< 10|11 >

NrTitelUnderskriftdato
13105 Ændring af vejledning om støtte til privat oplagring af fløde 25-06-1981
69 Vejledning vedrørende bekendtgørelse om modtageordninger for rester og blandinger af olie, kloakspildevand samt affald i danske havne (Til havnebestyrelser, kommunalbestyrelser, amtsråd samt hovedstadsrådet) 03-05-1981
9017 Cirkulæreskrivelse om kontakt mellem miljømyndighederne og luftfartsmyndighederne ved behandlingen af godkendelses - eller klagesager vedrørende lufthavne og flyvepladser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. 20-03-1981
14012 Fremstilling af C-kort Resume 31-12-1980
14011 Råstofkortlægning, B-5 kort. Danske landskabsformer. Resume 31-12-1980
13200 Ændring af vejledning om interventionskøb af lurmærket smør 24-11-1980
14003 Cirkulæreskrivelse om ikrafttræden af ændringer af miljøbeskyttelseslovens § 27 vedrørende afholdelse og fordeling af udgifter ved etablering og drift af spildevandsanlæg, jfr. lov nr. 107 af 29. marts 1978. 21-11-1980
13180 Ændring af vejledning om støtte til privat oplagring af fløde 04-11-1980
13160 Cirkulæreskrivelse om indfrysning på eksportoplag 23-09-1980
138 Cirkulæreskrivelse om administrationen af konventionen om vådområder af international betydning navnlig for vandfugle (Ramsar-konventionen). (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet, samtlige kommunalbestyrelser samt fredningsnævnene og overfredningsnævnet) 01-09-1980
15 Cirkulære om gennemførelse af besparelsesforanstaltninger på spildevandsområdet. 16-05-1980
64 Cirkulære om vandindvinding og vandforsyning (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet) 28-02-1980
63 Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet) 25-02-1980
26 Cirkulære nr. 1 om fredningsplanlægning m.v. (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet og samtlige kommunalbestyrelser) 07-02-1980
60253 Miljøbeskyttelsesloven i landsbyerne 01-01-1980
13140 Ændring af vejledning om interventionskøb af lurmærket smør 29-11-1979
13100 Cirkulære om godkendelse af substrater til brug ved fremstilling af brugssyre, der anvendes ved tilvirkning af Dansk Cheddar og Dansk Feta Ost 24-09-1979
13045 Ændring af vejledning om støtte til privat oplagring af fløde 16-05-1979
15200 Næringsstoffer. Retningslinier for kontrol med levnedsmidlers indhold af næringsstoffer. 31-12-1978
37 Cirkulæreskrivelse om ændring af naturfredningsloven og ny lov om vandforsyning m.v. (Til samtlige formænd for landvæsensnævnene, landvæsenskommissionerne og overlandvæsenskommissionerne) *) 22-12-1978
239 Cirkulære om overfredningsnævnets cirkulæreskrivelse om bemyndigelse af fredningsnævnene til at dispensere fra fredningsbestemmelser 15-12-1978
17 Cirkulæreskrivelse om salg af kviksølvbejdset sædekorn, der ikke opfylder de gældende kvalitetsbestemmelser. (Til sædekornsvirksomheder m.fl.) 30-01-1978
13030 Cirkulære om opgørelser til brug for indberetninger om støtteberettiget skummetmælk til foderbrug 26-01-1978
9026 Vandforbrug og vandbesparelser (vejledning nr. 2) Resume 31-12-1977
9025 Cirkulæreskrivelse om underretning af miljøstyrelsen om behandling af spildevandsplaner, -udledningstilladelser m.v. Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet. 02-12-1977
188 Cirkulære om olieaffald 01-09-1977
14000 Cirkulæreskrivelse til samtlige fredningsnævn 16-03-1977
46 Cirkulære om kortlægning og planlægning efter miljøbeskyttelseslovens kap. 9 og sammenhængen med region- og kommuneplanlægningen. (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet). 22-02-1977
13010 Cirkulæreskrivelse til samtlige eksport-autoriserede svineslagterier og dyrlægerne ved disse. (Opstaldning) 25-01-1977
212 Cirkulære om kemikalieaffald 14-10-1976
164 Cirkulære om ophør af landvæsensretternes behandling af sager om afledning af spildevand m.v. (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsens- og overlandvæsenskommissioner) 13-08-1976
153 Cirkulæreskrivelse om administrationen af sager om afledning af vand fra veje. (* 1) (Til kommunalbestyrelser og amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner.) 22-07-1976
26010 Hydrogeologisk kortlægning, vandforsyningsplanlægning m.v. Resume 31-12-1975
60274 Spildevand (vejledende bestemmelser for udledning af spildevand) (vejledning nr. 6) Resume 31-12-1974
60271 Farlige stoffer 01-11-1974
107 Cirkulære om miljøbeskyttelsesloven. (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet). 15-05-1974
13045 Vejledning om støtte til privat oplagring af fløde 24-04-1974
94 Cirkulære om reglement om miljøbeskyttelse 17-04-1974
69 Cirkulæreskrivelse om afholdelse og fordeling af udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 27. (Til kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner) 29-03-1974
5005 Cirkulæreskrivelse fra Elprisudvalget om retningslinier for elforsyningsselskabernes benyttelse af strømafbrydelse i tilfælde af betalingsstandsning m.v. 31-12-1973
258 Cirkulæreskrivelse om retningslinier for planlægning af levnedsmiddelkontrolenheder og udførelse af miljømæssige undersøgelser i levnedsmiddelkontrolenhedernes laboratorier . (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser.) 05-11-1973
13040 Cirkulæreskrivelse om beregning af overarbejdsbetaling m.m. for de fastansatte tilsynsassistenter 24-10-1973
116 Cirkulæreskrivelse om ændrede regler for bekæmpelse af coloradobillen (Til erhvervsorganisationer og institutioner m.v. med tilknytning til planteavlen) 25-05-1973
140 Cirkulæreskrivelse om ændrede regler for bekæmpelse af plantesygdommen ildsot. (Til erhvervsorganisationer og institutioner m.v. med tilknytning til planteavlen.) 27-06-1972
13033 Vedtægt for Dansk Landbrugsmuseum 26-05-1971
13025 Cirkulære om anbringelse af oblat på lurmærket smør i bulkpakning 05-05-1971
13020 Kontorcirkulære vedrørende 'landsbysager' 29-03-1971
13015 Cirkulæreskrivelse til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse (USA, rengøring af konservesdåser) 23-02-1971
13010 Cirkulære om mærkning af dansk ost, der udføres til U.S.A. og Canada 19-01-1971
13020 Cirkulæreskrivelse om veterinærcertifikat for kød, slagteaffald og kødvarer - Libanon 22-05-1969< 10|11 >