1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
335 Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 31-03-2020
291 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 27-03-2020
312 Bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v. 26-03-2020
290 Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres 25-03-2020
280 Bekendtgørelse om administration og revision af produktionsafgiftsfonde m.v. inden for fiskeriområdet 25-03-2020
257 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af gennemførelsesforordning om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare 23-03-2020
247 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet 19-03-2020
210 Bekendtgørelse om kvælstofprognosen for planperioden 2019/2020 17-03-2020
239 Bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling 16-03-2020
205 Bekendtgørelse om betaling for opgaver forbundet med sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale 15-03-2020
269 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet 06-03-2020
173 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 03-03-2020
177 Bekendtgørelse om pensionerede dommere i jordfordelingskommissioner 02-03-2020
143 Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 25-02-2020
132 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Sæderup i Aalborg Kommune 20-02-2020
141 Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer 17-02-2020
123 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 05-02-2020
101 Bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. 31-01-2020
100 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring 29-01-2020
99 Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 29-01-2020
97 Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein 29-01-2020
96 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål og om ophævelse af bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 29-01-2020
83 Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.v. 29-01-2020
82 Bekendtgørelse om skovfrø og -planter 29-01-2020
81 Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 29-01-2020
80 Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.v. 29-01-2020
79 Bekendtgørelse om eksport og udførsel af planter og planteprodukter m.v. 29-01-2020
78 Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder til mærkning af træemballage i henhold til den internationale standard ISPM-15 29-01-2020
77 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af plantesundhedsforordningen og kontrolforordningen 29-01-2020
76 Bekendtgørelse om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift 29-01-2020
66 Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021 28-01-2020
48 Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 21-01-2020
45 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne 17-01-2020
35 Bekendtgørelse om pilotprojektordning om præcisionslandbrug 13-01-2020
34 Bekendtgørelse om pilotprojektordning om satellitbaseret måling af plantevækst og efterafgrøder 13-01-2020
26 Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport 13-01-2020
1629 Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 27-12-2019
1650 Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 20-12-2019
1648 Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge 17-12-2019
1501 Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer 17-12-2019
1476 Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning 17-12-2019
1523 Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 16-12-2019
1498 Bekendtgørelse om betaling for visse veterinære laboratorieanalyser 16-12-2019
1461 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 15-12-2019
1460 Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele 14-12-2019
1494 Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 13-12-2019
1405 Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foder 13-12-2019
1404 Bekendtgørelse om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel til letfordærvelige levnedsmidler (ATP) 13-12-2019
1493 Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg 12-12-2019
1492 Bekendtgørelse om overvågning og registrering af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) 12-12-2019 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>