1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
113 Bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v. 21-02-2018
105 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 13-02-2018
92 Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 06-02-2018
83 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 9, nr. 2, i lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) 31-01-2018
71 Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland 29-01-2018
68 Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 26-01-2018
37 Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. 17-01-2018
49 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW 16-01-2018
11 Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 09-01-2018
1762 Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 29-12-2017
1761 Bekendtgørelse om støtte til reduktion af kontroludgifterne for mellemstore slagterier 29-12-2017
1759 Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 29-12-2017
1652 Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber 19-12-2017
1625 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 19-12-2017
1649 Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 18-12-2017
1527 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 18-12-2017
1723 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 17-12-2017
1647 Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 17-12-2017
1722 Bekendtgørelse om muslinger m.m. 15-12-2017
1697 Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 15-12-2017
1638 Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 15-12-2017
1592 Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser 15-12-2017
1522 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster 15-12-2017
1521 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 15-12-2017
1577 Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen 14-12-2017
1517 Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 14-12-2017
1516 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 14-12-2017
1500 Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald 14-12-2017
1478 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg 12-12-2017
1477 Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller 12-12-2017
1476 Bekendtgørelse om miljøtilsyn 12-12-2017
1475 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 12-12-2017
1474 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 12-12-2017
1473 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og gasturbiner 12-12-2017
1472 Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten 12-12-2017
1471 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 12-12-2017
1470 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 12-12-2017
1469 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 12-12-2017
1458 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 12-12-2017
1439 Bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 06-12-2017
1428 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 05-12-2017
1511 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 04-12-2017
1413 Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil 04-12-2017
1412 Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 04-12-2017
1411 Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler 04-12-2017
1393 Bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til fødevareloven 04-12-2017
1369 Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning 01-12-2017
1368 Bekendtgørelse om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer levende svin 01-12-2017
1367 Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 01-12-2017
1366 Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr 01-12-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>