< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9392 VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN
Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen
01-05-2007
14 Cirkulære om ikrafttrædelse af Regionplan 2016 for Ribe Amtskommune 04-01-2007
9662 Vejledning om områdeklassificering
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007
01-01-2007
9025 Vejledning om nuancering af kortlagte boligejendomme
Miljøstyrelsens vejledning nr. 1, 2007
01-01-2007
145 VEJLEDNING OM RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1/2005 AF 22. DECEMBER 2004 OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER TRANSPORT OG DERMED FORBUNDNE AKTIVITETER M.V. 21-12-2006
10053 Vejledning om opgørelse af kapitelstakster 24-11-2006
10015 Vejledning af d. 22. december 2003 om privat oplagring af svinekød 08-11-2006
79 Cirkulære om ophævelse af instruks om den praktiserende dyrlæges opgaver og pligter ved mistanke om mund- og klovsyge m.v. 01-11-2006
9813 Vejledning om reautorisation af visse animalske fødevarevirksomheder
(Til fødevareregionerne)
05-10-2006
9664 Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer 18-06-2006
10564 Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger 14-06-2006
9328 Cirkulære om ophævelse af cirkulære nr. 9747 af 1. november 2005 om kontrol af indførte partier af svine-, okse- og fjerkrækød for multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 02-06-2006
9603 Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden 01-06-2006
9810 Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg Nr. 2 2006 31-05-2006
9283 Vejledning om godkendelse af samlecentraler. 03-05-2006
9163 Vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt 31-03-2006
9147 Cirkulære om organisationsaftale for Stewardesser på Havundersøgelsesskibet "DANA"
(2005)
24-02-2006
10576 Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 20-02-2006
9056 Vejledning om ophævelse af vejledning om kontrol af levnedsmidler 08-02-2006
9039 Skrivelse om ophævelse af en række vejledninger og skrivelser m.v. om certifikater for fisk og fiskevarer 01-02-2006
9038 Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer på Fødevarestyrelsens område 01-02-2006
9937 Vejledning om godkendelse af kæledyrskrematorier 01-01-2006
9048 Vejledning om mælkekontrol 23-12-2005
9806 Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer på Fødevarestyrelsens område 21-12-2005
9794 Vejledning om ændring af regler for kommerciel import af animalske fødevarer fra 1. januar 2006 som følge af hygiejne- og kontrolforordningerne 20-12-2005
9785 Cirkulære om kontrol med muslinger m.m.
(Til fødevareregionerne herunder grænsekontrolstederne)
19-12-2005
9833 Cirkulære om organisationsaftale for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 27-10-2005
9804 Vurdering af vandforekomsters tilstand 27-10-2005
10376 Vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 2005
20-10-2005
10365 Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet 20-10-2005
34 Vejledning om kommunalbestyrelsernes medvirken ved administration af lov om landbrugsejendomme 03-06-2005
9272 Cirkulæreskrivelse om styrkelse af samarbejdet mellem fødevareregionerne og politikredsene i dyreværnssager
(Til samtlige politimestre og Politidirektøren i København)
14-04-2005
9677 Cirkulæreskrivelse til samtlige politimestre og politidirektøren i København om kontrol af transportmidler og dyr under vejtransport 21-12-2004
9610 Vejledning om Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand 18-11-2004
9580 Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter 20-10-2004
9510 Cirkulæreskrivelse om identifikation af optagne hunde 12-08-2004
9254 Vejledning i registrering på stamkort Nr. 1-2004 15-05-2004
9082 Vejledning om bortfald af vejledning om overvågningsprogram for TSE hos får og geder i forbindelse med slagtning 19-02-2004
9081 Cirkulæreskrivelse om bortfald af cirkulæreskrivelse om kontrol med overvågningsprogram for TSE hos får og geder i forbindelse med slagtning 19-02-2004
9228 Vejledning om genetisk modificerede fødevarer
(2. maj 2004)
01-01-2004
9412 Cirkulære om kontrol med produktionsrestitution for olivenolie til konservesfremstilling 30-07-2003
82 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om fersk kød af svin og kvæg samt fersk fjerkrækød til Finland og Sverige 10-07-2003
81 Vejledning om administration af anmeldeordning for husdyrbrug (under VVM-reglerne) 07-07-2003
9717 Cirkulæreskrivelse til samtlige politimestre og politidirektøren i København om lov om ændring af lov om hunde (Indgreb over for farlige hunde, forbud mod hundekampe mv.) 04-07-2003
78 Veljedlning om træning i smagsbedømmelse af fisk og fiskevarer med henblik på at kunne vurdere, om de indeholder histamin 04-07-2003
17 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om udtagning af prøver af mælk, mælkeprodukter m.v. 06-03-2003
135 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser for fersk kød, fersk fjerkrækød og kødvarer m.m. på de eksportautoriserede kødvirksomheder 11-12-2002
97 Vejledning om husdyrhold og arealkrav m.v. 15-10-2002
9453 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse til samtlige fjerkræslagterier og dyrlægerne ved disse (fortolkning af udtrykket "enkelte tilfælde") 08-10-2002
9452 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om godkendelse og tilsyn med godkendt egenkontrolprogram på samtlige i medfør af kødloven autoriserede virksomheder 08-10-2002< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>