1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1248 Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer 30-10-2018
1247 Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer 30-10-2018
1228 Bekendtgørelse om undtagelse for at anvende standardformularer ved udstedelse af zootekniske certifikater og om straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1012 af 8. juni 2016 26-10-2018
1240 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 24-10-2018
1220 Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning 23-10-2018
1195 Bekendtgørelse om jagttegn 23-09-2018
1149 Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 18-09-2018
1131 Bekendtgørelse om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder 11-09-2018
1125 Bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre 04-09-2018
1120 Bekendtgørelse om planteskadegørere 03-09-2018
1119 Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. 03-09-2018
1118 Bekendtgørelse om planter 03-09-2018
1076 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 28-08-2018
1074 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 27-08-2018
1073 Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt 27-08-2018
1072 Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle 27-08-2018
1068 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 23-08-2018
1067 Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper 21-08-2018
1066 Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer 21-08-2018
1062 Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet 21-08-2018
1061 Bekendtgørelse om klitfredning 21-08-2018
1060 Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger 21-08-2018
1050 Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 17-08-2018
1047 Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger 13-08-2018
1044 Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 10-08-2018
1039 Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 2018 27-07-2018
1038 Bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder 27-07-2018
1037 Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 27-07-2018
1036 Bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse 26-07-2018
1033 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Faksinge i Vordingborg Kommune 16-07-2018
1021 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 06-07-2018
1026 Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 02-07-2018
1025 Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 02-07-2018
1008 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019 02-07-2018
942 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til hovbærende dyr 28-06-2018
941 Bekendtgørelse om godkendelse af opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark 28-06-2018
940 Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger 28-06-2018
939 Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger 28-06-2018
1001 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 27-06-2018
974 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 27-06-2018
971 Bekendtgørelse om vildtskader 27-06-2018
970 Bekendtgørelse om opgørelse og tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse 27-06-2018
935 Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder 27-06-2018
905 Bekendtgørelse om dispensation til placering inden for strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen af faciliteter til brug for eksisterende turismevirksomheders frilufts- og ferieaktiviteter, som opføres uden tilknytning til virksomhedernes eksisterende bebyggelse 26-06-2018
904 Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen 26-06-2018
875 Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 25-06-2018
839 Bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter 22-06-2018
837 Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 22-06-2018
817 Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land 20-06-2018
815 Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 18-06-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>