< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
13222 Vejledning af 7. marts 1988 vedr. ansøgning om godtgørelse for definitivt ophør med mælkeproduktion (ophørsordningen) (* 1). 07-03-1988
5008 Cirkulæreskrivelse om energibesparende foranstaltninger i statens bygninger m.v. Fordeling af rådighedsbeløb for 1988 03-02-1988
42 Vejledning om grænseværdier for visse stoffer ved udledninger til vandløb, søer eller havet fra kommunale spildevandsanlæg 11-01-1988
6 Cirkulæreskrivelse om tillæg til cirkulære af 1. september 1977 om olieaffald (til samtlige kommunalbestyrelser) 07-01-1988
13029 Eksportørvejledning for kød kapitel 6 (* 1) (* 2) 01-01-1988
13020 Importørvejledning 01-01-1988
51357 Vejledning om etablering af erhvervsvirksomheder m.v. i overflødiggjorte landbrugsbygninger uden zonelovstilladelse Resume 09-12-1987
13760 Cirkulæreskrivelse vedr. vejledning om særforanstaltninger for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner 03-11-1987
13695 Ændring af vejledning om særforanstaltninger for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner 13-10-1987
13535 Vejledning om EF-tilskud til skolemælk 01-09-1987
13510 Cirkulærskrivelse om Grønland 26-08-1987
13455 Vejledning i bekæmpelse af flyvehavre 15-07-1987
13395 Ændring af vejledning om støtte til smør, der sælges til nedsat pris til institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje 01-07-1987
14011 Cirkulæreskrivelse om optagning af afskåret grøde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd) 11-06-1987
13305 Analytisk kontrol - Svinekødsproduktion samt svinefedt 01-06-1987
13180 Cirkulære vedrørende dyrlægetilsyn med hunde som anvendes til bevogtning 24-03-1987
13175 Kontorcirkulære vedrørende ændring af takster i forbindelse med planlægning af landsbysager 20-03-1987
13170 Jordfordelingskontorets kontorcirkulære vedrørende takster for planlægning af jordfordelingssager 20-03-1987
54 Cirkulære om lov om landbrugsejendomme 19-03-1987
13160 Cirkulæreskrivelse om kødvarer - Portugal (Til samtlige til eksport af fersk kød og kødprodukter autoriserede virksomheder samt dyrlægerne ved disse) 13-03-1987
15705 Keramik m.v. Vejledning til bekendtgørelse om keramiske og emaljerede genstande samt glasvarer bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler. Vejledning om kontrollen med bkg. om keramik m.v. (vejledning nr. 9) 31-12-1986
161 Cirkulære om tilladelser efter hundelovens § 2 og § 3, stk. 5 23-12-1986
14013 Cirkulære om stop for ulovlige udledninger inden 1. maj 1987 (til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet) 19-12-1986
13415 Cirkulære om godkendte bakterie- og skimmelkulturer til ost 06-11-1986
13410 Cirkulære om godkendte vitaminpræparater til margarine og minarine 06-11-1986
122 Cirkulære om begrænsning af svovlindhold i brændsel til fyrings- og transportformål (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet) 14-10-1986
13320 Cirkulære om rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug m.v. 27-08-1986
51298 Cirkulære om retningslinier for politiets påtegning af giftrekvisitioner Til samtlige politimestre og politidirektøren i København 15-08-1986
136 Cirkulære om miljøregler for dyrehold og husdyrgødning (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet.) 29-07-1986
135 Cirkulære om pelsdyrfarme (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet) 29-07-1986
13215 Hvordan findes flyvehavren i marken før skridningen 12-06-1986
13195 Ændring af vejledning om støtte til smør, der sælges til nedsat pris til institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje 06-06-1986
58 Cirkulære om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v. (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet) 30-05-1986
13113 Fundats for frøkontrolkomissionens erstatningsfond 15-04-1986
13110 Markedsangivelserne 10-04-1986
13080 Cirkulære om markeder med bakteriologiske krav 11-03-1986
13040 Cirkulæreskrivelse til jordbrugskommissionerne, viceformændene, vedrørende udlånsloven i forbindelse med 'mindre jordfordelingssager' og 'vejanlægssager'. 31-01-1986
15660 Cirkulæreskrivelse af 13/01 86 til levnedsmiddelkontrolenhederne (overtrædelsessager i levnedsmiddellovgivningen) 13-01-1986
13015 Cirkulæreskrivelse vedrørende udmåling af lån efter udlånsloven, (lovbekendtgørelse 61/1983 om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål) 09-01-1986
60245 Beregning af støj fra jernbaner 31-12-1985
15655 Tungmetaller Vejledning om bekendtgørelse om grænseværdier for indhold af visse metaller i levnedsmidler. Vejledning om kontrol med bekendtgørelse om grænseværdier for indhold af visse metaller i levnedsmidler (vejledning nr. 7) 31-12-1985
15645 Vejledning om anmeldelse af røgaromastoffer til kødprodukter 31-12-1985
14016 Begrænsning af luftgener fra virksomheder. Vejledende retningslinier for afhjælpning af luftgener fra virksomheder i forbindelse med en miljømæssig sagsbehsndling. Resume 31-12-1985
14013 Indsamling af papir fra offentlige institutioner (vejledning nr. 1) Resume 31-12-1985
13335 Varestandardkontrol 09-12-1985
7003 Vejledning vedrørende ansøgning om tilskud til strukturforanstaltninger inden for konsumfiskeindustrien i henhold til Rådets forordning nr. 355/77 af 15. februar 1977 og lov nr. 124 af 29. marts 1978 med senere ændringer. 01-10-1985
96 Cirkulæreskrivelse om godkendelse af ældre affaldsforbrændingsanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 36 (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet) 04-09-1985
60311 Cirkulære om nitratholdige gødningsstoffer (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet) 01-08-1985
7004 Industritilsynets cirkulære af 1. august 1985 til fiskeindustrien om e-mærkning af færdigpakkede fiskevarer 01-08-1985
14005 Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v. 15-07-1985< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>