1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
9931 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af begravelseshjælp efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientklager, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser) 12-11-2018
9938 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2019 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 08-11-2018
9937 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 08-11-2018
9936 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2019 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 08-11-2018
9935 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2019 efter serviceloven 08-11-2018
9934 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2019 efter serviceloven 08-11-2018
9914 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven (Til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.) 31-10-2018
9887 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd) 26-10-2018
9872 Vejledning om kriterier og krav til operatører af væsentlige tjenester i sundhedssektoren 05-10-2018
9877 Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin 03-10-2018
9761 Vejledning til ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr 10-09-2018
9714 Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO 04-09-2018
9658 Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold 16-08-2018
9647 Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger 13-08-2018
9700 Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje 06-08-2018
9552 Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer 05-07-2018
9538 Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet 02-07-2018
9532 Vejledning om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder 27-06-2018
9447 Vejledning om tandlægers journalføring 18-06-2018
9504 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 04-06-2018
9387 Vejledning i medikamentel palliation til patienter med livstruende sygdom 04-06-2018
9375 Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (til landets praktiserende læger, præhospitalt personale, hjemmesygeplejen, plejecentre m.v.) 29-05-2018
9374 Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling (Til landets sygehuse m.v.) 29-05-2018
9368 Vejledning til bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler 25-05-2018
9364 Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister og Lægemiddelstatistikregister 24-05-2018
9294 Vejledning om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret 30-04-2018
9293 Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret 30-04-2018
9226 Vejledning om dentalt medicinsk udstyr efter mål 13-04-2018
9199 Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. 26-03-2018
9166 Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler 19-03-2018
9155 Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler 09-03-2018
9154 Vejledning om periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus 09-03-2018
9153 Vejledning om udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler 09-03-2018
9111 Vejledning om ændring af vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet) 28-02-2018
9107 Vejledning om parallelimport af lægemidler 27-02-2018
9144 Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. (Til alle regionsråd) 14-02-2018
9023 Vejledning til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske 10-01-2018
10332 Vejledning til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter 26-12-2017
9001 Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg 21-12-2017
9000 Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen 21-12-2017
10329 Vejledning om afregning af friplejeboligleverandører 21-12-2017
10208 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af gebyr til dækning af epidemikommissionens omkostninger i forbindelse med udstedelse af hygiejnecertifikater til skibe (Til samtlige epidemikommissærer, regionsråd m. fl.) 12-12-2017
10207 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg (Til samtlige regionsråd m.fl.) 07-12-2017
10200 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet (Til Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen og erstatningspligtige i medfør af § 29 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) 04-12-2017
10202 Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. 01-12-2017
10164 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.) 28-11-2017
10199 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 24-11-2017
10198 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2018 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 24-11-2017
10197 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2018 efter serviceloven 24-11-2017
10196 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2018 efter serviceloven 24-11-2017 1|2|3|4|5|6|7 >