1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
9745 Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Implantatregisteret 26-08-2019
9740 Vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder 20-08-2019
9732 Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner 09-08-2019
9733 Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 09-07-2019
9672 Vejledning om apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder 09-07-2019
9671 Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr 09-07-2019
9670 Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder 09-07-2019
9669 Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder 09-07-2019
9610 Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark 04-07-2019
9523 Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler 19-06-2019
9502 Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger 10-05-2019
9296 Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg 01-04-2019
9241 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.) 22-03-2019
9235 Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) 21-03-2019
9214 Cirkulære om statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) I medfør af § 15, 15 a i lov nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering, som senest ændret ved lov nr. 1731 af 27. december 2018 og § 195 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018, fastsættes: 15-03-2019
9110 Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende undersøgelse af bloddonorer for AIDS-virus-antistof (LAV/HTLV-III-antistof) 05-02-2019
9246 Vejledning om et særligt sundhedskort 04-02-2019
9129 Vejledning om et særligt sundhedskort 04-02-2019
10054 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr til dækning af epidemikommissionens omkostninger i forbindelse med udstedelse af hygiejnecertifikater til skibe (Til samtlige epidemikommissioner, regionsråd m.fl.) 13-12-2018
10052 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet (Til Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatning og erstatningspligtige i medfør af § 29 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) 13-12-2018
9003 Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler 12-12-2018
9002 Vejledning om forsøgsordning om generelt klausuleret tilskud til lægemidler på vilkår om risikodeling 12-12-2018
10051 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 09-12-2018
10036 Vejledning om epikriser 30-11-2018
9931 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af begravelseshjælp efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientklager, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser) 12-11-2018
9938 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2019 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 08-11-2018
9937 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 08-11-2018
9936 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2019 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 08-11-2018
9935 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2019 efter serviceloven 08-11-2018
9934 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2019 efter serviceloven 08-11-2018
9914 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven (Til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.) 31-10-2018
9887 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd) 26-10-2018
9872 Vejledning om kriterier og krav til operatører af væsentlige tjenester i sundhedssektoren 05-10-2018
9877 Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin 03-10-2018
9761 Vejledning til ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr 10-09-2018
9714 Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO 04-09-2018
9060 Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold 16-08-2018
9700 Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje 06-08-2018
9552 Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer 05-07-2018
9538 Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet 02-07-2018
9532 Vejledning om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder 27-06-2018
9447 Vejledning om tandlægers journalføring 18-06-2018
9504 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 04-06-2018
9387 Vejledning i medikamentel palliation til patienter med livstruende sygdom 04-06-2018
9375 Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (til landets praktiserende læger, præhospitalt personale, hjemmesygeplejen, plejecentre m.v.) 29-05-2018
9374 Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling (Til landets sygehuse m.v.) 29-05-2018
9368 Vejledning til bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler 25-05-2018
9364 Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister og Lægemiddelstatistikregister 24-05-2018
9294 Vejledning om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret 30-04-2018
9293 Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret 30-04-2018 1|2|3|4|5|6|7 >