< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
60516 Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 11 1998
01-01-1998
60515 Branchevejledning for forurenede træimprægneringsgrunde
(Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 1998)
01-01-1998
9350 Importørvejledning for frisk frugt og grønt 01-01-1998
9348 Importørvejledning for svinekød fra Østeuropa 01-01-1998
9347 Importørvejledning for æg og fjerkrækød fra Østeuropa 01-01-1998
9341 Vejledning om støtte til fløde, smør og koncentreret smør, 1998 01-01-1998
60188 Selvklassificering af farlige kemiske stoffer frivillige oplysninger
Vejledning samt Skema Ia til selvklassificering
01-12-1997
60187 Selvklassificering af farlige kemiske stoffer lovpligtige oplysninger
Vejledning samt Skema I til selvklassificering
01-12-1997
9375 Vejledning om præmie for handyr, for 1998 01-12-1997
11510 Cirkulæreskrivelse om kontrollen med udførsel af levende svin (Til Rigspolitichefen samt Politimestrene i Gråsten og Tønder) 25-11-1997
60192 Vejledning i affaldsdeponering Juni 1997 01-06-1997
9346 Vejledning om hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer ved ekspropriation 01-05-1997
50 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om indsamling af papiraffald fra offentlige institutioner og kontorer 30-04-1997
60185 Støj fra motorsportsbaner 01-03-1997
60189 Vejledning om Boringskontrol på Vandværker 01-01-1997
60186 Vejledning om Støj og vibrationer fra jernbaner 01-01-1997
60267 Støtte til grønne guider 30-12-1996
60204 Vejledning om Den Grønne Fond 30-12-1996
60392 Vejledning om tilvejebringelse af regionplantillæg med VVM for svine- og fjerkræfarme. 01-12-1996
13842 Jordfordeling med 5-10 ejendomme, Vejledning 15-10-1996
13841 Almindelig jordfordeling, Vejledning 15-10-1996
13840 Jordfordeling og matrikulær berigtigelse, Vejledning 15-10-1996
13510 Vejledning i udarbejdelse af ansøgning om tilskud til projekter i Østeuropa 1996 15-07-1996
107 Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer på affaldsområdet 24-06-1996
60420 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder 01-06-1996
60131 Regler for uddannelse af kvæginseminører 17-05-1996
13304 Vejledning om indholdet i kurser i økologisk jordbrugsproduktion i forbindelse med opnåelse af forhøjet yj-tilskud 12-04-1996
13138 Vejledning om regler for udbetaling af midler og aflæggelse af regnskab for forskningsprojekter, der finansieres af strukturdirektoratet, Forskningssekretariatets tilskudsbevillinger ad § 24.33.02 15-02-1996
13137 Ansøgning om støtte under EF-initiativet PESCA vedrørende fiskerisektoren 1994-1999 15-02-1996
13136 Vejledning om regler for udbetaling af midler og aflæggelse af regnskab for forsikringsprojekter, der finansieres af Strukturdirektoratet, Forskningssekretariatets tilskudsbevilling ad § 24.33.02. 15-02-1996
13135 Generelle vilkår for forskningsprojekter, der finansieres af Strukturdirektoratets, Forskningssekretariatets tilskudsbevillinger ad § 24.33.02.10. 15-02-1996
50827 Rotter og skibe 01-12-1995
161 Vejledning til bekendtgørelse om betaling for udlevering af oplysninger fra GLR/CHR, Generelt Landbrugs Register/Centralt Husdyrbrugs Register 06-10-1995
14010 Udpegning af omrråder med særlige drikkevandsinteresser 01-06-1995
14009 Tilsyn med virksomheder 01-06-1995
14002 Vejledning om beregning og måling af støj fra skydebaner 31-03-1995
14001 Vejledning om skydebaner 31-03-1995
26 Cirkulære om miljø- og energihensyn ved statslige indkøb (Til samtlige statslige institutioner og statsejede eller statskontrollerede virksomheder) 07-02-1995
25083 Vejledning om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser 01-01-1995
13912 Vejledning om tilskud til læplantning 15-12-1994
13888 Vejledende retningslinier for anvendelse af bemyndigelseslovens kategorier for lovlige formål (og aktiviteter) 15-11-1994
60274 Støj fra flyvepladser 01-11-1994
176 Cirkulære om forretningsorden for Bevillingsudvalget for tilskud til produktudvikling i skovbruget og træindustrien 23-09-1994
123 Vejledende udtalelser om aktindsigt i miljøoplysinger 30-06-1994
60357 Tilsyn med landbrug 01-02-1994
60306 Standat V 1.1 31-01-1994
60086 Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler 30-11-1993
60283 Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder 31-10-1993
173 Cirkulæreskrivelse til Miljøstyrelsen om dumpning af affald fra titandioxidindustrien (* 1) 15-10-1993
14007 Udarbejdelse af kommunale miljøhandlingsplaner 30-09-1993< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>