< 1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
9636 Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave) 21-10-2011
9439 VEJLEDNING OM KOMMUNAL REHABILITERING 13-07-2011
9279 Vejledning om behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling m.v. af diacetylmorphin, samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf 11-07-2011
9204 Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren 07-06-2011
9207 Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser 31-05-2011
40 Vejledning om ældreråd 11-05-2011
9153 Vejledning om generelle kurser i speciallægeuddannelsen 01-04-2011
1 Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. 03-01-2011
9614 Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling 08-11-2010
9423 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis
Til landets læger og jordemødre m.fl.
17-08-2010
9135 Vejledning til fabrikanter af medicinsk udstyr efter mål om erklæring med information til patienten 06-04-2010
9056 Vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter 08-02-2010
9030 Vejledning om kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale 27-01-2010
9029 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om forevisning af autorisation som læge ved ansættelse i lægestillinger 27-01-2010
115 Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) 11-12-2009
9773 Vejledning til læger og andet sundhedspersonale om influenza A (H1N1)v 30-09-2009
49 Vejledning om etablering af regionale familieambulatorier 30-06-2009
9026 Vejledning om diagnostik af torsio testis 05-02-2009
9818 Vejledning om efteruddannelse af sundhedsplejersker, der skal varetage ind- og udskolingsundersøgelser 24-10-2008
45 Vejledning om markedsføringstilladelse til vitamin- og mineralpræparater 22-07-2008
9588 Vejledning om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse 14-07-2008
9587 Vejledning om uddannelsesprogrammer i den lægelige videreuddannelse 14-07-2008
9586 Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse 14-07-2008
9287 Vejledning om erstatningsansættelser i den lægelige videreuddannelse 30-06-2008
9149 Vejledning om klinisk basisuddannelse i Forsvaret 29-04-2008
10409 Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger 20-12-2007
10334 Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder 20-12-2007
10241 Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder 21-11-2007
9362 Vejledning om behandling af idrætsskader med nonsteroide antiinflamatoriske lægemidler 18-04-2007
3 Vejledning om ophævelse af vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger 29-01-2007
10101 Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. 19-12-2006
102 Vejledning om hjemmesygepleje 11-12-2006
115 Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.)
(Til alle sygehuse, alment praktiserende læger, regioner, kommuner og relevante virksomheder)
08-12-2006
101 Vejledning om samtykke til transplantation fra afdøde personer
(Til landets sygehuse)
08-12-2006
100 Vejledning om samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner)
(Til landets sygehuse)
07-12-2006
104 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om klinikker for fysioterapi, på hvilke der ydes behandling med tilskud fra den offentlige sygesikring 05-12-2006
10130 Vejledning om udfyldelse og indberetning af dødsattester 01-12-2006
77 Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende prisanmeldelser og offentliggørelse i forbindelse med markedsføring af registrerede farmaceutiske specialiteter 22-10-2006
10128 Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. 30-06-2006
9468 Vedrørende ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, forskning m.v. 09-06-2006
9322 Vedrørende ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 16-05-2006
9350 Vejledning om sundhedspersoners underretningspligt over for kommunen
(til landets sygehuse, skadestuer og alment praktiserende læger)
18-04-2006
25 Vejledning om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion 04-04-2006
24 Cirkulære om behandling af sager om sterilisation
(Til regionsrådene og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)
03-04-2006
23 Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
(Til regionsrådene og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)
03-04-2006
12 Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. 19-01-2006
107 Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
12-12-2005
9719 Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 09-11-2005
9623 Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv.
(Til landets sygehuse, landets læger og jordemødre, embedslægeinstitutionerne mv.)
31-08-2005
10 Vejledning om udstedelse af eksportcertifikater for lægemidler 02-02-2005< 1|2|3|4|5|6|7 >