1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1216 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension 10-10-2018
1215 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond 10-10-2018
1203 Bekendtgørelse om Dansk Landbrugskapital 04-10-2018
1202 Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital 04-10-2018
1201 Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital II 04-10-2018
1200 Bekendtgørelse om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og i Grønland 04-10-2018
1170 Bekendtgørelse om prospekter 25-09-2018
1191 Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk 24-09-2018
1085 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11, i lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted) 28-08-2018
1075 Bekendtgørelse om overførsel af bunkersprodukter mellem skibe m.v. på dansk og grønlandsk søterritorium 28-08-2018
1045 Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai 09-08-2018
1017 Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner 03-07-2018
989 Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data 29-06-2018
978 Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar 28-06-2018
962 Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab 25-06-2018
847 Bekendtgørelse om digital registrering af tatoveringssteder, tatovører og gebyrer for registrering og opfølgende tilsynsbesøg 25-06-2018
846 Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe) 25-06-2018
845 Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe) 25-06-2018
799 Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer 19-06-2018
784 Bekendtgørelse om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe 12-06-2018
783 Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser) 12-06-2018
773 Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald 11-06-2018
762 Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til besætningen på skibe der sejler i polare områder 11-06-2018
772 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse af erhvervsministerens opgaver og beføjelser efter lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild til Erhvervsstyrelsen 08-06-2018
753 Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden 07-06-2018
684 Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet 07-06-2018
677 Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald 01-06-2018
649 Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør 31-05-2018
770 Bekendtgørelse om repræsentative tjenesteydelser og gebyroplysningsdokument 30-05-2018
760 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3 og § 6, stk. 1 og 2, i lov om betalingskonti 30-05-2018
653 Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 30-05-2018
642 Bekendtgørelse om fastsættelse af kapitalkrav, opgørelse af kapitalgrundlag, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter 30-05-2018
641 Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende andelsboligforeninger 30-05-2018
640 Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger 30-05-2018
598 Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som driftsansvarlig person på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 30-05-2018
593 Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner 29-05-2018
592 Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 29-05-2018
591 Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte 29-05-2018
590 Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere 29-05-2018
583 Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter 28-05-2018
582 Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme 28-05-2018
567 Bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet 28-05-2018
566 Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand 28-05-2018
547 Bekendtgørelse om e-mærkning af færdigpakkede varer 28-05-2018
546 Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 28-05-2018
545 Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere 28-05-2018
544 Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 28-05-2018
543 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol 28-05-2018
542 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod indførsel, fremstilling og overdragelse af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres under begrebet novelty lighters 28-05-2018
615 Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber 25-05-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>