NrTitelUnderskriftdato
10207 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg (Til samtlige regionsråd m.fl.) 07-12-2017
1429 Bekendtgørelse om ophævelse af lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 06-12-2017
1416 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder 05-12-2017
1394 Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile 04-12-2017
1395 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet 04-12-2017
1396 Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 04-12-2017
10200 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet (Til Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen og erstatningspligtige i medfør af § 29 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) 04-12-2017
1374 Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker, forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger og ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.) 04-12-2017
1370 Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 01-12-2017
1371 Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile 01-12-2017
1405 Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 01-12-2017
10202 Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. 01-12-2017
1356 Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 29-11-2017
1345 Bekendtgørelse om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek 28-11-2017
10196 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2018 efter serviceloven 24-11-2017
10199 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 24-11-2017
10197 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2018 efter serviceloven 24-11-2017
10195 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 24-11-2017
10198 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2018 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 24-11-2017
51 Forslag til folketingsbeslutning om krav om, at tobakssalg skal ske fra en kiosk eller en særlig kasselinje i supermarkederne samt markedsføres og sælges i neutrale indpakninger.