< 1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
15061 Vejledning om Sundhedsministeriets bekendtgørelse om aflæggelse af regnskab for sygehusapoteker 23-12-1994
173 Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder 20-09-1994
109 Vejledning om indførelse af nye behandlingsmetoder inden for forplantningsteknologien (Til landets læger) 13-06-1994
15030 Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. 28-02-1994
24 Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende apotekernes modtagelse af lægemiddelforsendelser indeholdende euforiserende stoffer 31-01-1994
60310 Vejledning om prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse 01-01-1994
210 Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv. 14-12-1993
150 Cirkulære om internationale vaccinationsattester (Til landets læger) 09-09-1993
45 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Sundhedsstyrelsens Vejledende retningslinier for børnetandplejeklinikkers indretning og drift. 24-03-1993
60305 Vejledning til politiet om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. 08-02-1993
3 Vejledning om dispensation for brug af sikkerhedssele (Til landets læger) 04-01-1993
125 Vejledning om erstatningskriterier i patientforsikringsloven 25-06-1992
94 Cirkulære vedrørende kommunernes årsberetning om virksomheden under skolelægeordningen 01-06-1992
15875 Kronisk Respirationsinsofficiens Vedrørende visitation og sygehusbehandling af patienter, som lider af kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser, thoraxdeformiteter m.m 19-12-1990
237 Cirkulære om aftale af 1. juli 1990 om afkald på refusion af udgifter til naturalydelser på sygeforsikringens område mellem Danmark og Spanien EF-forordning 1408/71 art. 36 og art. 63 EF-forordning 574/72 art. 105 14-12-1990
15865 Vejledning vedrørende indberetning om virksomhed i hjemmesygeplejen. 30-11-1990
15880 Vejledning vedr. kontrol og vedligeholdelse af anæstesifordampere 28-11-1990
149 Vejledning om tilrettelæggelse af den anæstesiologiske betjening på mindre sygehuse 24-07-1990
114 Cirkulære om ressourcebegrænsning i den kommunale børne- og ungdomstandpleje (Til samtlige kommunalbestyrelser) 19-06-1990
15827 Cirkulære om embedslægeinstitutionens beretningsvirksomhed og visse sundhedsoplysende opgaver 20-02-1990
168 Cirkulæreskrivelse vedrørende iværksættelse af reformen for videreuddannelse af læger Samtlige sygehuskommuner, Den alm. danske Lægeforening m.fl. (jf. vedlagte udsendelsesliste) 21-11-1989
123 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om Statens Seruminstituts organisation 09-08-1989
220 Cirkulære om statsamternes klagevejledning på sundhedsområdet (Til samtlige statsamter, amtskommuner og kommuner) 14-12-1987
15730 Til landets apoteker. Vedrørende tilladelse til forsøg med telefax og andre former for elektronisk overførsel af recepter. 11-06-1987
15710 Cirkulære om behandling af accidentelt hypotherme patienter (Til landets sygehuse) 05-02-1987
19136 Vejledning om aftale om refusionsafkald med Irland (Til samtlige kommuner og amtskommuner) 01-09-1986
19126 Vejledning om aftale om refusionsafkald med Frankrig (Til samtlige kommuner og amtskommuner) 01-09-1986
19096 Vejledning vedrørende aftale om refusionsafkald med Grækenland (Til samtlige kommuner og amtskommuner) 25-06-1986
15520 Cirkulære om vikarer for embedslæger m.v. (Til embedslægeinstitutionerne). 27-04-1984
190 Vejledning om psykiatriske patienters retsstilling og rettigheder. 05-12-1983
15485 Vejledning om små børns udendørsophold i kulde 01-10-1983
15480 Cirkulære om transport af lig til og fra udlandet. (Til embedslægeinstitutionerne og stadslægen i København) 26-09-1983
11561 Cirkulæreskrivelse om tvangsindlæggelse af sindssyge 16-09-1983
24 Cirkulære om obligatoriske skemaer m.v. til sygehusplanerne ved planrevision 1984 18-02-1983
19003 Cirkulæreskrivelse om aftale om refusionsafkald med Italien (Til samtlige kommuner og amtskommuner) 20-01-1983
125 Cirkulære om klageadgang og domstolsprøvelse ved administrativ frihedsberøvelse af psykiatriske patienter (Til statslige, amtskommunale og kommunale psykiatriske hospitaler samt private helbredelsesanstalter, der er autoriserede til behandling af psykiatriske patienter) 09-07-1982
15350 Cirkulære om enhed for radioaktivitet indenfor sundhedsvæsenet 26-06-1981
65 Cirkulære om ophør med vaccination mod kopper (Til landets sygehuse, epidemikommissionerne og embedslægerne) 29-04-1981
23 Cirkulære om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af planer for forebyggende helbredsundersøgelser og fødselshjælp 11-02-1981
8 Cirkulære om aftaler om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger 16-01-1981
15320 Vejledning vedrørende sygehjælpere ansat under hjemmesygeplejerskeordningen (Til samtlige kommuner, amtskommuner, embedslægeinstitutioner m. v.) 16-12-1980
15275 Cirkulæreskrivelse om særligt legitimationsbevis for ret til sygesikringslovens ydelser. 04-06-1980
19130 Cirkulæreskrivelse vedrørende aftale om delvist refusionsafkald med Forbundsrepublikken Tyskland (Til samtlige kommuner og amtskommuner) 17-04-1980
15260 Cirkulære om desinfektion af personer med smitsom sygdom m.v. (Til epidemikommissionerne, embedslægeinstitutioner og embedslæger) 19-12-1979
224 Cirkulære om tvangsindlæggelse og -isolation i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Til samtlige epidemikommissioner samt til politidirektøren i København og samtlige politimestre) 12-12-1979
15240 Cirkulære om EF-statsborgeres adgang til at virke som sygeplejerske i Danmark (Til samtlige kommuner, amtskommuner, embedslægeinstitutioner m.v.) 31-05-1979
19029 Cirkulæreskrivelse vedrørende aftale om refusionsafkald med Nederlandene (Til samtlige kommuner og amtskommuner) 17-05-1979
19009 Cirkulæreskrivelse vedørende aftale om refusionsafkald med Belgien og Luxembourg (Til samtlige kommuner og amtskommuner) 08-02-1979
245 Cirkulære om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af sygehusplaner 20-12-1978
15190 Vejledning vedrørende detailforhandling (udenfor apotekerne) af visse jern- og vitaminpræparater samt antiparasitære midler til dyr. 17-11-1978< 1|2|3|4|5|6|7 >