1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
962 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren 17-09-2019
951 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 13-09-2019
947 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur 13-09-2019
939 Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Landbrugsstyrelsens område 04-09-2019
916 Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 02-09-2019
915 Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 02-09-2019
913 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 30-08-2019
908 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 30-08-2019
907 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om foranstaltninger til bekæmpelse af San Jose-skjoldlusen og bekendtgørelse om bekæmpelse af nellikeviklere 30-08-2019
884 Bekendtgørelse om planteskadegørere 26-08-2019
883 Bekendtgørelse om planter 26-08-2019
882 Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. 26-08-2019
859 Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. 23-08-2019
837 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 20-08-2019
809 Bekendtgørelse om regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. og om lokale forskrifter om sejlads ved udlagte badeområder i badesæsonen 09-08-2019
784 Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri 08-08-2019
783 Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme 08-08-2019
765 Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen 06-08-2019
760 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning 30-07-2019
762 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 29-07-2019
759 Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 29-07-2019
757 Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner 23-07-2019
755 Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 22-07-2019
754 Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 22-07-2019
753 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Fuglebjerg i Næstved Kommune 19-07-2019
744 Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 12-07-2019
743 Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme 12-07-2019
739 Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler 12-07-2019
738 Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 11-07-2019
737 Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 11-07-2019
736 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne 10-07-2019
734 Bekendtgørelse om muslinger m.m. 10-07-2019
724 Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 10-07-2019
732 Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål 09-07-2019
721 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 09-07-2019
720 Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer 09-07-2019
741 Bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på de danske strande 08-07-2019
718 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 08-07-2019
678 Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. 03-07-2019
656 Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift 27-06-2019
644 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 27-06-2019
613 Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. 28-05-2019
538 Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål 02-05-2019
524 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 01-05-2019
523 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 01-05-2019
471 Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 26-04-2019
470 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 26-04-2019
456 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne 24-04-2019
449 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 11-04-2019
448 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster 11-04-2019 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>