1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
46 Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 15-01-2019
28 Bekendtgørelse om skibsdagbøger 10-01-2019
16 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser 04-01-2019
15 Bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser 04-01-2019
14 Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser 04-01-2019
13 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 04-01-2019
12 Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om firmapensionskasser 04-01-2019
11 Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 04-01-2019
10 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser 04-01-2019
9 Bekendtgørelse om god skik og oplysningspligt for firmapensionskasser 04-01-2019
8 Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser 04-01-2019
7 Bekendtgørelse om ledelse og styring af firmapensionskasser 04-01-2019
6 Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 04-01-2019
21 Bekendtgørelse om Vækstfondens matchfinansieringsordning 01-01-2019
1810 Bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 30-12-2018
1809 Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser vedrørende lov om erhvervsfremme 28-12-2018
1808 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bevillingsudvalg nedsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 28-12-2018
1806 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 28-12-2018
1685 Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker 18-12-2018
1645 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter 18-12-2018
1609 Bekendtgørelse om repræsentative tjenesteydelser, gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse 18-12-2018
1589 Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 18-12-2018
1581 Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 17-12-2018
1580 Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 17-12-2018
1488 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet 11-12-2018
1474 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.) 10-12-2018
1457 Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed 10-12-2018
1437 Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for ‌ska‌desforsikringsselskaber 05-12-2018
1428 Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester 03-12-2018
1415 Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. 03-12-2018
1414 Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 03-12-2018
1392 Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 30-11-2018
1391 Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 30-11-2018
1386 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland 29-11-2018
1364 Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 29-11-2018
1363 Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet 29-11-2018
1358 Bekendtgørelse om fritagelse af de eksponeringer, som er omfattet af artikel 400, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, fra forordningens regler om begrænsninger for store eksponeringer 28-11-2018
1357 Bekendtgørelse om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste 28-11-2018
1344 Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 1 og 3 i lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer) 28-11-2018
1340 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer 28-11-2018
1216 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension 10-10-2018
1215 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond 10-10-2018
1203 Bekendtgørelse om Dansk Landbrugskapital 04-10-2018
1202 Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital 04-10-2018
1201 Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital II 04-10-2018
1200 Bekendtgørelse om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og i Grønland 04-10-2018
1170 Bekendtgørelse om prospekter 25-09-2018
1191 Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk 24-09-2018
1085 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11, i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted) 28-08-2018
1075 Bekendtgørelse om overførsel af bunkersprodukter mellem skibe m.v. på dansk og grønlandsk søterritorium 28-08-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>