< 1|2|3|4|5|6|7 

NrTitelUnderskriftdato
15190 Vejledning vedrørende detailforhandling (udenfor apotekerne) af visse jern- og vitaminpræparater samt antiparasitære midler til dyr. 17-11-1978
146 Cirkulære om politiets virksomhed i forbindelse med tvangsindlæggelse af sindssyge. 29-08-1978
19008 Cirkulæreskrivelse om adgang til refusion af udgifter til sygehusbehandling i Danmark af personer på midlertidigt ophold, der er forsikret i private tyske sygehusforsikringsselskaber (Til samtlige amtskommuner samt København og Frederiksberg kommuner, sygehusforvaltningerne) 03-08-1978
353 Vejledning til bistands- og tilsynsværger. 21-06-1977
19017 Cirkulæreskrivelse om EF-blanket E 111 udstedt af tyske sygekasser 18-05-1977
206 Cirkulære om tandlægers virksomhedsområde 01-10-1976
101 Cirkulære om refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger 10-05-1976
15105 Cirkulære om vagtordning ved statens institut for strålehygiejne (Til politimestre, embedslæger, brandmyndigheder, redningskorps m.fl.) 22-12-1975
611 Vejledning om, hvilke administrative forskrifter, der er bortfaldet som følge af lov om lægemidler m.v. 15-12-1975
195 Cirkulære om amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og i udlandet. 16-10-1975
95 Vejledende retningslinier for udarbejdelsen af planer for driften af behandlingsinstitutioner for alkoholskadede 02-06-1975
27 Cirkulære om afgivelse af lægeerklæring ved tvangsindlæggelse af sindssyge personer (Til landets læger) 28-02-1975
277 Cirkulære om retningslinier for fodterapeuters arbejdsområde 10-12-1973
60 Cirkulære om udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp (Til samtlige sygekasser, kommuner og amtskommuner, samt Danske Sygekassers Udligningskasse for Begravelseshjælp) 29-03-1973
15045 Cirkulære om tandlægers indberetninger af lægemiddelbivirkninger. (Til landets tandlæger). 21-03-1972
248 Cirkulære om ændring af forskellige bestemmelser om euforiserende stoffer. (Til politidirektøren i København, samtlige politimestre og samtlige apoteker m.fl.) 26-11-1969
15015 Cirkulære om strålesterilisering af medicinske utensilier (engangsmateriel) overvejende bestående af plast. (Til fremstillere og forbrugere af medicinske utensilier.) 19-08-1968
15785 Cirkulære vedrørende behandling af paternitetssager (Til embedslægerne) 30-12-1966
168 Cirkulæreskrivelse om anmeldelse af ulykkestilfælde efter sygdom, indtruffet i forbindelse med afgivelse af blod. (Til samtlige sygehusbestyrelser og statens seruminstitut). 29-07-1966
88 Cirkulære om ikke-distribuerende lægers udlevering af lægemidler. (Til landets læger og apotekere). 30-04-1963
90 Cirkulære om politiets bistand ved undersøgelser på statshospitaler for sindslidende 14-04-1961
15005 Cirkulære til landets apotekere, dyrlæger, jordemødre, læger og tandlæger om betaling for fragt eller porto ved forsendelse af lægemidler fra apotek. 26-04-1960
218 Cirkulære om politiets medvirken under sager om domstolsprøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse. 31-10-1959
28 Cirkulære om anordning af sikkerhedsforanstaltninger over for farlige sindssyge. 25-02-1958
15790 Sundhedsstyrelsens Cirkulære til embedslægerne om paternitets- og alimentationssager 22-09-1928< 1|2|3|4|5|6|7