1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1117 Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 11-11-2019
1108 Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 11-11-2019
1101 Bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status 04-11-2019
1100 Bekendtgørelse om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer 31-10-2019
1083 Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand 30-10-2019
1082 Bekendtgørelse om tilskud til fiskerikontrol (myndighed) og tilskud til videreudvikling og forvaltning af det danske system til fordeling af fiskerimuligheder 29-10-2019
1071 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 28-10-2019
1070 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 28-10-2019
1069 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 26-10-2019
1060 Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport 22-10-2019
1059 Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 22-10-2019
1049 Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven 17-10-2019
1019 Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628/EU af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF 01-10-2019
1004 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren 01-10-2019
1002 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 7, i lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.) 30-09-2019
991 Bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation 27-09-2019
978 Bekendtgørelse om pointtildeling m.v. til fiskerilicensindehavere og fartøjsførere i forbindelse med alvorlige overtrædelser af reglerne i den fælles fiskeripolitik 22-09-2019
985 Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) 20-09-2019
1000 Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke 18-09-2019
987 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 16-09-2019
951 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 13-09-2019
947 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur 13-09-2019
939 Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Landbrugsstyrelsens område 04-09-2019
916 Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 02-09-2019
915 Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 02-09-2019
913 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 30-08-2019
908 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 30-08-2019
907 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om foranstaltninger til bekæmpelse af San Jose-skjoldlusen og bekendtgørelse om bekæmpelse af nellikeviklere 30-08-2019
884 Bekendtgørelse om planteskadegørere 26-08-2019
883 Bekendtgørelse om planter 26-08-2019
882 Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. 26-08-2019
859 Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. 23-08-2019
837 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 20-08-2019
809 Bekendtgørelse om regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. og om lokale forskrifter om sejlads ved udlagte badeområder i badesæsonen 09-08-2019
784 Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri 08-08-2019
783 Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme 08-08-2019
765 Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen 06-08-2019
760 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning 30-07-2019
762 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 29-07-2019
759 Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 29-07-2019
757 Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner 23-07-2019
755 Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 22-07-2019
754 Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 22-07-2019
753 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Fuglebjerg i Næstved Kommune 19-07-2019
744 Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 12-07-2019
743 Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme 12-07-2019
739 Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler 12-07-2019
738 Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 11-07-2019
737 Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 11-07-2019
736 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne 10-07-2019 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>