1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
10234 Cirkulære om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019 20-12-2019
10224 Cirkulære om instruks for revision af hhv. statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen (Nærhedsfinansiering), kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen 20-12-2019
10186 Cirkulære om statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) 18-12-2019
10170 Cirkulære om statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) I medfør af § 15, 15 a i lov nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering, som senest ændret ved lov nr. 1731 af 27. december 2018 og i medfør af § 195 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes: 16-12-2019
10150 Cirkulære om efterregulering for kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 12-12-2019
10132 Vejledning om ophævelse af vejledning om sundhedspersoners underretningspligt over for kommunen (til landets sygehuse, skadestuer og alment praktiserende læger) 11-12-2019
10099 Vejledning om samtykke til transplantation fra afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning (Til landets sygehuse) 05-12-2019
10101 Vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt til at informere om billigere kombinationer af flere ens mindre pakninger 03-12-2019
10095 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2020 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 03-12-2019
10089 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg (Til samtlige regionsråd m.fl.) 02-12-2019
10031 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven (Til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.) 18-11-2019
9957 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.) 04-11-2019
9954 Cirkulæreskrivelse om om regulering for 2020 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet (Til Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatning og erstatningspligtige i medfør af § 29 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) 31-10-2019
9935 Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling 29-10-2019
9934 Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg 29-10-2019
9933 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd) 29-10-2019
9932 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af begravelseshjælp efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientklager, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser) 29-10-2019
9931 Vejledning om internationale vaccinationsattester 29-10-2019
9930 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2020 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 29-10-2019
9929 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2020 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 29-10-2019
9928 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2020 efter serviceloven 29-10-2019
9927 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2020 efter serviceloven 29-10-2019
9994 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 27-10-2019
9898 Vejledning om registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. 17-10-2019
9899 Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. 16-10-2019
9745 Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Implantatregisteret 26-08-2019
9740 Vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder 20-08-2019
9732 Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner 09-08-2019
9733 Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 09-07-2019
9672 Vejledning om apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder 09-07-2019
9671 Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr 09-07-2019
9670 Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder 09-07-2019
9669 Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder 09-07-2019
9610 Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark 04-07-2019
9523 Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler 19-06-2019
9502 Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger 10-05-2019
9296 Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg 01-04-2019
9235 Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) 21-03-2019
9110 Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende undersøgelse af bloddonorer for AIDS-virus-antistof (LAV/HTLV-III-antistof) 05-02-2019
9246 Vejledning om et særligt sundhedskort 04-02-2019
9129 Vejledning om et særligt sundhedskort 04-02-2019
10054 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr til dækning af epidemikommissionens omkostninger i forbindelse med udstedelse af hygiejnecertifikater til skibe (Til samtlige epidemikommissioner, regionsråd m.fl.) 13-12-2018
9003 Vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler 12-12-2018
9002 Vejledning om forsøgsordning om generelt klausuleret tilskud til lægemidler på vilkår om risikodeling 12-12-2018
10036 Vejledning om epikriser 30-11-2018
9872 Vejledning om kriterier og krav til operatører af væsentlige tjenester i sundhedssektoren 05-10-2018
9877 Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin 03-10-2018
9761 Vejledning til ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr 10-09-2018
9714 Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO 04-09-2018
9060 Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold 16-08-2018 1|2|3|4|5|6|7 >