1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
583 Bekendtgørelse for Færøerne om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 8 i sundhedsloven 02-05-2019
581 Bekendtgørelse for Færøerne om præparater og undersøgelser m.v. ved Statens Serum Institut 02-05-2019
541 Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 02-05-2019
458 Bekendtgørelse om speciallæger 25-04-2019
427 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 09-04-2019
361 Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret 04-04-2019
360 Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger 04-04-2019
359 Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 04-04-2019
355 Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.) 04-04-2019
316 Bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion 27-03-2019
259 Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger i perioden fra den 1. april 2019 til 1. april 2020 20-03-2019
260 Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde 07-03-2019
185 Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet 27-02-2019
78 Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab 27-01-2019
77 Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. 25-01-2019
70 Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen 21-01-2019
58 Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler 18-01-2019
45 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter og bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter 11-01-2019
1784 Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. 27-12-2018
1786 Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter 21-12-2018
1785 Bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter 21-12-2018
1749 Bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr 21-12-2018
1748 Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr 21-12-2018
1746 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 19-12-2018
1783 Bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte 18-12-2018
1782 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet 18-12-2018
1781 Bekendtgørelse om medicintilskud 18-12-2018
1745 Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud 18-12-2018
1694 Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 18-12-2018
1693 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 18-12-2018
1691 Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 18-12-2018
1689 Bekendtgørelse om uddannelse af behandlerfarmaceuter 18-12-2018
1655 Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. 18-12-2018
1654 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 18-12-2018
1653 Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 18-12-2018
1652 Bekendtgørelse om opsplitning af storpakninger af lægemidler til veterinær brug 18-12-2018
1616 Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister 18-12-2018
1615 Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger 18-12-2018
1591 Bekendtgørelse om det Centrale Tilskudsregister for Cannabis 18-12-2018
1590 Bekendtgørelse om tilskud til cannabisprodukter uden for sygehusvæsenet købt i andre EU/EØS-lande 18-12-2018
1501 Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren 13-12-2018
1436 Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver 04-12-2018
1345 Bekendtgørelse om behandlingstestamenter 16-11-2018
1325 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 16-11-2018
1264 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. 09-11-2018
1219 Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten 22-10-2018
1199 Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje 28-09-2018
1192 Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 26-09-2018
1091 Bekendtgørelse om anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) påvist hos personer 30-08-2018
1059 Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 18-08-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >