1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
9111 Vejledning om ændring af vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet) 28-02-2018
9107 Vejledning om parallelimport af lægemidler 27-02-2018
9144 Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. (Til alle regionsråd) 14-02-2018
9023 Vejledning til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske 10-01-2018
10332 Vejledning til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter 26-12-2017
9001 Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg 21-12-2017
9000 Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen 21-12-2017
10329 Vejledning om afregning af friplejeboligleverandører 21-12-2017
10208 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af gebyr til dækning af epidemikommissionens omkostninger i forbindelse med udstedelse af hygiejnecertifikater til skibe (Til samtlige epidemikommissærer, regionsråd m. fl.) 12-12-2017
10207 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg (Til samtlige regionsråd m.fl.) 07-12-2017
10200 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet (Til Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen og erstatningspligtige i medfør af § 29 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) 04-12-2017
10202 Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. 01-12-2017
10164 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.) 28-11-2017
10163 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd) 28-11-2017
10158 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af begravelseshjælp efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser) 28-11-2017
10199 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 24-11-2017
10198 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2018 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 24-11-2017
10197 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2018 efter serviceloven 24-11-2017
10196 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2018 efter serviceloven 24-11-2017
10195 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 24-11-2017
9975 Cirkulæreskrivelse om regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojeker til 2018-niveau 09-10-2017
9952 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven 03-10-2017
9946 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om sikring af røgfri miljøer i statslige lokaler, transportmidler ‍o. lign. 28-09-2017
9921 Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold 22-09-2017
9914 Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger 18-09-2017
9693 Vejledning om helbredskrav til kørekort 31-07-2017
9689 Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse 20-07-2017
9688 Vejledning om variationer af markedsføringstilladelser til lægemidler 06-07-2017
9674 Vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven 30-06-2017
9594 Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister og Lægemiddelstatistikregister 29-06-2017
9481 Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen 31-05-2017
9321 Planlægning af sundhedsberedskab Vejledning til regioner og kommuner 01-04-2017
9318 Vejledning om et særligt sundhedskort 29-03-2017
9329 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 28-03-2017
9328 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om profylaktiske foranstaltninger ved meningokoksygdom 28-03-2017
9908 Vejledning til apotekernes regnskaber for 2016 24-01-2017
10377 Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer 28-12-2016
10375 Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (Lovkrav og anbefalinger) 28-12-2016
10374 Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen m.v. (Til alle regionsråd) 21-12-2016
10364 Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner 21-12-2016
10363 Vejledning om apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder 21-12-2016
10362 Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder 21-12-2016
10361 Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder 21-12-2016
10360 Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr 21-12-2016
10329 Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz 12-12-2016
10254 Vejledning til sundhedspersoner og hjælpemiddeldepoter om specialtilpasning af medicinsk udstyr og fremstilling af medicinsk udstyr efter mål 12-12-2016
10211 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2017 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 23-11-2016
10210 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2017 efter serviceloven 23-11-2016
10209 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2017 efter serviceloven 23-11-2016
10208 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2017 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 23-11-2016 1|2|3|4|5|6|7 >