1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
1135 Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet 13-10-2017
971 Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd 07-08-2017
922 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 29-06-2017
940 Bekendtgørelse om planlægning af byvækst 26-06-2017
921 Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere 26-06-2017
920 Bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre aktiviteter med 26-06-2017
919 Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed 26-06-2017
918 Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark 26-06-2017
834 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om filialer af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område 26-06-2017
917 Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer 25-06-2017
864 Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 23-06-2017
797 Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask 23-06-2017
863 Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe 22-06-2017
862 Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i fiskeskibe 22-06-2017
795 Bekendtgørelse om uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i handelsskibe og om uddannelse til arbejdsmiljøunderviser 22-06-2017
799 Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) 19-06-2017
769 Bekendtgørelse om regler for detailhandel i hovedstadsområdet 19-06-2017
761 Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1 19-06-2017
752 Bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler 15-06-2017
738 Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 13-06-2017
735 Bekendtgørelse om førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser 13-06-2017
732 Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet 08-06-2017
722 Bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer på skibe 08-06-2017
747 Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 07-06-2017
629 Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet 02-06-2017
628 Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 02-06-2017
627 Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 02-06-2017
626 Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen 02-06-2017
625 Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør 02-06-2017
621 Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. 01-06-2017
620 Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v 01-06-2017
619 Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 01-06-2017
618 Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 01-06-2017
617 Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 01-06-2017
594 Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 31-05-2017
593 Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 31-05-2017
721 Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 30-05-2017
561 Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. 30-05-2017
560 Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre 30-05-2017
559 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet 30-05-2017
643 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fritagelse for likviditetsdækningskrav for pengeinstitutter og realkreditinstitutter 29-05-2017
545 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen 29-05-2017
552 Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på valutakurser 22-05-2017
535 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforlæg ved overtrædelse af markedsføringsloven eller regler i medfør heraf 22-05-2017
534 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 22-05-2017
533 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om skiltning med organiseret rabat eller anden særlig fordel 22-05-2017
499 Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område 22-05-2017
488 Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen 18-05-2017
485 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere) 18-05-2017
482 Bekendtgørelse om godkendelse som festfyrværker 18-05-2017 1|2 >