< 1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
9925 Afgørelse af klage – Genindførsel af fødevarer 27-10-2008
9955 Afgørelse af klage – ophævelse af afgørelser, der vedrører tegn på skadedyr og stadfæstelse af afgørelser om modtagekontrol og dokumentation for rengøring 06-10-2008
10691 Afgørelse af klage - Mærkning af engrosemballage tilstrækkelig ved import af animalske fødevarer 02-10-2008
9963 Afgørelse af klage – returnering eller destruktion af et parti importerede jagttrofæer (animalsk biprodukt) 24-09-2008
9953 Afgørelse af klage – destruktion af et parti importeret laks 17-09-2008
10689 Afgørelse af klage - Sportsdrik behøvede ikke at indeholde elektrolytter 21-08-2008
9958 Afgørelse af klage – krav om personaletoilet ved autorisation af fødevarevirksomhed 19-08-2008
10690 Afgørelse af klage - Forrum til personaletoilet 15-08-2008
10675 Afgørelse af klage - fødevarehygiejne - egenkontrolprogram 15-08-2008
9960 Afgørelse af klage – afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om øremærkning af får 06-08-2008
9921 Afgørelse af klage – Frugtillustrationer på iste 05-08-2008
9961 Afgørelse af klage – krav om opsætning af vask i barområde 04-08-2008
10678 Afgørelse af klage - opsættende virkning med vilkår 02-07-2008
9952 Afgørelse af klage – et parti tarme kunne ikke genindføres fra Filippinerne 30-06-2008
9923 Afgørelse af klage – manglende registrering af importør af kød fra Tyskland 11-06-2008
9256 Stadfæstelse af afgørelse om afslag på ansøgning til indførsel af hund fra Israel 11-06-2008
9948 Klage over afgørelse om yderligere dispensation fra bopælspligten m.v. 28-05-2008
9951 Klage over afslag på ansøgning om forlængelse af tilladelse fra juli 2004 til supplering af parcelhusejendom, som ikke er fritliggende. 15-05-2008
10024 Afgørelse af klage – afslag på dispensation til at undlade mærkning på rugeæg ved samhandel 07-05-2008
9196 Afgørelse af klage - stadfæstelse af afgørelse om fratagelse af autorisation til tilvirkning af spirer 28-04-2008
9890 Stadfæstelse af afgørelse om aflivning og destruktion af uidentificerbare kreaturer 01-04-2008
9822 Klage over Jordbrugskommissionens afgørelse vedrørende erhvervelse af en landbrugsejendom 29-02-2008
9028 Klage over påbud om tilbagetrækning af to produkter (et kosttilskud og en fødevare til særlige medicinske formål), der er produceret i Danmark med henblik på markedsføring i andre EU-lande 22-02-2008
9823 Klage over afslag på ansøgning om uddannelsesattest eller dispensation fra uddannelseskravet ved at ansætte en bestyrer 19-02-2008
9819 Klage over afslag på ansøgning om dispensation til, at en søn kan erhverve faderens bedrift bortset fra en bygningsparcel på ca. 5 ha. 11-02-2008
9824 Klage over afslag på ansøgning om fortrinsstilling til suppleringsjord 15-01-2008
9352 Klage over påbud om tilbagetrækning af to produkter (et kosttilskud og en fødevare til særlige medicinske formål), der er produceret i Danmark med henblik på markedsføring i andre samhandelslande 01-01-2008
10603 Klage over fornyet afgørelse i sag om handel af en landbrugsejendom mellem ægtefællerne K1 og K2 21-12-2007
10601 Klage over jordbrugskommissionens afslag på ansøgning om, at matr. nr. … Strynø genoprettes som landbrugsejendom 30-11-2007
10593 Klage over afslag på ansøgning om tidsubegrænset dispensation fra bopælspligten 30-11-2007
10602 Klage over påbud om afhændelse af ejendom, der ikke længere anvendes til minkfarm 16-11-2007
10605 Klage over, at det ikke anerkendes, at bopælspligten er opfyldt 03-09-2007
10604 Ansøgning om tilladelse til at overføre arealer fra præstegårdsejendomme til beboelsesejendommen og tilladelse til ved arealoverførsel at samle nævnte præstegårdsejendomme i to ejendomme 17-08-2007
10607 Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra bopælspligten og manglende vejledning fra jordbrugskommissionen 30-07-2007
10606 Klage over afslag på ansøgning om anpartserhvervelse, hvor ejerkredsen udgøres af en person og et selskab 12-07-2007
10600 Klage over afslag på ansøgning om oprettelse af ny landbrugsejendom med bestående bygninger 04-06-2007
10599 Klage over afslag på ansøgning om dispensation til notering af landbrugsejendom 22-01-2007
10574 Klage over afslag på ansøgning om godkendelse af uddannelseskrav 18-12-2006
10573 Klage over afslag på ansøgning om fonds erhvervelse 28-11-2006
11256 Klage over afslag på ansøgning om ophævelse af landbrugspligten på restejendom (fredskovsareal) og dispensation fra bopælskravet 07-11-2006
9010 Klage over tilladelse til at supplere, hvor fortrinsstilling til suppleringsjord bortfalder 16-10-2006
10572 Klage over meddelt fortrinsstilling til suppleringsjord 09-10-2006
10310 Klage over påbud om afhændelse af landbrugsejendom 25-09-2006
10308 Klage over jordbrugskommissionens afgørelse om forbud mod opførelse af et nyt stuehus på en landbrugsejendom 15-09-2006
10313 Klage over afslag på anmodning om genoptagelse af sag om handel af landbrugsejendom mellem ægtefællerne K1 og K2 05-09-2006
10312 Klage over afslag på ansøgning om supplering af boligparcel i landzone 24-08-2006
10311 Klage over at bopælspligten ikke betragtes som opfyldt 04-07-2006
11247 Klage over meddelt fortrinsstilling til suppleringsjord 19-06-2006
11248 Klage over afslag på ansøgninger om dispensation fra bopælspligten 09-05-2006
9600 Afgørelse af klage kvægtillæg på baggrund af investeringer i avlstyre enkeltbetalingsordningen 02-05-2006< 1|2|3|4|5|6 >