1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
135 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 07-02-2019
141 Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 06-02-2019
134 Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 06-02-2019
121 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 04-02-2019
102 Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 29-01-2019
101 Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 29-01-2019
117 Bekendtgørelse om miljøtilsyn 28-01-2019
95 Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen 28-01-2019
76 Bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider samt til betaling af gebyr for disse godkendelser 25-01-2019
116 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 23-01-2019
74 Bekendtgørelse om forhøjet godtgørelse for udtjente ældre dieselbiler i forbindelse med ophugning og skrotning af bilen 23-01-2019
73 Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse 22-01-2019
60 Bekendtgørelse om erstatningsskov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer m.v. 21-01-2019
39 Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 11-01-2019
38 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål 11-01-2019
1761 Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 27-12-2018
1760 Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 27-12-2018
1759 Bekendtgørelse om affald 27-12-2018
1758 Bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation for skærpede fosforlofter 27-12-2018
1807 Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 21-12-2018
1688 Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage påbudt veterinærfaglig rådgivning med henblik på bekæmpelse af Salmonella Dublin på kvægejendomme 18-12-2018
1687 Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 18-12-2018
1686 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 18-12-2018
1650 Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme 18-12-2018
1649 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger 18-12-2018
1648 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger 18-12-2018
1647 Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 18-12-2018
1646 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 18-12-2018
1614 Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser 18-12-2018
1680 Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen 17-12-2018
1674 Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning, destruktion og eksport af heste 14-12-2018
1673 Bekendtgørelse om produktionsafgift på sukkerroer 14-12-2018
1672 Bekendtgørelse om produktionsafgift på kartofler 14-12-2018
1671 Bekendtgørelse om produktionsafgift på frø 14-12-2018
1670 Bekendtgørelse om produktionsafgift på pelsskind 14-12-2018
1669 Bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter 14-12-2018
1668 Bekendtgørelse om produktionsafgifter på æg og ved slagtning og eksport af fjerkræ 14-12-2018
1667 Bekendtgørelse om afgift af indvejet mælk 14-12-2018
1666 Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin 14-12-2018
1665 Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg 14-12-2018
1664 Bekendtgørelse om forædlerafgift på markfrø 14-12-2018
1663 Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet 14-12-2018
1600 Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 14-12-2018
1742 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 13-12-2018
1596 Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 13-12-2018
1482 Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 12-12-2018
1595 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 06-12-2018
1467 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 06-12-2018
1466 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt 06-12-2018
1435 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer 05-12-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>