1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
1049 Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. 12-08-2018
990 Bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde 29-06-2018
981 Bekendtgørelse om autorisation af osteopater 28-06-2018
980 Bekendtgørelse om gebyrer for kommercielle kliniske forsøg med lægemidler 28-06-2018
979 Bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet 28-06-2018
943 Bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter 28-06-2018
976 Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 27-06-2018
966 Bekendtgørelse om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder 27-06-2018
1006 Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse 26-06-2018
907 Bekendtgørelse om politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile 26-06-2018
881 Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser 26-06-2018
1005 Bekendtgørelse om sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse 25-06-2018
965 Bekendtgørelse om yderlig opkrævning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 25-06-2018
964 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 25-06-2018
963 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 m.v. 25-06-2018
855 Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven 23-06-2018
919 Bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven 22-06-2018
918 Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus 22-06-2018
854 Bekendtgørelse om livstestamenter 22-06-2018
823 Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold 19-06-2018
816 Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 18-06-2018
682 Bekendtgørelse om skibsføreres og skibsrederes indførsel af lægemidler ved anløb af udenlandsk havn 04-06-2018
681 Bekendtgørelsen om forhandling af medicinkister til redningsbåde og redningsflåder 04-06-2018
679 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 30-05-2018
637 Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen 29-05-2018
636 Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 29-05-2018
585 Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen 28-05-2018
652 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet 25-05-2018
616 Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten 25-05-2018
581 Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge 25-05-2018
530 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 24-05-2018
613 Bekendtgørelse om vedtægter for Patienterstatningen 23-05-2018
526 Bekendtgørelse om betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven 23-05-2018
511 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 13-05-2018
510 Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret 13-05-2018
509 Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 13-05-2018
498 Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 13-05-2018
490 Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken 13-05-2018
508 Bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren 09-05-2018
459 Bekendtgørelse om delegation af opgaver fra sundhedsministeren til Sundhedsdatastyrelsen 09-05-2018
458 Bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester 09-05-2018
494 Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet 03-05-2018
489 Bekendtgørelse om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger 03-05-2018
488 Bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse 03-05-2018
379 Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret 30-04-2018
378 Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI) 28-04-2018
329 Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler 24-04-2018
290 Bekendtgørelse om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen 16-04-2018
283 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 12-04-2018
277 Bekendtgørelse om compliance-samtale på apotek 12-04-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >