< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
90 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler 16-09-2002
85 Cirkulære om aflønning af bisygdomsinspektører og tilsynsmænd 20-08-2002
9901 Strategi for lokal Agenda 21
en vejledning
01-03-2002
6 Vejledning om inddæmning og opfyldning på søterritoriet 23-01-2002
9130 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om undersøgelsesfrekvens, parametervalg, normer og metoder ved den laboratoriemæssige undersøgelse af mælk, mælkeprodukter m.v. 21-01-2002
10513 Vejledning nr. 3, 2002 om indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder
(Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger for papir- og papaffald fra virksomheder samt offentlige og private institutioner)
01-01-2002
9562 Vejledning om udarbejdelse af overgangsplaner for bestående deponeringsanlæg 01-01-2002
9558 Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen 01-01-2002
9433 Vejledning om behandling af dyr af hesteslægten med visse lægemidler 01-01-2002
9770 Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndighed om fælles udtalelse fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr 20-12-2001
137 Vejledning om ophævelse af vejledning om indførsel af animalske fødevarer fra Grækenland 13-07-2001
50 Cirkulære om forsegling af animalske produkter på grænsekontrolsteder, frilagre, lagre i frizoner og skibsprovianteringsoplag m.v. 27-04-2001
9523 Vejledning om kvalitetsstyring af miljøsagsbehandlingen 15-03-2001
11883 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse nr. 13520 af 23. december 1986 om undersøgelser for antibiotika og kemoterapeutika i slagtedyr 23-01-2001
9529 Luftvejledningen 01-01-2001
160 Cirkulære om ophævelse af cirkulære angående tilkald af kredsdyrlæger ved mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme m.v. 11-10-2000
11764 Zonering
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2000
01-09-2000
84 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om forbud mod antibiotika og kemoterapeutika i kød og slagteaffald fra husdyr samt i mælk og æg. 14-06-2000
9554 Vejledning nr. 4, 2000 om indsamling af papir til genanvendelse fra husholdninger 01-01-2000
11047 Cirkulæreskrivelse om forlængelse af generel call in for sager om godkendelse af genetisk modificerede organismer til produktion. 11-10-1999
10289 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om ansættelse af opsynsmænd. 13-08-1999
14 Administrationsinstruks for produktions- og promilleafgiftsfonde inden for landbrug og gartneri. 01-03-1999
13 Revisionsinstruks for produktions- og promilleafgiftsfonde inden for landbrug og gartneri. 01-03-1999
9241 Opmåling af landbrugsarealer 28-02-1999
11058 Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Miljøstyr. vejl. nr. 5 af 1999
01-01-1999
9349 Importørvejledning for bananer 01-01-1999
190 Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer om destruktionsanstalter, foder m.v. 23-11-1998
9343 Vejledning om uddeling af gratis oksekød 01-10-1998
164 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om dyrlægeloven m.m. 29-09-1998
60179 Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet 01-08-1998
60178 Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald 01-08-1998
9369 Vejledning om producentskifte ved salg eller bortforpagtning af en helbedrift i forbindelse med ordningerne, hektarstøtte og husdyrpræmier 01-08-1998
9361 Vejledning om hektarstøtte, overførsel af udtagningspligt, for høsten 1999 01-08-1998
9459 Importørvejledning for mælk- og mejeriprodukter 01-07-1998
9363 Vejledning om non-food afgrøder uden kontraktpligt, producenter, for høsten 1999 01-07-1998
9357 Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, producenter, for høsten 1999 01-07-1998
9345 Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, opkøbere og forarbejdere, for høsten 1999 01-07-1998
9457 Eksportørvejledning for svinekød til nedsat importtold 01-06-1998
9456 Importørvejledning for frosset kød 01-06-1998
9455 Importørvejledning 01-06-1998
9351 Importørvejledning for frosset mellemgulv af oksekød 01-06-1998
9458 Importørvejledning for mælk- og mejeriprodukter fra Østeuropa 01-05-1998
9342 Vejledning om støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug, for 1998 01-05-1998
9362 Importørvejledning for fjerkrækød uden importtold 01-03-1998
9340 Vejledning om privat oplagring af smør 01-03-1998
14001 Vejledning til bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet 17-02-1998
60518 Vejledning om prøvetagning og analyse af jord
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 13 1998
01-01-1998
60517 Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 10/1998
01-01-1998
60516 Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 11 1998
01-01-1998
60515 Branchevejledning for forurenede træimprægneringsgrunde
(Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 1998)
01-01-1998< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>