1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1050 Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 17-08-2018
1047 Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger 13-08-2018
1044 Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 10-08-2018
1039 Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 2018 27-07-2018
1038 Bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder 27-07-2018
1037 Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 27-07-2018
1036 Bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse 26-07-2018
1033 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Faksinge i Vordingborg Kommune 16-07-2018
1021 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 06-07-2018
1026 Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 02-07-2018
1025 Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 02-07-2018
1008 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019 02-07-2018
942 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til hovbærende dyr 28-06-2018
941 Bekendtgørelse om godkendelse af opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark 28-06-2018
940 Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger 28-06-2018
939 Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger 28-06-2018
1001 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 27-06-2018
975 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 27-06-2018
974 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 27-06-2018
973 Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper 27-06-2018
971 Bekendtgørelse om vildtskader 27-06-2018
970 Bekendtgørelse om opgørelse og tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse 27-06-2018
935 Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder 27-06-2018
934 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 27-06-2018
926 Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. 26-06-2018
905 Bekendtgørelse om dispensation til placering inden for strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen af faciliteter til brug for eksisterende turismevirksomheders frilufts- og ferieaktiviteter, som opføres uden tilknytning til virksomhedernes eksisterende bebyggelse 26-06-2018
904 Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen 26-06-2018
875 Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 25-06-2018
1011 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 22-06-2018
839 Bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter 22-06-2018
837 Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 22-06-2018
817 Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land 20-06-2018
815 Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 18-06-2018
763 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 11-06-2018
673 Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer 01-06-2018
672 Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 01-06-2018
671 Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer 01-06-2018
662 Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 01-06-2018
660 Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater 31-05-2018
659 Bekendtgørelse om foderkontrol og certificeret kvalitetsstyringssystem 31-05-2018
658 Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 31-05-2018
657 Bekendtgørelse om betaling for kontrol med gødning og jordforbedringsmidler m.v. 31-05-2018
650 Bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner 31-05-2018
645 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 30-05-2018
644 Bekendtgørelse om oprettelse af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer i mælkesektoren 30-05-2018
643 Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får 30-05-2018
599 Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin 30-05-2018
575 Bekendtgørelse om brucellose hos svin 29-05-2018
574 Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold 29-05-2018
751 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg 28-05-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>