1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
284 Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 18-04-2018
280 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om DANAK's priser (gebyrer) 17-04-2018
275 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingsstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune 12-04-2018
274 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingsstation ved Klinkby, Lemvig Kommune 12-04-2018
262 Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe 09-04-2018
265 Bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut 05-04-2018
253 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg 04-04-2018
247 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer 26-03-2018
240 Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber 23-03-2018
239 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel 23-03-2018
232 Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 21-03-2018
230 Bekendtgørelse om gaskvalitet 21-03-2018
203 Bekendtgørelse om omsætningsgrænsen og bagatelgrænsen for butikker omfattet af § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v. 08-03-2018
187 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om sommerhuse og campering m.v. samt lov om kolonihaver 06-03-2018
1704 Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer 20-12-2017
1655 Bekendtgørelse om registrering af fiske- og fritidsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk 20-12-2017
1654 Bekendtgørelse om registrering af handelsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk 20-12-2017
1608 Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg 20-12-2017
1727 Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. 19-12-2017
1726 Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere 18-12-2017
1725 Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen) 18-12-2017
1724 Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen) 18-12-2017
1696 Bekendtgørelse om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer 14-12-2017
1695 Bekendtgørelse om prammes bygning og udstyr m.v. 14-12-2017
1694 Bekendtgørelse om mobile offshoreenheder 14-12-2017
1637 Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens område 14-12-2017
1636 Bekendtgørelse om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 13-12-2017
1484 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 13-12-2017
1468 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 12-12-2017
1457 Bekendtgørelse om kontributionsprincippet 11-12-2017
1440 Bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 123, stk. 5, i lov om betalinger 07-12-2017
1424 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om information og høring af søfarende 07-12-2017
1403 Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet 01-12-2017
1365 Bekendtgørelse om interbankgebyrer for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner 01-12-2017
1364 Bekendtgørelse om offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel 01-12-2017
1419 Bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden 30-11-2017
1378 Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari 30-11-2017
1360 Bekendtgørelse om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler 30-11-2017
1359 Bekendtgørelse om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 30-11-2017
1358 Bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 30-11-2017
1357 Bekendtgørelse om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne 30-11-2017
1279 Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 29-11-2017
1305 Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar 28-11-2017
1277 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller garantistillelse for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester 28-11-2017
1291 Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg 27-11-2017
1272 Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation 27-11-2017
1259 Bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber 27-11-2017
1258 Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 27-11-2017
1235 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter 24-11-2017
1230 Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen 24-11-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>