1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1121 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 05-10-2017
1120 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 05-10-2017
1119 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 05-10-2017
1122 Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 om kviksølv 30-09-2017
1099 Bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider samt til betaling af gebyr for disse godkendelser 25-09-2017
1092 Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 25-09-2017
1073 Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 13-09-2017
1069 Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 13-09-2017
1065 Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 12-09-2017
1054 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ydelse af produktionsstøtte til olieholdige frø samt kontrol med importerede olieholdige frø 11-09-2017
992 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 24-08-2017
1024 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 23-08-2017
979 Bekendtgørelse om udegående heste 16-08-2017
968 Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke 24-07-2017
965 Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 13-07-2017
964 Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 12-07-2017
963 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018 12-07-2017
961 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 11-07-2017
953 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 06-07-2017
944 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter 05-07-2017
949 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet 30-06-2017
898 Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering 29-06-2017
888 Bekendtgørelse om opkrævning af gebyrer i forbindelse med fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter 28-06-2017
887 Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 28-06-2017
886 Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand 28-06-2017
885 Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger 28-06-2017
884 Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 28-06-2017
882 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 28-06-2017
873 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 27-06-2017
872 Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 27-06-2017
871 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 27-06-2017
850 Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 27-06-2017
868 Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål 26-06-2017
867 Bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014 25-06-2017
916 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 23-06-2017
866 Bekendtgørelse om miljøtilsyn 23-06-2017
865 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 23-06-2017
845 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 23-06-2017
844 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 23-06-2017
843 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 23-06-2017
842 Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo 23-06-2017
806 Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer 22-06-2017
805 Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor 22-06-2017
804 Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 22-06-2017
803 Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr 22-06-2017
802 Bekendtgørelse om import af visse plastkøkkenartikler med oprindelse i eller afsendt fra Kina og Hongkong 22-06-2017
800 Bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser 20-06-2017
794 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Fødevareministeriets Klagecenters opgaver og beføjelser og bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager på Fødevareministeriets område 20-06-2017
780 Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen 20-06-2017
778 Bekendtgørelse om bemyndigelse af DMRI til godkendelse og syn m.m. af isoleret transportmateriel til letfordærvelige fødevarer og nedsættelse af ATP-udvalget 19-06-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>