< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
21 Cirkulære om vandløbsloven (Til kommunalbestyrelser, amtsråd, hovedstadsrådet og formænd for landvæsenskommissioner og overlandvæsenskommissioner) 26-02-1985
7 Cirkulære om bortskaffelse af slam fra spildevandsrensningsanlæg 16-01-1985
60270 Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet 31-12-1984
15845 Vejledning om emballage o.lign i forbindelse med levnedsmidler 31-12-1984
15555 Vejledning om emballageo.lign i forbindelse med levnedsmidler 31-12-1984
14017 Støj fra motorsportsbaner (vejledning nr. 7) Resume 31-12-1984
14016 Vejledning om afledning af vand fra varmeindvindingsanlæg (vejledning nr. 4) Resume 31-12-1984
14014 Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet Resume 31-12-1984
14012 Kvælstofoxider fra fyringsanlæg Resume 31-12-1984
13350 Cirkulæreskrivelse om fersk kød, fersk fjerkrækød og kødvarer m.v. - Storbritannien 27-12-1984
14018 Ekstern støj fra virksomheder 01-11-1984
160 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om etablering af jordvarmeanlæg. 10-10-1984
159 Cirkulære om recipientkvalitetsplanlægning (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet) 10-10-1984
13130 Cirkulære om anvendelse af stofferne glucone-delta-lacton og phosphorsyre til ultrafiltreret dansk feta ost 23-05-1984
15515 Cirkulære om kontrol med forbud mod salg af levnedsmidler med indhold af jordnødder eller jordnøddeprodukter, hvori aflatoksin forekommer 01-04-1984
60271 Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder 01-01-1984
60226 Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning. Del 1, vandløb og søer Resume 31-12-1983
60225 Støjkortlægning. Vejledning og signaturer 31-12-1983
60205 Vejledende retningslinier for konstruktion af overjordiske ståltanke med rumindhold indtil 200 m3 31-12-1983
15495 VCM i plast. Retningslinier for kontrol med indhold af vinylchloridmonomer (VMC) i plastvarer af polyvinylchlorid samt i levnedsmidler (vejledning nr. 3) 31-12-1983
14011 Vejledning i besparelser på driften af spildevandsanlæg (vejledning nr. 5) Resume 31-12-1983
14010 Tilsyn og kontrol med forurening fra virksomheder (vejledning nr. 8) Resume 31-12-1983
14007 Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning. Del 2, kystvande Resume 31-12-1983
13345 Vejledning vedrørende skema til ansøgning om tilskud til fremme af regnskabsføring i jordbrugsbedrifter 15-12-1983
60223 Cirkulære om anvendelse af slagger og flyveaske (Til kommunalbestyrelser, amtsråd og hovedstadsrådet) 08-12-1983
13275 Cirkulæreskrivelse om privat oplagring - oksebagfjerdinger af voksne handyr 27-10-1983
13155 Cirkulæreskrivelse om intervention - oksekød 09-06-1983
13095 Vejledning angående fremgangsmåden ved salg eller pantsætning af ejendomme, der deltager i jordfordeling i henhold til jordfordelingsloven, og hvorpå foreløbig kendelse er tinglyst 15-04-1983
15 Cirkulære om gennemførelse af besparelsesforanstaltninger på spildevandsområdet. Begrænsning af kloakeringer i sommerhusområder m.v. (Til samtlige kommunalbestyreler og amtsråd samt Hovedstadsrådet). 04-02-1983
15440 Bekæmpelsesmidler. Retningslinier for kontrol med restindhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler. Vejledning om bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for bekæmpelsesmidler i levnedsmidler (vejledning nr. 1) 31-12-1982
14016 Registrering og udpegning af vandløb efter naturfredningslovens § 43 Resume 31-12-1982
14009 Støj og lugt fra restaurationer (vejledning nr 3) Resume 31-12-1982
14008 Vejledning i kommunale indsamlinger af papir og glas fra private huse. (vejledning nr. 2) Resume 31-12-1982
14006 Overslagsmetode til beregning af vejtrafikstøj Resume 31-12-1982
14005 Måling af vejtrafikstøj 31-12-1982
171 Cirkulære nr. 2 om fredningsplanlægning (Til samtlige amtsråd, hovedstadsrådet og samtlige kommunalbestyrelser) 21-10-1982
13150 Vejledning i landbrugsplanlægning 30-06-1982
13090 Cirkulære om anmeldelse af e-mærkning 30-04-1982
13085 Cirkulære om slagteri- og Konserveslaboratoriets kontrol 30-04-1982
13080 Cirkulære om talstørrelser og udformning af e-mærket 30-04-1982
13075 Cirkulære om virksomhedens egenkontrol. 30-04-1982
15 Cirkulæreskrivelse vedrørende administration af bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 om kontrol med oplag af olie m.v. (olietankbekendtgørelsen). Til samtlige kommunalbestyrelser. 04-02-1982
60244 Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet 31-12-1981
60215 Vejledning om lov om beskyttelse af havmiljøet 31-12-1981
14008 Afløbskontrol ved særskilt udledning af industrispildevand (vejledning nr. 1) Resume 31-12-1981
58 Cirkulæreskrivelse vedrørende etablering af et vagtberedskab i de amtskommunale tekniske forvaltninger med henblik på bekæmpe,se af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet. 24-11-1981
13105 Ændring af vejledning om støtte til privat oplagring af fløde 25-06-1981
69 Vejledning vedrørende bekendtgørelse om modtageordninger for rester og blandinger af olie, kloakspildevand samt affald i danske havne (Til havnebestyrelser, kommunalbestyrelser, amtsråd samt hovedstadsrådet) 03-05-1981
9017 Cirkulæreskrivelse om kontakt mellem miljømyndighederne og luftfartsmyndighederne ved behandlingen af godkendelses - eller klagesager vedrørende lufthavne og flyvepladser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. 20-03-1981
14012 Fremstilling af C-kort Resume 31-12-1980< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>