< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
11101 Cirkulæreskrivelse til politimestrene og politidirektøren i København om afbrydelse af elforsyningen til ejendomme, hvor der er husdyrhold 30-06-1993
60273 Begrænsning af forurening fra forbrændingsanlæg 01-01-1993
13010 Brugervejledning. Tilskud til skovbrugets konsulentvirksomhed. 01-01-1993
208 Vedr. ophævelse af grænsekontrol for Washington-konventionen/CITES enheder i forhold til andre EF-lande 11-12-1992
60339 Tilsyn med de ydre miljøforhold i den grafiske branche 01-10-1992
60087 Vejledning om sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand 01-10-1992
60252 Vejledning om ændring af vandløbslovens § 69 om bræmmer 01-09-1992
103 Vejledning om undervisning af personale der betjener de kommunale renseanlæg m.v. 25-06-1992
90 Cirkulære om ophævelse af diverse cirkulærer og cirkulæreskrivelser udstedt i henhold til lov om naturfredning samt lov om sandflugtens bekæmpelse (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser) 22-06-1992
60308 Branchevejledning for forurenede garverigrunde 01-01-1992
60268 Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde 01-01-1992
60088 Branchevejledning for forurenede træinprægneringsgrunde 01-01-1992
13870 Vejledning vedrørende produktionsskemaet i forbindelse med AM-kontrollen 24-10-1991
60276 Retningslinjer for grovvarebranchen 01-10-1991
153 Vejledning om pensionisters ret til helårsbeboelse i sommerhusområder (Planlovens § 41 og forholdet til sommerhusloven) 03-09-1991
60331 Vejledning om overfladebehandling af skibe 01-09-1991
13556 Cirkulæreskrivelse vedrørende USA-inspektionen 1991 17-07-1991
13403 Cirkulæreskrivelse vedrørende Canada-liste (Til samtlige til eksport af fersk kød og kødprodukter autoriserede virksomheder samt dyrlægerne ved disse.) 30-05-1991
45 Råstofindvinding i forbindelse med vejanlæg 22-03-1991
44 Cirkulæreskrivelse vedrørende supplering af ejendom nr 2 22-03-1991
13040 Orientering om yngre jordbrugerlån 15-01-1991
13670 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om indberetning om og betaling for tilsyn med markeder og dyrskuer (Til samtlige dyrlæger) 13-11-1990
13512 Cirkulære om eksport til Japan - angivelse af produktionssted (Til samtlige til eksport af fersk kød og kødprodukter autoriserede virksomheder samt dyrlægerne ved disse) 30-08-1990
13482 Vejledning om insterventionskøb af lurmærket smør til fast pris og ved licitation (* 1) 09-08-1990
60206 Vejledende liste over farlige stoffer 01-08-1990
150 Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende betaling for offentlige forretninger (Til samtlige dyrlæger) 31-07-1990
13570 Cirkulæreskrivelse om attestation for indhold af radioaktivitet - Saudi Arabien (Til samtlige til eksport af fersk kød, fjerkrækød og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse) 10-07-1990
123 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om behandling af mindre jordfordelingssager 22-06-1990
14015 Cirkulæreskrivelse om forlængelse af generel call-in af genteknoligisk produktion Nr 14015 af 18/06/1990 18-06-1990
60150 Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 01-03-1990
14004 Pligter ved risikobetonede aktiviteter 01-02-1990
176 Cirkulære om ophævelse af regler for erhvervelse af statstilskud til plantager under Hedeselskabets tilsyn 15-12-1989
13600 Rettelse til vejledning I-16/89 (* 1) (L VEJ 13577 1989 10 01) 26-10-1989
13579 Cirkulæreskrivelse om New Zealand - fersk svinekød og svinekødsprodukter, som skal opbevares på køl. 02-10-1989
13525 Vejledning om tilskudsordning for jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder 31-08-1989
99 Vejledning om dispensation fra forbudet mod helårsbeboelse i sommerhusområder 03-07-1989
13287 Vejledning vedrørende administration af dispensationssager i tiden indtil 1. september 1989, som følge af lov nr. 381 af 7. juni 1989 27-06-1989
13475 Kødkonservesdåser og kartoner til UN/FAO World Food Programme 14-12-1988
14012 Vejledning om godkendelse af husdyr 01-11-1988
119 Cirkulære om de lokale jordlovsmyndigheders opgaver i forbindelse med administrationen af landbrugsloven 14-10-1988
118 Cirkulære om administrationen af landbrugsloven 14-10-1988
104 Cirkulære om forretningsorden for Plantenyhedsnævnet 14-09-1988
102 Cirkulære om regnskaber over og revision af administrationen af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. 01-09-1988
13365 Cirkulære om metoder til prøveudtagning og laboratorieundersøgelser af kasein og kaseinater til konsum. 05-08-1988
13333 Vejledning om ydelse af præmie for opretholdelse af besætninger af ammekøer (1988) (* 2) 15-06-1988
13315 Vejledning af 11. Maj 1988 vedrørende ansøgning om tildeling af basisandel (Afgiftsåret 1988/1989) (* 1) 11-05-1988
13285 Cirkulæreskrivelse om Ochratoxinundersøgelse - opbevaring af slagtekroppe 30-03-1988
36 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om nedslagning af kreaturer angrebet af kvægtuberkulose eller smitsom kalvekastning (Til samtlige politimestre) 15-03-1988
13222 Vejledning af 7. marts 1988 vedr. ansøgning om godtgørelse for definitivt ophør med mælkeproduktion (ophørsordningen) (* 1). 07-03-1988
5008 Cirkulæreskrivelse om energibesparende foranstaltninger i statens bygninger m.v. Fordeling af rådighedsbeløb for 1988 03-02-1988< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>