018
216 Bekendtgørelse om afgrænsning af kystvandoplande 28-02-2018
182 Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 28-02-2018
181 Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 28-02-2018
149 Bekendtgørelse om planter 27-02-2018
132 Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater 26-02-2018
113 Bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v. 21-02-2018
115 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 16-02-2018
148 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 08-02-2018
92 Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 06-02-2018
83 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 9, nr. 2, i lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) 31-01-2018
71 Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland 29-01-2018
37 Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. 17-01-2018
49 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 16-01-2018
1762 Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 29-12-2017
1761 Bekendtgørelse om støtte til reduktion af kontroludgifterne for mellemstore slagterier 29-12-2017
1759 Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 29-12-2017
1652 Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber 19-12-2017
1625 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 19-12-2017
1649 Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 18-12-2017
1527 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 18-12-2017
1723 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 17-12-2017
1647 Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 17-12-2017
1722 Bekendtgørelse om muslinger m.m. 15-12-2017
1697 Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 15-12-2017
1638 Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 15-12-2017
1592 Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser 15-12-2017
1522 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster 15-12-2017
1521 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 15-12-2017
1577 Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen 14-12-2017
1517 Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 14-12-2017
1516 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 14-12-2017
1500 Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald 14-12-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>