< 1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
10 Vejledning om udstedelse af eksportcertifikater for lægemidler 02-02-2005
13 Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2005 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
28-01-2005
9074 Retningslinier vedrørende Embedslægeinstitutionernes indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed 04-01-2005
7 Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2005 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)
03-01-2005
83 Vejledning om biobanker inden for sundhedsområdet: Patientrettigheder og myndighedskrav
(Til sundhedsmyndigheder og sundhedspersoner m.fl.)
22-09-2004
23 Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. 02-03-2004
6 Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
05-01-2004
83 Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
27-06-2003
75 Vejledning om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) 27-06-2003
51 Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
31-03-2003
9607 Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
20-12-2002
127 Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.
(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)
14-11-2002
9494 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 04-07-2002
183 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om kliniske tandteknikeres virksomhedsområde 08-11-2001
151 Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv. 08-08-2001
149 Cirkulære om jordemodervirksomhed 08-08-2001
9001 Vejledning om udfærdigelse af instrukser
(Til landets sygehuse mv.)
20-11-2000
166 Cirkulære om vedtægter for Statens Serum Instituts Institutråd 25-10-2000
113 Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker) 10-07-2000
61 Vejledning om lægers anmeldelse af sygdom forårsaget af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og verotoksinproducerende bakterier (VTEC) 14-04-2000
60 Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. 14-04-2000
11041 Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet 22-11-1999
11039 Cirkulære af 22. november 1999 om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet 22-11-1999
11052 Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet 02-07-1999
10324 Cirkulæreskrivelse om vederlagsordning for de lægelige medlemmer af de samråd, der er nedsat i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse. 22-03-1999
19 Vejledning om Lægemiddelstyrelsens eksportregister 25-02-1999
187 Vejledning om uddannelse til klinisk ingeniør i sygehusvæsenet 18-11-1998
60257 Vejledning vedrørende medicinsk behandling af kvinder, som er eller påtænker at blive gravide 17-09-1998
161 Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. 16-09-1998
160 Vejledning om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørsel med motorcykel og knallert 16-09-1998
155 Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger 14-09-1998
60368 Ændring af Justitsministeriets vejledning til politiet om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. af 8. februar 1993 12-08-1998
14 Cirkulære om regulativ for Lægemiddelstyrelsens eksportregister for lægemidler m.v. 29-01-1998
23 Vejledning for brugen af antiviral kemoprofylakse mod hiv-smitte efter erhvervsbetinget eksposition 28-01-1998
55 Vejledning om hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitteoverførsel af prionsygdomme ved pleje og behandling af patienter i sundhedsvæsenet, og procedure ved autopsi af patienter mistænkt for Creutzfeldt-Jakob sygdom og andre humane spongiforme encefalopatier (Til landets sygehuse) 07-05-1997
54 Vejledning om lægers anmeldelse af Creutzfeldt-Jakob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier 07-05-1997
9 Vejledning om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde 28-01-1997
234 Vejledning om kursus for læger, ansat i den kommunale sundhedstjeneste 19-12-1996
15025 Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet - vejledning 30-06-1996
15013 Bekæmpelse af hovedlus 29-03-1996
57 Vejledning om lægers ordination af magistrelle lægemidler 27-03-1996
56 Vejledning om apotekers fremstilling og forhandling af magistrelle lægemidler 27-03-1996
159 Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v. udstedt i medfør af sundhedslovgivningen (Til modtagere af Sundhedsstyrelsens cirkulærer udstedt i medfør af sundhedslovgivningen) 18-09-1995
11494 Cirkulæreskrivelse om feriegodtgørelse m.v. til de lægelige medlemmer af de samråd, der er nedsat i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse 12-09-1995
132 Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til sygehusapotekerstillinger 03-08-1995
25081 Ændring af Justitsministeriets vejledning til politiet om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. af 8. februar 1993 31-07-1995
123 Vejledning om uddannelse af bandagister (Til sygehusforvaltninger, social- og sundhedsforvaltninger m.fl.) 20-07-1995
74 Cirkulære om ophævelse af vejledning til bekendtgørelse om rekvirering og håndtering af lægemidler på sygehuse og afdelinger på lignende institutioner samt plejehjem m.v. 22-05-1995
68 Vejledning om uddannelse af perfusionister (Til sygehusforvaltningerne, landets hjertecentre m.fl.) 17-05-1995
60 Vejledning om apotekers ekspedition af magistrelt fremstillede veterinære lægemidler 04-04-1995< 1|2|3|4|5|6|7 >